نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 دکترای اقتصاد

چکیده

در این پژوهش با بهره‌گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان‌بار انتشار دی اکسید کربن به­عنوان نماینده­ی آلاینده‌ها به تفکیک استان‌های مختلف ایران طی دوره­ی 1391 -1380 اندازه‌گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه­ی میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد­سنجی گشتاورهای تعمیم یافته،عوامل مؤثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان‌های مختلف تخمین زده شده است. جهت تخمین از فرم لگاریتمی دوطرفه استفاده شده  و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به­عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان‌های مختلف معنی‌دار است؛  لذا می‌توان بیان کرد که ترجیحات خانوارها در استان‌های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن است و این امر لزوم اجرای سیاست‌های نامتوازن در زمینه­ی قیمت‌گذاری بر آلاینده‌ها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculating the willingness to pay to avoid of pollution harmful effects by using the Hedonic price in different provinces of Iran

چکیده [English]

 
The purpose of this study is to measure the willingness to pay to avoid the harmful effects of carbon dioxide emissions in various regions in Iran based on Hedonic price during 2001 to 2012. For this purpose, having calculated the carbon dioxide emissions using a indirect method and then using the econometric GMM approach, the study estimates factors affecting the value of houses in different provinces. The double logarithmic form is used to estimate the implicit price or willingness to pay for environmental quality as one of the qualitative factors affecting the price of housing. Based on the results, in provinces of Iran, the differences in willingness to pay are significant Our conclusion is that household preferences in different regions against contamination are incongruent. Thus, it is necessary to use imbalanced pricing policies on emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social costs of pollution
  • willingness to pay
  • Hedonic price
  • GMM
  • double logarithmic form

-         حسن شاهی، مرتضی. (1381). تخمینی از خسارتهای اقتصادی آلودگی هوا در شهر شیراز، رساله‌­ی دکتری، دانشگاه اصفهان. ##حسینی، نونا و محمد مزرعتی. (1383). «برآورد هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت ساکنان تهران»، فصلنامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی، 3(1): صص 2-29. ##دیکسون و همکاران. (1384). تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط‌زیست، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین و علیرضا صالح، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ##رحیمی، نسترن، نرگس کارگری، حسن صمدیار و محمد نیکخواه منفرد. (1393). «تعیین هزینه‌های اجتماعی (خارجی) انتشار SO2، NOX و CO2 در بخش انرژی کشور (نیروگاه‌ها)» .علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(3): صص117-107. ##صادقی، سید کمال. (1386). برآورد خسارت­های ناشی از آلودگی هوا: مطالعه موردی کلان شهر تبریز در سال 1384، رساله دکتری، دانشگاه اصفهان. ##صادقی، سید کمال، رحمان خوش اخلاق، مصطفی عماد زاده و رحیم دلالی اصفهانی. (1387). «تأثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن: مطالعه موردی کلان شهر تبریز،» مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(37): 199-179. ##

-          Aidt, T.S. (2005). The Rise of Environmentalism, Pollution Taxes and Intra-Industry Trade. Economics of Governance, 6(1), 1-12. ##Ara, S. (2007). The Influence of Water Quality on The Demand for Residential Development Around Lake Erie (Doctoral Dissertation, The Ohio State University). ##Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons. ##Bikel, P. & F.Rainer. (2001). Toward an Evidence-Based Charging Policy for Transporting Infrastructure. Institut fur Energiesysteme und Raionelle Energeanwendung, Universitat Stuttgart. ##Bond, S.R. (2002). Dynamic Panel Data Models: A Guide To Micro Data Methods and Practice. Portuguese Economic Journal, 1(2), 141-162. ##Boules, T., P. Lanoie & R. Gagné. (1997). Living on a Noisy and Dusty Street: Implications for Environmental Evaluation. CIRANO. ##Boyle, M. & K. Kiel. (2001). A Survey of House Price Hedonic Studies of The Impact of Environmental Externalities. Journal of Real Estate Literature, 9(2), 117-144. ##Cameron, T.A. (1988). A New Paradigm for Valuing Non-Market Goods Using Referendum Data: Maximum Likelihood Estimation by Censored Logistic Regression. Journal of Environmental Economics and Management, 15(3), 355-379. ##Corrigan, J.R. (2005). Is The Experimental Auction A Dynamic Market?. Environmental and Resource Economics, 31(1), 35-45. ##Corrigan, J.R., C.L. Kling & J. Zhao. (2008). Willingness to Pay and The Cost of Commitment: An Empirical Specification and Test. Environmental and Resource Economics, 40(2), 285-298. ##Delucchi, M.A., J.J. Murphy & D.R. McCubbin. (2002). The Health and Visibility Cost of Air Pollution: A Comparison of Estimation Methods. Journal of Environmental Management, 64(2), 139-152. ##Freeman, A.M. (2003). The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory And Methods (No. GTZ-1574). Resources for the Future. ##Geoghegan, J., L.A. Wainger & N.E. Bockstael. (1997). Spatial Landscape Indices in A Hedonic Framework: An Ecological Economics Analysis Using GIS. Ecological economics, 23(3), 251-264. ##Griliches, Z. (1971). Price Indexes and Quality Change: Studies in New Methods of Measurement. Harvard University Press. ##Israel, D. & A. Levinson. (2004). Willingness to Pay for Environmental Quality: Testable Empirical Implications of The Growth and Environment Literature. Contributions in Economic Analysis & Policy, 3(1). ##John, A. & R. Pecchenino. (1994). An Overlapping Generations Model of Growth and The Environment. The Economic Journal, 1393-1410. ##Kiel, K. (2006). Environmental Contamination and House Values: A Study of Market Adjustment. ##Kim, C.W., T.T. Phipps & L. Anselin. (2003). Measuring The Benefits of Air Quality Improvement: A Spatial Hedonic Approach. Journal of Environmental Economics And Management, 45(1), 24-39. ##Matthews, H.S. (1999). The External Costs of Air Pollution and The Environmental Impact of The Consumer in The US Economy. Unpublished Ph. D. Dissertation. Graduate School of Industrial Administration: Pittsburgh, PA. ##Murdoch, J.C. & M.A. Thayer. (1988). Hedonic Price Estimation of Variable Urban Air Quality. Journal of Environmental Economics and Management, 15(2), 143-146. ##Pearce, D., F. Whittington, S. Georgiou & D. Moan. (1995). Economic Values and Environment in the Developing Word A report to united nation. ##Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. Journal of Political Economy, 82(1), 34-55. ##Skovsgaard Aidt, T. & J. College. (2004). The Rise of Environmentalism, Pollution Taxes and Intra-industry Trade, University of Cambridge, Faculty of Economics, Austin Robinson Building. ##Smith, V. K. & J.C. Huang. (1995). Can Markets Value Air Quality? A Meta-Analysis of Hedonic Property Value Models. Journal of Political Economy, 103(1), 209-227. ##Stocky, L. Nancy. (1998). Are There Limits to Growth? International Economic Review, 39: 1- 31. ##