نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران

چکیده

در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبرو هستند، امکان هجینگ یا پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب میآید. بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر از جمله بخشهایی هستند که برای بقا یا بهبود کیفیت خدمات به چنین ابزاری نیاز خواهند داشت. به طور معمول انواع دارایی نظیر طلا، ارز، زمین و مسکن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به کار گرفته میشود. با شکلگیری نماد سکه طلا در بورس اوراق بهادار تهران، امکان استفاده از طلا به عنوان یک ابزار مجازی نیز به وجود آمده است. این مطالعه میکوشد تا با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت سکه طلا از ابتدای سال 1384 تا خرداد 1396 قابلیت پوشش تورم به وسیله طلا را مورد آزمون قرار دهد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که رابطه نامتقارنی بین این دو متغیر وجود دارد. هنگامی که رشد قیمتها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، قیمت طلا رشدی بیش از تورم خواهد داشت. اما در حالتی که رشد قیمت کمتر از میانگین تورم باشد، رابطه معناداری بین تورم و تغییرات نرخ طلا وجود ندارد. با توجه به مقدار ضرایب بدست آمده و آزمون کرانهها، طلا را میتوان به عنوان یک ابزار پوششدهنده تورم در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the possibility of hedging inflation by gold coin in Iran

نویسندگان [English]

  • Mani Motameni 1
  • Shahriar Zaroki 2
  • Kosar Zameni 3

1 University of Mazandaran

2 University of Mazanndaran

3 University of Mazandaran

چکیده [English]

In countries such as Iran that face chronic inflation, inflation hedging is an essential tool for the financial market. Banks, pension funds and life insurances need this tool to survive or improve their performance. Typically, types of assets such as gold, silver, land and housing are used to maintain the value of money against inflation.While formation of coin index, the virtual market of gold is available in Tehran stock exchange. This study tries to test the ability to hedging inflation by gold using the monthly data of the consumer price index and the price of gold coins from 2005 to June 2017. The results indicate that there is an asymmetric relationship between these two variables. When prices rise above the average inflation rate, gold price will grow more than inflation. But while CPI growth is lower than the average inflation rate, there is no significant relationship between inflation and gold price changes. According to estimated coefficient and bounds test, gold can be considered as a inflation hedger in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gold
  • inflation
  • cointegration
  • hedging
  • NARDL
-      پهلوانی، مصیب، روشن، رضا و مجتبی لشنی. (1393). «بررسی پوشش تورمی بودن سهام، دلار و طلا در ایران با استفاده از تحلیل جند مقیاسی موجک». سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.## کوپ، گری. (2014). تحلیل داده‌های اقتصادی. ترجمه‌ی مانی مؤتمنی و آرش هادی‌زاده. تهران. نشر دنیای اقتصاد. ##عزیزی، فیروزه، خداویسی، حسن و فاطمه جوهری. (1391). «بررسی تورم و بازده بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جاشنی فاما»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره‌ی 12، صص 135-117. ##
-     Adrangi, B., A. Chatrath & K. Raffiee. (2003). Economic Activity, Inflation and Hedging: The Case of Gold and Silver Investments. Journal of Wealth Managemant. Vol. 6, PP:60–77. ##Arnold, S. & B. Auer. (2015). What do Scientists Know About Inflation Hedging? North American Journal of Economic and Finance. Vol. 34, PP:187–214. ##Bampinas, G. & T. Panagiotidis. (2015). Are Gold and Silver a Hedge Against Inflation? A Two Century Perspective. International Review of Financial, Vol. 41, PP:267-292. ##Beckmann, J. & R. Czudaj. (2013). Gold as an Inflation Hedge in a Time-Varying Coefficient Framework. North American Journal of Economics and Financ, Vol. 24, PP:208-222. ##Comley, P. (2014). The Purpose of Inflation. Economic Affiliation, Vol.34, PP:92–100. ##Christou, C., R. Gupta & M. Wohar. (2018). Do House Prices Hedge Inflation in the US? International Review of Economic and Finance. Vol. 54, PP:15-26. ##Dempster, N. & J. Artigas. (2010). Gold: Inflation Hedge and Long-Term Strategic Asset. Journal of Wealth Management. Vol. 13, PP:69–75. ##Faugère, C. & J. Van Erlach. ( 2005). The Price of Gold: A Global Required Yield Theory. Journal of Investment. Vol. 14, PP:99–111. ##Fisher, I. (1930). The Inflation Rate of The Price of Gold, Expected Prices and Interest Rates. Journal of  Macroeconomic. Vol. 9, PP:71–82. ##Goodness‚ C.‚ C. Hector, A. Luis & G. Rangan. (2017). Does gold Act as a Hedge Against Inflation in the UK? Evidence from a Fractional Cointegration Approach Over 1257 to 2016. Resources policy. Vol. 54‚ PP:53-57. ##Hall, S.G. & G. Tavlas. (2011). The Debate About The Revived Bretton−Woods Regime: A Survey and Extension of The Literature. Journal of Economic Survey. Vol. 27, PP:340–363. ##Hoang, T., H. Lean & H. Wong. (2015). Is Gold Good for Portfolio Diversification? A Stochastic Dominance Analysis of  The Paris Stock Exchange. International Review of Financial Analalysis. Vol. 42, PP:98–108. ##Hoang, T., A. Lahiani & D. Heller. (2016). Is Gold A Hedge Against Inflation? New Evidence from A Nonlinear ARDL Approach. Economic Modelling, Vol. 24,:PP54-66. ##Joshi, A. & D. Acharya. (2011). Commodity Prices and Domestic Inflation in India. Global Journal of Emerging Market Economy. Vol. 3, PP:223–246. ##Long, H., M. De Ceuster, J. Annaert & D. Amonhaemanon. ( 2013). Gold as a Hedge Against Inflation: the Vietnamese case. Procardia Economic and Finance. Vol. 5, PP:502–511. ##Mahdavi, S. & S. Zhou. (1997). Gold and Commodity Prices as Leading Indicators of Inflation: Tests of Long-Run Relationship and Predictive Performance. Journal of Economic and Business, Vol. 49, PP:475–489. ##Narayan, P. & S. Sharma. )2015(. Does Data Frequency Matter for the Impact of Forward Premium on Spot Exchange Rate? International Review of Financial Analysis. Vol. 39, PP:45–53. ##Pesaran, M., Y. Shin & R. Smith. (2001), Bounds Testing Approaches to The Analysis of Long Run Relationship. Journal of Applied Econometrics. Vol. 16, PP:289-326. ##Shin, Y., B. Yu & M. Greenwood-Nimmo. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in an ARDL framework. In: Horrace, W.C., Sickles, R.C. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer Science and Business Media, NewYork. ##Tully, E. & B. Lucey. (2007). A power GARCH examination of the goldmarket. Research in International Business and Finance. Vol. 21, PP:316–325. ##Westerlund, J., M. Norkute & P. Narayan. (2015). A Factor Analytical Approach to The Efficient Futures Markets Hypothesis. Journal of  Future Market, Vol. 35, PP:357–370. ##