نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 عضو هئیت علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مقاله سنجش سرمایه فکری بنگاه‌های وابسته نفتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی است. بدین منظور، سرمایه فکری با استفاده از صورت‌های مالی برآورد شد و رابطه آن با عملکرد بنگاه-ها، طی دوره زمانی؛ 1375 تا 1395 بررسی گردید. نتایج مدل ارزش بازاری عملکرد بنگاه، نشان می-دهد که رابطه بین ارزش دفتری نرمال بنگاه، با ارزش نرمال بازاری بنگاه مثبت است. در حالی که، رابطه درآمدهای اعلامی با ارزش بازاری بنگاه، منفی است. به‌علاوه، رابطه بین هزینه‌های ایجاد سرمایه فکری با ارزش بازاری بنگاه، مثبت است. ضمن آن که، هزینه‌های ایجاد سرمایه فکری بر ارزش بازاری بنگاه تاثیر مثبت دارد. نتایج مدل عملکرد بنگاه نشان می‌دهد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بنگاه‌های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Intellectual Capital on Maximizing the Financial Performance of Affiliated Oil Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hasan Farazmand 1
  • sayed Amin Mansouri 2
  • Soraya Khodayar 3

1 Associate Professor, Shahid Chamran University

2 Assistant Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz , faculty of econpmics,

3 Master of Science in Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to measure the intellectual capital of related affiliated companies and examine its relationship with financial performance. For this purpose, intellectual capital was estimated using financial statements and its relationship with firm performance was investigated during the period of 1375 to 1395. The results of the model of market value of firm performance indicate that the relationship between the firm's normal value and the firm's normal market value is positive. While, the relationship of normalized announcement earnings with the normal value of the firm's normal market is negative. In addition, the relationship between the costs of building a normal intellectual capital and the normal value of the firm's market is positive. In addition, the normal costs of creating a latent intellectual capital have a positive effect on the firm's normal market value, and the effect of the cost of creating intellectual capital is dynamic. Furthermore, the results of performance model estimation show that the relationship between normal intellectual capital and the performance of affiliated firms in Tehran Stock Exchange is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Intellectual capital"
  • "value of stock market"
  • "value of stock
  • data panel"

ابوالحسنی رنجبر، احمد، مینا عنابستانی و اسماعیل شَریعت جعفری. (1391). »بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران«، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، آبان 1391، صص 18-1.## جوانمرد, حبیب اله و مرضیه امینی فر. (۱۳۹۲). «تعیین تاثیر ابعاد سرمایه فکری برعملکرد مالی وغیر مالی در شرکت گاز»، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، مرکز همایش­های پژوهشگاه نیرو، ## https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_280.html##دستگیر، محسن، مهدی عرب صالحی، راضیه امین جعفری و حسنعلی اخلاقی. (1393)، »تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت«، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره بیست و یکم از صفحه تا 36-1. ##سینایی، حسنعلی، بهمن حاجی پور و خدیجه طاهری. (1390)، »بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت«، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5. ##علیقلی، منصوره، قاسمعلی بازایی و سعید عسگری ماسوله. (1390). «نقش مدیریت دانش و سرمایه­های فکری در کسب مزیت رقابتی»، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 9، سال دوم، صص 56-29. ##فطرس، محمد حسین و تورج بیگی. (1385). »بررسی تطبیقی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی«، پژوهشنامه مدیریت اجرایی. شماره 1 (پیاپی 38). 125-101. ##قاسمیه، رحیم و زعیمه نعمت الهی. (1392). »تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران«، فصلنامه علمی - پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال پنجم، شماره 10، صص 174-153. ##قدیری امری, سیده رقیه و ناصر علی یدالله زاده طبری. (۱۳۹۲). «تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، مرکز همایش­های پژوهشگاه نیرو،## https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_051.html##نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی. (1388). »بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران«، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری). دوره 1، شماره 4. 25-4. ##علیقلی، منصوره، قاسمعلی بازایی و سعید عسگری ماسوله. (1390). «نقش مدیریت دانش و سرمایه­های فکری در کسب مزیت رقابتی»، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 9، سال دوم، صص 56-29. ##همتی، حسن، محمود معین الدین و مریم مظفری شمسی. (1389). »بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت­های غیر مالی«، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، دوره 2، شماره هفتم، صص 48-23. ##

