نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه چابهار

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله با تغیر رشد بهره‌وری سالانه به تبیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می‌پردازد. خروجی‌های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می‌شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می‌گردد. با افزایش نرخ بهره‌وری همانند افزایش دانش و بهره‌وری نیروی‌کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی‌نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره‌وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of productivity growth changes in determining optimal monetary and fiscal policies from the ramsey problem

نویسندگان [English]

  • h i 1
  • hosein marzban 2

1 faculty member

2 Associate Professor of Department of Economics, Shiraz University.

چکیده [English]

This paper by changing the trend of annual productivity growth computes the optimal monetary and fiscal policy for the Iranian economy in the context of Ramsey problem using a Dynamic Stochastic General Equilibrium model in an estimated medium-scale model The results indicate that in the presence of sticky prices. Zero inflation and close to zero, as a result of the optimal outcome and underprice flexibility. In addition, the negative tax rate on capital return introduced as a result of the optimal policy in this model. By increasing the productivity rate, as well as increasing knowledge and labor productivity, the level of production and supply increased and, as a result, did not increase even with increasing demand for total inflation. In fact, any policy that encourages the motivation of work and activity for the people of the community will lead to an increase in production and employment, and this increase in annual productivity will reduce inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity growth
  • monetary and fiscal policy
  • ramsey problem
  • DSGE

-         پارسا، ح.، هادیان، ا.، صمدی، ع.­ح. و زیبایی، م. (1394). «بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران». فصلنامهعلمی وپژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، سال چهارم، 15، 131-107.## توکلیان، ح. (1393). «برآورد درجه سلطه مالی و هزینه­های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی». فصلنامهپژوهش­هایپولی و بانکی، سال هفتم،۲۱، ۳۲۹–۳۵۹. ##درگاهی، ح.، و شربت اوغلی،ک. (1389). «قاعده بهینه سیاست پولی در شرایط تورمی اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه»، فصلنامهتحقیقاتاقتصادی، 88، 88-69. ##شاه­حسینی، س.، و بهرامی، ج. (1391). «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی». فصلنامه پژوهش­هایاقتصادیایران، 53، 83-55. ##رضایی، ا. (1388). «نقش مشوق­ها و نرخ­های مؤثر مالیاتی در پویایی­های سرمایه گذاری: رویکرد کلان اقتصادی». فصلنامهتخصصیمالیات،دورهجدید، شماره هفتم، زمستان، 84-65. ##صمدی، ع.­ح. و اوجی­مهر، س. (1393). «بررسی پایداری و سکون تورم در ایران: مقایسه­ی دو الگوی چسبندگی قیمت هایبرید و چسبندگی اطلاعات». فصلنامهتحقیقاتمدلسازیاقتصادی، 19، 65-42. ##طائی، ح. (1385). «تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه اقتصاد خرد». پژوهش­هایاقتصادیایران، 29، 112-93. ##فطرس، م.، ح.، توکلیان، ح.، و معبودی، ر. (1393). «تأثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی  تعادل عمومی پویای تصادفی کنیزی جدید»، فصلنامهپژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، 19، 95 – 74. ##منظور، د. و تقی پور، ا. (1394). «تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)  برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت؛ مورد مطالعه: ایران». فصلنامهپژوهش­هاوسیاست­هایاقتصادی، سال بیست و سوم، 75، 44-7. ##متوسلی، م.،  ابراهیمی، ا.، شاهمرادی، ا. و کمیجانی، ا. (1389). « طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت». فصلنامهپژوهشهای اقتصادی، سال دهم، 4، 116-87. ##

