نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می‌تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون‌زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویایی‌های سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Governance Quality and Composition of Public Expenditures on Economic Growth in Iran: An Endogenous Growth Approach

نویسنده [English]

  • hojjat izadkhasti

Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Politics Sciences, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Strong democratic institutions and improving the quality of governance by restructuring government spending and reducing government rents can facilitate the process of technological change, economic growth and improvement of economic performance. Thus, in the relationship between fiscal policy and economic growth in endogenous growth models, attention to the size, role and quality of governance is very important. In this regard, the purpose of this study was to analyze the effect of governance quality and composition of government expenditures on the dynamics of capital, consumption and economic growth within the framework of an endogenous growth pattern in Iran's economy. Therefore, after specifying the dynamic behavior of capital stock per capita, output and consumption per capita, calibration and sensitivity analysis was carried out with respect to the quality of governance. The results indicated that the quality of governance by influencing the structure of government spending and reducing government rents increased capital per capita, output per capita, consumption per capita and welfare in the steady state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Governance
  • Composition of Government Expenditure
  • Economic Growth
  • Iran

-         رحمانی، تیمور، سامان فلاحی. محمد قاسم رضایی و محبوبه سبزرو. (1390). «پذیرش عمومی مالیات، فساد و دموکراسی: یک مطالعه بین کشوری». پژوهشنامه مالیات. شماره­ی 11: 62-38.## رضایی، اختر. (1389). «اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای منتخب در حال توسعه». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازنداران. ##ایزدخواستی، حجت (1395). «تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده­های تابلویی پویا». فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س). سال چهارم، شماره­ی 10: 118-93. ##ایزدخواستی، حجت، سعید صمدی و رحیم دلالی اصفهانی. (1394). «تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در اقتصاد ایران: ارائه یک الگوی رشد درون­زای نئوکلاسیکی با لحاظ کردن فراغت و اثرات جانبی تولید». فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 50 (2): 280-253. ##دلالی اصفهانی، رحیم، محسن رنانی، مرتضی سامتی و رضا اسماعیل­زا. (1387). «رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه­های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا». پژوهش­های اقتصادی، شماره­ی 30: 40-15. ##رضایی، ابراهیم، محمد قاسم رضایی و کیومرث شهبازی. (1390).  «بررسی اثرات انگیزه­های رانت­جویانه بر درآمدهای مالیاتی در ایران (رابطه بین ترکیب مخارج و درآمدهای مالیاتی)». پژوهشنامه مالیات. شماره­ی دوازدهم، شماره­ی مسلسل 60: 120-97. ##زاینده­رودی، محسن، محمد خسروآبادی و علیرضا شکیبایی. (1396). «بررسی تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به کارگیری پانل­دیتا (مطالعه موردی کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا)». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). سال هفدهم، شماره­ی سوم: 52-25. ##سپهردوست، حمید، فهیمه رجبی و مهسا باروتی. (1394). «بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی». فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد. سال دوم، شماره­ی 2: 126-103. ##سلاطین، پروانه، سحر اسلامبولچی و حسین یوسفی­زاده فرد. (1393). «بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب.» کنفرانس بین­المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی. ##شاکری، محبوبه، احمد جعفری صمیمی و زهرا کریمی موغاری (1394). «ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص­های نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا». فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره­ی بیست و یکم: 106-93. ##کریمی پتانلار، سعید، محمد بابازاده و نعیمه حمیدی. (1390). «اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 19 (57): 169-157. ##کمیجانی، اکبر و پروانه سلاطین. (1387). «تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای OPEC و  OECD». فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دوم، پیایی 6: 24-1. ##کمیجانی، اکبر و پروانه سلاطین. (1389). «بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه ( ترکیه و پاکستان)». فصلنامه مدیریت. سال هفتم، شماره­ی : 41-27. ##مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند. (1388). «نگاهی به شاخص­های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی». فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی. سال نهم، شماره­ی 36: 208-179. ##

