نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت وحسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران.

3 استادیار گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشگاه شهید چمران. دانشده اقتصاد و علوم اجتماعی. گروه مدیریت

چکیده

علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می‌شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است که متغیرهای توضیحی اثرگذار در پیش بینی درماندگی مالی از بین مجموعه متغیرهای حسابداری و بازار شناسایی شوند و سپس با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی مناسبی ارائه شود.
جامعه ی آماری برای انجام این تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1395-1384 می باشد،که‌-ازبین این شرکتها،آنهایی که درتمام دورة‌موردبررسی به بورس اوراق بهادارتهران صورتهای مالی ارائه کرده باشند، انتخاب شدند که درمجموع تعداد آنها به219شرکت رسید. از بین 18 متغیر شناسایی شده به روش دلفی هشت متغیر در پیش بینی درماندگی مالی معنی دار شناسایی شدند. مقادیر این متغیرها برای 219 شرکت در دوره ی زمانی11 ساله محاسبه شدند که در نهایت 19536 داده سال- شرکت به منظور ارائه‌ی الگوی پیش بینی فراهم شد. با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی پویای درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تخمین زده شد که جهت سنجش صحت و دقت تخمین از منحنی ROC و نمره یBrier استفاده شد که نتایج، صحت و دقت مدل را موردتایید قراردادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Pattern for Dynamic Prediction of Financial Distress by Using Survival Analysis

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan ebrahimi sarv olia 1
  • Jafar Babajani 2
  • Mohammadreza akhond 3
  • eslam fakher 4

1 Associate professor of Financial Management,Faculty of Accounting and Management,Allameh Tabatabei university, Tehran, Iran.

2 Accounting,faculty of accounting and management,Allameh tabatabaei university,Tehran,IRAN

3 Associate professor of statistics,Shahidchamran university of, Ahwaz,Iran

4 Ph.D Candidate in Financial Management Allameh Tabatabei university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In spite of extensive research on predicting financial distress and bankruptcy there seems to be no acceptable pattern for predicting based on known financial theories. Therefore. More research in this field will lead to better understanding of financial crisis. In this research, we tried to find a prediction pattern using the Cox model. Using a company-year sample list of 19536 companies during the time period between 1384 and1395, this study investigates dynamic probability predictions for Iranian firms. This estimated pattern uses a combination of accounting data and stock market information. The pattern provides predictions of survival probability using the cox model with time-varying variables. Forecast accuracy is evaluated using receiver operating characteristics curve and the Brier score. It was found that the dynamic model has acceptable predictive power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival Analysis
  • Financial Distress
  • Market based Variables
  • Accounting Variables

-      اشرف‌‌‌زاده، حمید رضا و نادر مهرگان. (1387). اقتصاد سنجی پانل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون، تهران: موسسه تحقیقات تعاون.## باباجانی، جعفر و صیدی، حجت ا.... (1389). «ارائه­ی مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه­ی کشورهای اسلامی». مجله­ی پیشرفت­های حسابداری، دوره­ی دوم، شماره­ی اول، صص 37-1. ##پورحیدری، امید وکوپائی حاجی، مهدی. (1389). «پیش‌‌‌‌‌‌بینی بحران مالی شرکت‌‌‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیک خطی»، مجله پژوهش‌‌‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره­ی اول، صص46-33. ##جبارزاده کنگرلوئی، سعید، خدایار یگانه، سعید و پور رضا سلطان، اکبر. (1388). «بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌‌‌ها در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره‌‌‌ی دوم، صص 80-60. ##حاجی­ها، زهره. (1384). «سقوط شرکت، علل و عوامل آن و مطالعه سیستم­های قانونی ورشکستگی در ایران و جهان»، فصلنامه حسابرس، شماره­ی 29، صص72-64. ##دستگیر، محسن، سجادی، سید حسین و مقدم، جواد. (1387). «پیش‌‌‌بینی ورشکستگی شرکت‌‌‌ها با استفاده از مدل لاجیت»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره‌‌‌ی 8، صص 189-171. ##راعی، رضا، فلاح پور، سعید. (1383). «کاربردماشین بردارپشتیبان درپیش بینی درماندگی مالی شرکت­ها با استفاده از نسبت­های مالی»، فصلنامه علمی پژوهشی بررسی­های حسابداری وحسابرسی، (1383).شماره­ی 53،صص17-34. ##رستمی، محمدرضا، فلاح شمس، میرفیض و اسکندری، فرزانه. (1390). «ارزیابی درماندگی مالی شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه­‌ای بین تحلیل پوششی داده­‌ها و رگرسیون لجستیک پژوهش­های مدیریت در ایران» (مدرس علوم انسانی)، شماره 15، صص 147-129. ##رهنمای رودپشتی، فریدون؛ علی­خانی، راضیه؛ مران جوری، مهدی. ( 1388). «بررسی کاربرد مدل­های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، صص 34-19. ##سلیمانی امیری، غلامرضا. (1382). «بررسی شاخص­های پیش­بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران»، پایان نامه دکتری رشته حسابداری، دانشگاه تهران. ##سلیمانی امیری، غلامرضا. (1384). «نسبت­های مالی و پیش­بینی بحران مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه­ی تحقیقات مالی، شماره 15، صص 166-121. ##فدایی‌نژاد، اسماعیل و اسکندری، رسول. (1390). «طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره 9، صص55-38. ##قدیری مقدم، ابوالفضل، غلام‌‌‌پور فرد، محمد مسعود و نصیرزاده، فرزانه. (1388). «بررسی توانایی مدل­های پیش بینی ورشکستگی آلتمن واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته شده در اوراق بهادار»، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 28، صص220-193. ##کردستانی، غلامرضا، تانلی، رشید و کوثری‌فرد، حمید. (1393). «ارزیابی توان پیش‌بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت­ها»، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره­ی 9، صص 202-194. ##

