نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است مدل برای اقتصاد ایران مقداردهی شده است. توابع واکنش متغیرها نسبت به شوک رابطه مبادله کالایی حاکی از افزایش تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده و کاهش مصرف و نرخ ارز اسمی تحت سه قاعده پولی است. از طرف دیگرشوک بهروری صادرات موجب رونق بخش مبادله ای و کاهش تولید در بخش غیرمبادله ای می گردد. که به علت حرکت عوامل تولید از بخش غیرمبادله ای به بخش مبادله ای است و نشان از وجود بیماری هلندی دارد. پاسخ پویایی های متغیرهای اقتصاد کلان همچنین، حاکی از وجود اثر ساموئل بلسا هستند که یک افزایش در بهره وری بخش مبادله ای موجب افزایش نرخ ارز حقیقی و قیمت ها در بخش کالاهای غیرمبادله ای از طریق برابری دستمزدها می شود. بطور کلی بر اساس این مدل هنگامی که اقتصاد با شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات مواجه است هدفگذاری تثبیت تورم شاخص مصرف کننده از هدفگذاری تثبیت تورم غیرمبادله ای و هدفگذاری تثبیت نرخ ارز اسمی کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monetary policy rules and commodity terms of trade shocks in an oil exporting country

نویسندگان [English]

  • fatemeh mashhadizadeh 1
  • khosrow piraee 2
  • beitollah Akbari Moghaddam 3
  • hashem zare 4

1 Ph.D. student at Department of Economic, Economic and Management Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, shiraz, Iran.

2 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University

3 Department of Economic, Faculty of Management and accountancy, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

4 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, shiraz, Iran

چکیده [English]

The commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil exporting countries. So an appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks. This study evaluates three alternative monetary policy regimes responses to commodity terms of trade shocks using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The model is calibrated to the Iran economy. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing of total output and CPI inflation and decreasing of consume and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induces lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases prices of non-tradable goods through wage equalizations. overall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commodity terms of trade
  • Monetary policy
  • DSGE