-       Acemoghlu, D. & T. Verdier. (2000). the Choice between Market Failure and Corruption, American Economic Review, 90: 194-211. ##Acemoglu, D., S. Johnson & J.A. Robinson. (2005). Institutions as the Fundamental Cause of Long-run Growth. In Ph. Aghionand, & S. Durlauf (Eds.). Handbook of Economic Growth. Elsevier. p. 385. ##Ajaz, T. & E. Ahmad. (2010). The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenues. The Pakistan Development Review, 49(4): 405-417. ##Arrow, K. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, 29 (3): 155-173. ##Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, the Journal of Political Economy, 98(5): 103-125. ##Bird, A. & A. Stephan. (2015). Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity. Journal of Economic Issues, 5(3): 12-17. ##Boussaidi, A. & M.S. Hamed. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context. Journal of Asian Business Strategy, 5(1): 1-12. ##Devaranjan, S., V. Swaroop & H.F. Zou. (1996). The Composition of Public Expenditures and Economic Growth. Journal of Monetary Economics, 37: 313-344. ##Fan, C.S. (2006). Kleptocracy and Corruption, Journal of Comparative Economics, 34: 57-74. ##Ghani, Z. (2011). A Cross Country Analysis of Tax Performance with Special Focus on Pakistan´s Tax Effort. Journal of Economic Issues, 11(1): 1-25. ##Grossman, M. & E. Helpman. (1990). Trade, Knowledge Spillovers and Growth, Working Paper, 3485, 1990. ##Grossman, M. & E. Helpman. (1994). Endogenous Innovation in the Theory of Growth, Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 23-44. ##Gupta, A. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. IMF Working Papers, No. 07/184 Washington, DC: The International Monetary Fund Organization for Economic, 1-39. ##Izadkhasti, H. & A. Arabmazar. (2016).  An Analysis the Effect of Capital Taxation on Allocation of Resources: A Dynamic Equilibrium Model Approach, Iran. Econ. Rev. 20(2): 175-186. ##Kaufmann, D., A. Kraay & Zoido, P. (1999). Aggregating governance indicators, World Bank Policy Research, Working Paper, No. 2195, Washington, D.C. ##Knack, S. (2003). Democracy, Governance and Growth, an Arborithe University of Michigan Press. ##Kurtz, M.J. & A. Schrank. (2007). Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms, The Journal of Politics: 69(2), 538-554. ##Lateef, K.S. (1991). Comment on Governance and Development, by Beetninger, Proceedings of the Porld Pank Annual Conference on Development Economics, Supplment to the World Bank Economic Review and Research Observer, the World Bank, 1992, Washington D.C, p.295, http://www.worldbank.org/wbi/governance/about.htm. ##Lee, K. & B.Y. Kim. (2009). Both Institutions and Policies Matter but Divergently for Different Income Groups of Countries: Determinants of Long-Run Economic Growth Revisited. World Development: 37(3), 533–549. ##Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics: 22, 3-42. ##Martinez-Vazquez, J. & M.R. McNab. (2005). Fiscal Decentralization, Macrostabilty, and Growth, Working Paper 05-06: International Studies Program, AYSPS, Georgia State University. ##Mutascu, M. (2011). Influence of Clime Conditions on Tax Revenues. MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper, No. 40324. ##Noman, A., Botchway, K. Stein & J.E. Stiglitz. (2012). Good growth and Governance in Africa: Rethinking Development Strategies. Oxford: OxfordUniversityPress. ##North, D.C., J. Wallis, W. Joseph & R. Barry. (2009b). Violence and the Rise of Open Access Orders. Journal of Democracy, 20(1), 55 -68. ##Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy, 94 (5): 1002–1037. ##Solow, R.A. (1956). Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70 (1): 65-94. ##Tanzi, V. & H.R. Davoodi. (2000). Corruption, Growth, and Public Finances. IMF Working paper. ##Yedgenov, B. (2017). Essays on Fiscal Policy, Institutions and Economic Growth, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. ##