نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می‌کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی‌هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه غیرخطی وجود داشته و حد آستانه حدود 3/3 درصدی برای تورم برقرار است. نتایج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر یک از آنها دارای یک حد آستانه تورم می‌باشند. همچنین در این مطالعه کشش تورمی رشد اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شد که نشان از رابطه منفی تورم با رشد اقتصادی در تورمهای بالای آستانه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Threshold Effects of Inflation on Growth in D8 Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach

نویسندگان [English]

  • hassan daliri 1
  • azim nazari 2

1 Assistante Proffosore of economice in Golestan University, Gorgan, Iran

2 Assistante Proffosore of economice in Bojnord University, Bojnord, Iran

چکیده [English]

The relationship between inflation and economic growth is a contentious issue. The present study aimed to test the hypothesis that the relationship between inflation and economic growth is nonlinear. The study involves D8 countries over the period of 1994 through 2015. Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model is employed to estimate the threshold of inflation and its effects on economic growth. The study finds that there exists a statistically significant negative relationship between inflation and growth for the inflation rates above the threshold level of 3.3%, above which inflation starts impeding economic growth in D8 countries. The results indicate that there are two transition functions, each of which has an inflation threshold. In addition, in this study, the elasticity of economic growth was calculated for these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • Economic Growth
  • D8 countries
  • Panel Smooth Transition Regression

-         پیرایی، خسرو و بهاره داور. (1390). «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی». پژوهش­های اقتصادی. 11(1): 67-80.## جعفری­صمیمی، احمد و صدیقه قلی­زاده کناری. (1386). «بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. نامه اقتصادی، 13 (63): 58-45. ##دادگر، یدالله و غلامرضا کشاورز حداد و علی تیاترج. (1385). «تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران». جستارهای اقتصادی، 3(5): 88-59. ##دادگر، یدالله و مسعود صالحی رزوه. (1383). «کاربرد مدل «بارو» جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران». پژوهشنامه بازرگانی، 9 (33): 55-82. ##سلطان تویه، محدثه و اکبر میرعسگری و امیر رسائیان. (1391). «بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان». پژوهش­های پولی و بانکی، 6 (14): 49-69. ##سهیلی، کیومرث و سهراب دل انگیزان و پرتو پورمحمودیان. (1392). «برآورد تأثیر نرخ­های متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه­ای نرخ تورم در ایران در قالب مدل­های غیرخطی». پژوهشنامه اقتصاد کلان، 8 (16):121-141. ##سید شکری، خشایار و اکرم کارخانه. (1391). «بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی: مطالعه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی». فصلنامه اقتصاد مالی، 6 (18): 139-150. ##کمیجانی، اکبر و سعید بیات و سید محمد هادی سبحانیان. (1393). «اثرات غیرخطی تورم بررشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه». مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 10 (1): 22-3. ##موسوی، سید حبیب الله و شیوا سلطانی. (1396). «تحلیل تورم، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران». رشد و توسعه پایدار، 7 (3): 77-99. ##

-       Arawataria, R., T. Hori  & K. Mino. (2017). On the nonlinear relationship between inflation and growth: A theoretical exposition. Journal of Monetary Economics, 24: 79-93. ##Aydına, C., O. Esena & M. Bayrakb. (2016). Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Turkish Republics in Transition Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229(19): 196-205. ##Baglan, D. & E. Yoldas. (2014). Non-linearity in the inflation-growth relationship indeveloping economies: Evidence from a semiparametric panel model. EconomicsLetters, 125(1): 93–96. ##Baharumshah, A. Z., M. Ly Slesmanb & E.Woharcd. (2016). Inflation, inflation uncertainty, and economic growth in emerging and developing countries: Panel data evidence. Economic Systems, 40(4): 638-657. ##Barro, R. (1991). Economic growth in a cross-section of countries. Quarterly Journalof Economics, 106 (2): 407–443. ##Bruno, M. & W. Easterly. (1998). Inflation Crises and Long-Run Growth. Journal of Monetary Economics, 41: 3-26. ##Dornebush, R. & A. Reynoso. (1989). Financial Factors in Economic Development. American Economic Review, 79: 204-209. ##Eggoh, J. C. & M. Khan. (2014). On the non-linear relationship between inflation andeconomic growth. Research in Economics, 68: 133–143. ##Ibarra R. & D. Trupkin. (2011). the relationship between inflation and growth: a panel smooth transition regression approach for developed and developing countries. working paper UM_CEE_2011-07, http://www.um.edu.uy/cee/investigaciones/ ##Khan, M.S. & A. S. Senhadji. (2001). Threshold effects in the relationship betweeninflation and growth. IMF staff Papers, 48(1):1-21. ##Kydland, F. E & E. C. Prescott, (1977). Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy, 85(3), 473-491. ##López-Villavicencio, A., & Mignon, V. (2011). On the impact of inflation on outputgrowth: Does the level of inflation matter?. Journal of Macroeconomics, 33(3): 455–464. ##Sala-i-Martin, X. (1997). I just ran two million regressions. American EconomicReview, 87(2): 173–183. ##Sidrauski, M., (1967). Rational choices and patterns of growth in a monetary economy. American Economic Review 57, 534-544. ##Thanh, S. D. (2015). Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A Panel Smooth Transition Regression approach. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20: 41–48. ##Vinayagathasan, T. (2013). Inflation and economic growth: A dynamic panelthreshold analysis for Asian economies. Journal of Asian Economics, 26: 31–41. ##