نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده

افزایش سرمایه گذاری و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، هدف اولیه همه نظام های اقتصادی است. به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری بسیار سودمند باشد اما از طرفی اثر وفور منابع طبیعی روی سرمایه گذاری به ویژگی های خاص نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. ازاین روی، مطالعه حاضر به بررسی اثر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای صادرکننده خالص سوخت طی دوره زمانی 2016-2002 با استفاده از روش PMG می پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه مدت اثری نداشته است. همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است. در مقابل اثر نرخ بهره حقیقی در کوتاه مدت بی معنی بوده اما اثر تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن مثبت و معنی دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hamideh Rahnama 1
  • Vahid Omidi 2

1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,

2 PHD Candidate of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Increasing investment and achieving higher economic growth rates is the primary goal of the economic systems. Potentially, the natural resources, especially oil, can be very beneficial in economic development and creating resources for investment. But, on the other hand, the impact of natural resources abundance on the investment depends on the specific institutional and political characteristics of each country. Therefore, the present study addresses the interaction of the Governance Index with the abundance of natural resources on the formation of physical capital in the net fuel export countries during the period of 2002-2016 using PMG model. The results of the study show that the interaction of oil revenue with the indicators of the right to comment and accountability, political stability, government effectiveness, rule of law, quality of laws and regulations and control of corruption on the formation of physical capital has a positive and significant effect in long-term and insignificant in the short-term. Also, based on the results of the long-term estimation, gross domestic product per capita (GDP) and degree of economic freedom have a positive and significant effect and the effect of real interest rates on the formation of physical capital is negative and significant. In the short-term, in one hand real interest rate found to be ineffective and on the other hand GDP and degree of economic freedom found to have a positive and significant impact on the capital formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Physical Capital Formation
  • Oil Revenue
  • PMG

-         برانسون، ویلیام اچ. (1387). تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان. ترجمه­ی عباس شاکری. چاپ دوازدهم. تهران: نشر نی.## حسین زاده بحرینی، محمدحسین. (1383). «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران». جستارهای اقتصادی، 1(2): 154-109. ##حسینی، جعفر و علی طاهری فرد. (1390). «بررسی امکان­پذیری توسعه بر پایه منابع طبیعی». فرآیند مدیریت و توسعه، 24(77): 108-91. ##شاه­آبادی، ابوالفضل و عبدالله پورجوان. (1389). «حکمرانی، رقابت­پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب». راهبرد توسعه، (22): 168-129. ##شاه­آبادی، ابوالفضل و هانی دهقانی احمدآباد. (1391). «تأثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه D8». فصلنامه­ی اقتصاد و تجارت نوین، 6(21-22): 75-49. ##شاه­آبادی، ابوالفضل، آمنه جامه بزرگی و سارا ساری گل. (1389). «بررسی نقش حکمرانی بر سرمایه­گذاری داخلی کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی (2000-2009)». همایش منطقه­ای اقتصاد و مدیریت، نوزده اسفند، دانشگاه پیام نور مرکز میانه. ##شاه­آبادی، ابوالفضل و حامد صادقی. (1392). «مقایسه اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ». مدلسازی اقتصادی، 7(22): 44-21. ##عباسی نژاد، حسین و حمید یاری. (1386). «بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، 42(4): 158-139. ##عزیز نژاد، صمد و محمدقلی یوسفی. (1388). «بررسی عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری». فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی، 9(1): 100-79. ##قره­باغیان، مرتضی. (1380). اقتصاد رشد و توسعه. تهران. چاپ دوم. تهران: نشر نی. ##میدری، احمد و جعفر خیرخواهان. (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. ##میرشجاعیان حسینی، حسین و فرهاد رهبر. (1390). «شناخت روابط علی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب در کشورهای در مخاطره منابع طبیعی». نامه مفید، 17(87): 86-67. ##

