نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی ‌شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه‌های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه‌های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می‌پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) و با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده‌اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ‌ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paradox of Security, Defense Expenditures and Economic Growth with Considering Foreign Debt in MENA Countries: Simultaneous Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • hojjat izadkhasti 1
  • habibalah teymoori 2

1 Shahid Beheshti University

2 M.A. Student, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The formation of an arms race among countries may lead to a security paradox and ultimately a decline in economic growth. On this basis, although the government in each country is required to provide a level of security to its citizens, defense spending in each country is also important for other countries in the region. Therefore, this study in the form of augmented growth Solow model, analysis the paradox of security, defense expenditure and economic growth with the consideration of foreign debt in MENA countries during the period (1995-2014). In this regard, the results are estimated using simultaneous equations system and the two-stage least squares method (2SLS), with using the Stata econometric software. The empirical results show that a one percent increase in the ratio of defense expenditures to GDP has caused a decrease of 0.1% in economic growth. The results also indicate that a one percent increase in the ratio of foreign debt to GDP has decreased 0.05% economic growth. In addition, a one percent increase in economic growth has increased 0.95 percent in the ratio of defense expenditures to GDP. Also, one percent increase in the ratio of foreign debt to GDP has increased 13% in the ratio of defense spending to GDP. Also, the border with the countries involved in the internal wars has increased the defense expenditures in the neighboring country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense expenditure
  • Economic Growth
  • Foreign debt
  • Simultaneous equation
  • MENA countries

اصغر‌پور، حسین، احمدیان، کسری و امید منیعی. (1392). «اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیر‌خطی APARCH». فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. سال 21، شماره 68، صص 175- 194.## پواست، پائول. (1387). «اقتصاد جنگ». ترجمه شاپور سیفی، مجتمع دانشگاهی علوم انسانی. ## حسینی، سیدمهدی، عبدی، علیرضا، غیبی، علیرضا و ایمان فدایی. (1387). «ترکیب اجزای مخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی با تأکید بر امور و فصول بودجه عمومی دولت». فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادی.ال 16، شماره 48، صص 37- 63. ##زمانیان، غلامرضا؛ هراتی، جواد و حجت تقی‌زاده. (1394). «بررسی تاثیر بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه». مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال 22. دوره جدید شماره 10، صص 191- 224. ##سوری، علی. (1394). «اقتصادسنجی پیشرفته». جلد دوم، چاپ چهارم، انشارات فرهنگ شناسی. ##شهنازی، روح‌اله. (1394). «اقتصاد سیاسی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در ایران و جهان اسلام و نقش مجتمع‌های نظامی- صنعتی آمریکا». دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستار‌های اقتصادی ایران، سال 12، شماره 60. صص 24- 33. ## شهنازی، روح‌اله. (1395). «اقتصاد سیاسی ضرورت جنگ‌افروزی در تمدن‌های ناسازگار و تعیین استراتژی مقابله در جهان اسلام». فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 23. شماره 88. صص 35- 68. ## علیزاده، محمد،؛ گل‌خندان، ابوالقاسم و منصور محمدیان. (1394).‌ «تاثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)». فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال 2، شماره 2.صص 1- 24. ## فلاحی، فیروز، اصغرپور، حسین و کسری احمدیان‌بهروز. (1396). «بررسی بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران: با تاکید بر نقش سیاست‌های کلان اقتصادی». فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی ایران. سال ششم، شماره 21. صص 99- 122. ## کریمی پتانلار، سعید و علی‌اکبر باجلان.  (1394). «اثر سهم مخارج بودجه‌ای نظامی بر رشد اقتصادی ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 19، شماره 61. صص 66- 83. ##گجراتی، دامودار. (1387). «مبانی اقتصاد سنجی». ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران. ## گلخندان، ابوالقاسم، خوانساری، مجتبی و داود گل‌خندان. (1393). «نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشور‌های منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا». فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 18. صص 31- 50. ## لطفیان، سعیده. (1373). «پدیده نظامی شدن خاورمیانه و پیامد‌های آن». مطالعات خاورمیانه. زمستان 1373، شماره 3. صص 533- 558. ##مهرآرا، محسن. (1374). «تحلیلی بر بحران بدهی‌های خارجی کشوره‌های در حال توسعه با تأکید بر مورد ایران در دوره 1373-1372». مرکز پژوهش‌های مجلس، سال 8. شماره 32. صص 164- 209. ##