-          Altig. D., L.J. Christiano. M. Eichenbaum & J. Linde. (2011). Firm-Specific Capital. Nominal Rigidities and the Business Cycle. Review of Economic Dynamics, 14, 225–247. ##Annicchiarico. B., N. Giammarioli. & A. Piergallini. (2012). Budgetary Policies in a DSGE Model with Finite Horizons. Research in Economics, 66, 111–130. ## Benhabib. J.,  S. Eusepi. (2005). The Design of Monetary and Fiscal Policy: A Global Perspective. Journal of Economic Theory, 123(1), 40–73. ##Buncic. D., M. Melecky. (2008). An Estimated New Keynesian Policy Model for Australia. The Economic Record. 14. 1-16. the Economic Society of Australia. ##Carlstrom. Ch. & T. Fuerst. (2005). Oil Prices. Monetary Policy and Counterfactual Experiments. Federal Reserve Bank of Cleveland. Working Paper. ##Çebi. C. (2012). The Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Turkey: An Estimated New Keynesian DSGE Model. Economic Modelling, 29, 1258–1267. ##Cevik. E.I., S. Dibooglu. & A.M. Kutan. (2014). Monetary and Fiscal Policy Interactions: Evidence from Emerging European Economies. Journal of Comparative Economics. 2(4), 1079–1091. ##Chadha. J.S. & C. Nolan. (2007). Optimal Simple Rules for the Conduct of Monetary and Fiscal Policy. Journal of Macroeconomics, 29, 665–689. ##Christiano. L.J., M. Eichenbaum. & C.L. Evans. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Journal of Political Economy, 113(1), 1-45. ## Chugh. S.K. (2006). Optimal Fiscal and Monetary Policy with Sticky Wages and Sticky Prices. Review of Economic Dynamics, 9(4), 683–714. ##Davig. T. & E.M. Leeper. (2007). Fluctuating Macro Policies and the Fiscal Theory. National Bureau of Economic Research, Working Paper, Ann, 21, 247–298. ##Eichenbaum. M. (1997). Some Thoughts on Practical Stabilization Policy: Is There a Core of Practical Macroeconomics That We Should All Believe?. American Economic Review, 87(2), 236–239. ##Ferrero. A.  (2009). Fiscal and Monetary Rules for a Currency Union. Journal of International Economics, 77, 1–10. ##Gali. J. & T. Monacelli. (2005). Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy. Review of Economic Studies, 72(3), 707-734. ##Garcia-Cicco. J. (2009). Empirical Evaluation of DSGE Models for Emerging Countries. Dissertation. Duke University. ##Glain. P. (2007). The Optimal Monetary Policy Rule for the European Central Bank. Dissertation. Department of Economics, University of Pisa. ##een CPI and Domestic Inflation as Target Variables. Research Discussion. Bank of Finland. ##Jondeau. E. & H.L. Bihan. (2002). Evaluating Monetary Policy Rule in Estimated Forward-Looking Models a Comparison of US and German Monetary Policies. The Econometrics of Policy Evolution, 67,357-388. ##Leduc. S. &  K. Sill. (2007). Monetary Policy. Oil Shocks and TFP: Accounting for the Decline in US Volatility. Review of Economic Dynamics,10(4), 595–614. ##Mattesini. F. & S. Nistico. (2010). Trend Growth and Optimal Monetary Policy.  Journal of Macroeconomics, 32,797-815. ##Medina. J. & C. Soto. (2006). Copper Price. Fiscal Policy and Business Cycle in Chile. Central Bank of Chile Working Papers. 451. ##Schmitt-Grohe. S. & M. Uribe. (2004a). Optimal Fiscal and Monetary Policy under Sticky Prices. Journal of Economic Theory, 114, 198–230. ##Schmitt-Grohe. S. & M. Uribe. (2004). Optimal Fiscal and Monetary Policy under Imperfect Competition. Journal of Macroeconomics, 26, 183–209. ##Sosunov. K. & O. Zamuli. (2007). Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease. Centre for Economic and Financial Research at New Economic School. Working Paper. 101. ##Taylor. J.B. (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195–214. ##Walsh. C.E. (2010). Monetray Theory Asnd Policy. Third Edition.The MIT Press. ##Woodford. M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton. N.J.; Woodstock. Oxford Shire [England]: Princeton University Press. ##