-       Akanbi, O.A. (2012). Role of Governance in Explaining Domestic Investment in Nigeria. South African Journal of Economics, Vol. 80(4), pp: 473-489. ##Auty, R.M. (2007). Natural Resources, Capital Accumulation and The Resource Curse. Ecological Economics, Vol. 61(4), pp: 627-634. ##Barro, R.J. (1996). Democracy and Growth. Journal of Economic Growth, Vol. 1(1), pp:1-27. ##Baltagi, B.H. (2005). Economic Analysis of Panel Data. Third Edition, John Wiley & Sons, England. ##Bello, A.K. (2013). Role of Governance on Private Domestic Investment Mobilization in Nigeria: A Confirmatory Analysis. Journal of Transformative Entrepreneurship, Vol. 1(1), pp: 50-65. ##Blanco, L. & R. Grier. (2012). Natural Resource Dependence and the Accumulation of Physical and Human Capital in Latin America. Resources Policy, Vol. 37(3), pp: 281-295. ##Ferranti, D., G.E. Perry, D. Lederman & W.F. Maloney. (2002). From Naturlal Resources to the knowledge Economy. Trade and Job Quality, World Bank Latin American and Caribbean Studies. ##Globerman, S., D. Shapiro & Y. Tang. (2006). Foreign Direct Investment in Emerging and Transition European Countries. In Emerging European Financial Markets: Independence and Integration Post-Enlargement (pp. 431-459). Emerald Group Publishing Limited. ##Gylfason, Th. (2001). Naturale Resource and Economic Growth: What is the CONNECTION?. Cesifo Working Paper. No. 530. ##Gylfason, Th. & Z. Gylfi. (2002). Naturale Resource and Economic Growth: The Role of Investment. Working Papers, Central Bank of Chile. ##Gylfason, T. (2011). Natural Resource Endowment: A Mixed Blessing? (No. 3353). CESifo Working Paper: Resources and Environment Economics. ##Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven CT: Yale University Press. ##Im, K.S., M.H. Pesaran & Y. Shin. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of econometrics, Vol. 115(1), pp: 53-74. ##Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, Vol. 90(1), pp: 1-44. ##Kaufmann, D., A. Kraay & M. Mastruzzi. (2008). Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007 (No. 4654). The World Bank. ##Khan, M.S. & C.M. Reinhart. (1990). Private Investment and Economic Growth in Developing Countries. World Development, Vol. 18(1), p: 19-27. ##Krueger, A.O. (1983). The Effects of Trade Strategies on Growth. Finance and Development, Vol. 20(2), pp: 6-16. ##Kumar Narayan, P. (2008). An Econometric Model of The Investment and CGE Model of The Impact of Democracy on Investment and Economic Growth in Fiji. International Journal of Social Economics, Vol. 3(12), pp: 1031-1071. ##Lee, J.W. (1995). Capital Goods Imports and Long-Run Growth. Journal of Development Economics, Vol. 48(1), pp:91-110. ##Michaelides, P.G., A. Belegri-Roboli, G. Economakis & J.G. Milios. (2005). The Determinants of Investment Activity in Greece (1960-’99) (No. 74548). University Library of Munich, Germany. ##Odhiambo, N.M. (2009). Saving and Economic Growth in South Africa: A Multivariate Causality Test. Journal of Policy Modeling, Vol. 31(5), pp: 708-718. ##Pesaran, M.H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. IZA Discussion papers 1240. Institute for the Study of Labor (IZA). ##Pesaran, M.H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross‐Section Dependence. Journal of applied econometrics, Vol. 22(2), pp: 265-312. ##Sachs, J.D. & A.M. Warner. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth (No. w5398). National Bureau of Economic Research. ##Su, T.D. & T.M.H. Bui. (2017). Government Size, Public Governance and Private Investment: The Case of Vietnamese Provinces. Economic Systems, Vol. 41(4), pp: 651-666. ##Ucan, O. & O. Ozturk. (2011). Financial Determinants of Investment for Turkey. Journal of Economic and Social Studies, 1(1); 83-110. ##Unctad, (2016). World Investments Report 2016: Transnational Corporations and The Internationalization of R&D. New York: United Nations. ##Vinh, D. (2009). Institutional Determinants of Investment in Transition Economies. Electronic copy available At: http: //ssrn.com/abstract=2025328. ##Vita, G. & A. Abbott. (2002). Are Saving and Investment Cointegrated? An ARDL Bounds Testing Approach. Economics Letters, Vol. 77(2), pp: 293-299. ##Watkins, G.C. (2006). Oil Scarcity: What have The Past Three Decades Revealed?. Energy Policy, Vol. 34(5), pp: 508-514. ##World Development Indicator. (2016). www.worldbank.org. ##World Bank. (2016). The CD of International Financial Statistics (IFS). ##Yang, J.H., W. Wang, K.L. & C.Y. Yeh. (2017). Capital Intensity, Natural Resources, and Institutional Risk Preferences in Chinese Outward Foreign Direct Investment. International Review of Economics & Finance. Vol. 55(4), pp: 259-272. ##