Cagri Esener, I. & S. Ipek. (2015). Expanding Effects of Military Expenditures on External Debt in Developing Countries. Journal of Business, Eonomics and Finance, Vol. 4. PP: 617-632. ##Dritsaki, CH. (2013). Causal Nexus between Economic Growth, Exports and Government Debt: The case of Greece, Procedia Economics and Finance, Vol. 5, pp: 251– 259. ##Gokmenoglu, K., N. Taspinar & M. Sadeghieh. (2015). Military Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey, Procedia Economic and Finance, Vol. 25, pp: 455-462. ## Gunluk-Senesen, G. (2004). The Role of Defence on External Indebtedness: An Assessment of Turkey, Defence and Peace Economics, Vol. 15(2), pp: 145–156. ##Hendrickson, J.R., R.A. William Salte & B.C. Albrecht. (2018). Preventing Plunder: Military Technology, Capital Accumulation and Economic Growth, Journal of Macroeconomics, Vol.58, pp: 154-173. ##Hou, N. & B. Chen. (2013). Military Expenditureand Economic Growth in DevelopingCountries: Evidence from System GMMEstimates, Defense and Peace Economics,Vol. 24(3), pp:183-193. ##Karakoy, C., B. Kabadayi & O.S. Emsen. (2012). The Impacts of External Debt on Economic Growth in Transition Economies. Chinese Business Review, Vol. 11(5), pp: 1507-1536. ##Looney, R.E. (1989). The Influence of Arms Imports on Third World Debt", Journal of Developing Areas, Vol. 23, pp: 221–232. ## Looney, Robert E. & P.C. Frederiksen. (1986). Defense Expenditures, External Public Debt and Growth in Developing Countries, Journal of Peace Research, Vol. 23(4), pp: 329–338. ##Manamperi, N. (2016). Science Direct Does Military Expenditure Hinder Economic Growth? Evidence from Greece and Turkey, Journal of Policy Modeling, Vol. 38, pp: 1171–1193. ##Mylonidis, N. (2007). Revisiting the Nexusbetween Military Spending and Growth in theEuropean Union. Annual InternationalConference on Economics and Security,Stockholm International Peace ResearchInstitute (SIPRI), pp: 345-356. ##Narayan, P. K. & R. Smyth. (2009). A Panel Data Analysis of the Military Expenditure-External Debt Nexus: Evidence from Six Middle Eastern Countries. Journal of Peace Research, Vol. 34, pp: 235-250. ##SIPRI (Stockholm International Peace ResearchInstitute).Yearbooks Armaments andDisarmaments and InternationalSecurity.SIPRI-Oxford University Press, New York,Various Issues.## Spilioti, S. & G. Vamvoukas. (2015). The Impact of Government Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation of the Greek Market. The Journal of Economic Asymmetries, pp: 34-40. ##Yakovlev, P. (2007). Arms trade, Military Spending and Economic Growth. Defence and Peace Economics, Vol.18(4), pp: 317–338. ##Yildirim, J., N. Ocal & H. Keskin. (2011).Military Expenditure, Economic Growth andSpatialSpillovers: A Global Perspective.International Conference on AppliedEconomics, pp: 811-821.##Zhang, X., T. Chang, Su. Chi-Wei & Y. Wolde-Rufael. (2015). Revisit Causal Nexus between Military Spending and Debt: A Panel Causality Test. Econ. Model, pp: 1-6. ##Brzoska, M. (1983). The Military Related External Debt of Third World Countries. Journal of Peace Research, Vol. 20(3), pp: 271–277. ##