Andersen, B. & F. Rossi. (2010). Intellectual Property Governance and the Pursuit of Economic Rewards in UK Universities, Strategic Change,Vol.19, pp: 239–258. ##Ballester, M., Livnat, J., & Sinha, N. (2002). Tracks: Labor Costs and Investments in Human Capital. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 17(4), 351–373. ##Bentid, F. (2000). Measurement and Application of Intellectual Capital in Turkey. The Learning Organization, pp. 226-251. ##Bontis, N. (1999). Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field. International Journal of Technology Management, Vo. 18 (5-8), 433-462. ##Bontis, N.(1996). There's a Price on your Head: Managing Intellectual Capital Strategically. Business Quarterly, Summer, pp. 40-47. ##Bontis, N., Keow, W.C. & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and the nature of business in Malaysia. Journal of Intellectual Capital, Vo. 1 (1), 85-100. ##Bozbora, F.T. (2004). Measurement and Application of Intellectual Capital in Turkey The Learning Oranization. Vol.11. No. 4/5, pp. 357-367.## Brooking, A. (1996). Intellectual Capital. International Thompson Business Press, London. ##Brooking, A. (1996). Intellectual capital: Core Asset fore the Third Millenium Enterprise. Intellectual Thomson Business.Press. Newyork. ##Carmen. M. Díaz-FernándezM. Rosario González-Rodríguez, & S. Biagio. (2016). The Role Played by Job and Non-job-related TMT Diversity Traits on Firm Performance and Strategic Change. Management Decision, Vol. 54 Issue: 5, pp.1110-1139, https://doi.org. ##Chang S.L. (2007). Valuing Intellectual Capital and Firms Performance. Final dissertation, Golden Gate University. ##Chen, J., Zhu, Z. & H.Y. Xie. (2004). Measuring Intellectual Capital: a New Model and Empirical Study. Journal of Intellectual Capital ,Vol. ,No.1, pp.195-212. ##Dima Dajani, H. Yasmeen & G. Y. Saad. (2016). The Impact of Intellectual Capital on the Competitive Advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior. ##Edvinsson, L., & M.S. Malone. (1997). Intellectual Capital: Realizing your Companys True Value by Finding its Hidden Brainpower. Harper Business, New York, NK. ##Holmen, J. (2005). Intellectual Capital Reporting. Management Accounting Quarterly, Vol.6, No.4. ##Huang, C. C., Luther, R. & M. Tayles. (2007). An Evidence-based Taxonomy of Tntellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, No.3. pp.408-386. ##Kamath. G. & Bharathi. (2008). Intellectual Capital and Corporate Performance in Indian Pharmaceutical Industry. Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 Issue: 4, pp.684-704, https://doi.org. ##Kaplan, R. & D.Norton. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcome. Hardvard Business school press, Boston, MA. ##Lim, K. K., Ahmaed, P. K., & M. Zairi. (1999). Managing for Quality Through Knowledge Manage-ment. Total Quality Management, 10(4-5), pp. 615-621. ##Luo Xueming., Griffith, D. A., Liu Sandra S. & Yi.Z. Sh. (2004). The Effects of Customer Relationships and Social Capital on Firm Performance: A Chinese Business Illustration. Journal of International Marketing, 12(4), 25–45. ##Meritum Project (2002). Guidelines For Managing And Reporting On Intangibles. Intellectual Capital Report, European Commission in:http://www.urjc.es. ##Ohlson, J. A. (1995). Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661–687. ##Pew Tan H., Plowman D. & P. Hancock. (2007). Intellectual Capital and Financial Returns of Companies. Journal of Intellectual Capital, 8(1), pp. 76-95. www.emeraldinsight.com. ##Pfeil, O. P. (2004). Earnings from Intellectual Capital as a Driver of Shareholder Value. Switzerland: Haupt Verlag. ##Roos, G., & J. Roos. (1997). Measuring your companys intellectual performance. Long Range Planning, Vol30.No3, pp.413-426. ##Seethraman, A., sooria, H., & A.S. Saravanan. (2002). Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy. Journal of intellectual capital, Vol. 3, No. 2 , pp. 128-148. ##Stewart T. A. (1997). Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. Doubleday, New York. ##Sveiby, K. E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, San Fransisco: Berrett–Koehler Pub. Inc. ##Sydler, R., Haefliger, S. & R. Pruksa. (2014). Measuring intellectual capital with financial figures: Can we predict firm profitability? European Management Journal, No 32, pp. 244-259. ##Wang, W,Y, & C. chang. (2005). Intellectual Capital Performance in Causal Models: Evidence from the information Technology Industry in Taiwan. Jornal of Intellectual capital, Vol. 6 No. 2 pp. 222-236. ##Yalama A., & M. Coskun. (2007). Intellectual Capital Performance of Quoted Banks on the Istanbul Stock Exchange Market. Journal of Intellectual Capital, pp.256-271. ##