-       Altman, E. (1968). Financial ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, 4 (September): 54-89. ##Altman, E.I. (1971). Corporate Bankruptcy in America, Lexington, Mass: Lexington books. ##Altman, E.I. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: John Wiley & Sons, Inc. Third Edition. ##Argenti, J. (1976). Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, London, Uk: McGraw-Hill Book company ltd. ##Argenti, J. (1986). Predicting Corporate Failure, Accountancy, 35: 157-158. ##Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data: John Wiley & Sons Inc., (Eds), New York. ##Beaver, W.H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research. 4, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, (Supplement):71-111. ##Chiou, J.R & Y.H. Lin. (2005). The Structure of Corporate Ownership: A Comparison of China and Taiwan’s Security Markets. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 2: 123-127. ##David, G.Kleinbaum, Mitchel klein. (2005), Survival Analysis, second edition, Springer publishing company,200-250. ##Deakin, E. (1972). A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure. Journal of Accounting Research, 1(spring): 167-179. ##Gitman, L.J. (1998). Principle of Managerial Finance, Working paper. New York. Harper Collins College. ##Gordon, M. (1998). A Dictionary of Sociology:Wiley. ##Gordon, M.J. (1971). Towards a Theory of Financial Distress, The Journal of Finance, 26: 347-356. ##Grice W.Newton.(2009) ,Bankruptcy and Insolvency Accounting ,The Ronald Press company, New York, 212-240. ##Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics: McGraw-Hill Companies. ##Gutiérrez, Carlos López, Olalla, Myriam García, Torre Olmo, Begoña. (2009). The Influence of Bankruptcy Law on Equity Value of Financially Distressed Firms: A European Comparative Analysis International Review of Law and Economics, 29( 3): 229-243. ##Gutierrez, C.L., M.G. Ollalla & O.B. Torre. (2009). The Influence of Bankruptcy Law on Equity Value of Financially Distressed Firms: A European Comparative Analysis, Intrenational Review of Law and Economics, 29(3): 229-243. ##Hernandez, M.T. & N. Wilson. (2013). Financial Distress and Bankruptcy Prediction Among Listed Companies Using Accounting, Market and Macroeconomic Veriables, International Review of Final Analysis, In Press, Available online 26 February. ##Higgins,Robert C. (2001) , Analysis for Financial Management, McGrow-Hill Irwin,New York,100-110. ##Olson, James A. (Spring 1980).Financial ratios and the Probabilistic Prediction of Companies by Artificial Rsearch .no 17.39-59. ##Shumway, T.(2001) .Forcasting bankruptcy more accurately:A simple hazard model. The Journal of Business , vol. 74, no . 1, 101-124. ##Springate, Gord, L.V.(1987). Predicting the possibility of failure . Unpublished MBA Research Project ,Simon Frase University,120-145. ##Zmijewski, M.E. Methodological Issues Related to the distress prediction models, Journal of Accounting Research, vol. 24 ,59-82. ##