نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده­ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف‏کننده و تولیدکننده را درنظر می‏گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی داراییهای پولی تقاضاشده توسط مصرف‏کننده و بنگاه، شرکتهای دولتی و دولت ارائه میدهد. برای مدل­سازی شرکتهای دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه­ی استفاده از خدماتِ داراییهای پولی توسط شرکتهای دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرفکننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه­ی خدمات یکسان دارایی‌های پولی دولت، این دارایی‏ها جانشین کامل یکدیگر هستند و میتوان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی‌های پولی دولت استفاده کرد. به‌منظور بررسی تجمیع جدید، از داده‏های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیشبینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرفکننده در باز­­ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیشبینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیشبینی شاخص قیمت مصرفکننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیشبینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل
می­کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیشبینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان میدهد؛ بنابراین، می‏توان ادعا کرد که محاسبه­ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به­منظور پیش‏بینی روند آتی قیمتها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاستهای پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination and Measurement of the Index of Total Monetary Assets Services in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • parviz Davoudi 2
  • Ahmad Sabahi 3
  • Farzaneh Sadeqi 4

1 Department of economic and management, Semnan University, Semnan, Iran

2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Faculty of Economics and Business Administration Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran

4 Semnan university

چکیده [English]

This paper provides a new formula for aggregating monetary assets of consumers, firms, public enterprise and government, in line with Barnett's (1984) model that used two agents: consumers and firms. The Bamol sales revenue maximization model has been used to model public enterprise. By solving the model, the user cost of the monetary assets services demanded by public enterprise is completely different from the Barnett formula for his agents. Since the government's monetary assets provide the same services, in fact, these assets are complete substitutes and simple sum aggregation can be used to aggregate these assets. In order to investigate the new aggregation formula achieved from the research, we used quarterly data of 1991Q1-2011Q4 for estimating and forecasting GDP and consumer price index in the period of 2012Q1-2016Q4. According to the results, for the consumer price index, the new aggregation has lower error rates and, therefore, higher predictive power than the simple sum aggregation in both M1 and M2. In the prediction of GDP, this aggregation at M1 level is better than simple sum, although at M2 level, with a very small difference in prediction error, simple sum aggregation performance is better. However, it can be argued that to predict the future trend of prices and production, in order to control and direct the government's monetary and fiscal policies, calculating the volume of liquidity by using the new aggregation has preferences over the simple sum aggregation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary aggregation
  • Index Numbers Approach
  • Public enterprise
  • ability of forecasting
  • Bamoul Sales model

-         جعفری صمیمی، احمد، محمدعلی احسانی، امیرمنصور طهران‏چیان و سامان قادری. (1392). «اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: کاربرد روش چرخشی مارکوف». مجله پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، 16: صص 40-21.## داودی، پرویز و زهرا زارع‎پور. (1385). «نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تأکید بر شاخص دیویژیا.» فصلنامه پژوهش‎های اقتصادی ایران، 29:ص 74-47. ##شاهمرادی، اصغر و سیدمهدی ناصری. (1389). «بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته‏های پولی جمع ساده و دیویسیا.» پژوهشنامه اقتصادی، 39:صص 327-299. ##شاهمرادی، اصغر و سیدمهدی ناصری. (1389)، «محاسبه حجم پول به روش دیویسیا و مقایسه آن با حجم پول جمع ساده در ایران.» فصلنامه پژوهش‎ها و سیاست‏های اقتصادی، ۵۴: صص 34-5. ##عرفانی، علیرضا، خیام صادقی و محمدمهدی پویا. (1392). «برآورد تابع تقاضای پول ایران با استفاده از شاخص دیویژیا.» فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 13:صص 118-91. ##لامعی، بهزاد. (1391). بررسی گردش وجوه بودجه عمومی دولت از طریق نظام بانکی در ایران. انتشارات مرکز پژوهش‏های مجلس: دفتر مطالعات برنامه و بودجه. ##نصراللهی، زهرا، حسنعلی دانش و میثم حمیدی. (1392). «بررسی اهمیت منافع اجتماعی در اهداف بنگاه‏های تولیدی (رویکرد انتقادی به هدف حداکثر کردن سود).» فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 2: صص 102-77. ##

-          Barnett, W.A. & R.M. Alkhareif. (2013). Advances in Monetary Policy Design: Applications to the Gulf Monetary Union, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing. ##Barnett, W.A. & A. Serletis. (2000). The Theory of Monetary Aggregation. Amsterdam: Elsevier. ##Barnett, W.A. (1978). The User Cost of Money. Economics Letter, 1: 145–49. ##Barnett, W.A. (1980). Economic Monetary Aggregates: An Application of Aggregation & Index Number Theory. Journal of Econometrics, 14: 11–48. ##Barnett, W.A. (1981). Consumer Demand and Labor Supply: Goods, Monetary assets, & Time. North Holland: Amsterdam. ##Barnett, W.A. (1984). Recent Monetary Policy & the Divisia Monetary Aggregates. American Statistician, 38: 162–72. ##Barnett, W.A. (2012). Getting It Wrong: How Faulty Monetary Statistics Undermine the Fed, The Financial System, & the Economy, MIT Press, Cambridge MA. ##Barnett, W.A. (2015). Friedman & Divisia Monetary Measures, in R. Cord & D. Hammond (eds.), Milton Friedman: Contributions to Economics & Public Policy, Oxford U. Press, Forthcoming. ##Baumol, W. A., (1959). Business Behaviour, Value & Growth. New York: Macmillan. ##Belongia, M. & P. Ireland. (2014). The Barnett Critique After Three Decades: A New Keynesian Analysis. Journal of Econometrics, 183: 5-21. ##Bös, D. (1989). Public Enterprise Economics: Theory & Application. Amsterdam: North-Holland, Second Edition. ##Dwivedi, D.N. (1980). Managerial Economics: 8th Edition. Vikas Publishing House. ##IMF. (2016). Monetary & Financial Statistics Manual & Compilation Guide. Washington, D.C: International Monetary Fund. ##Khainga, D. (2014). Divisia Monetary Aggregates & Demand For Money In Kenya, Africa Growth Initiative, Working Paper, 13. ##Kowalski, P., P. Büge, M. Sztajerowska & M. Egeland. (2013). State-Owned Enterprises: Trade Effects & Policy Implications, OECD Trade Policy Papers, 147, Paris: OECD Publishing. ##Schunk, D. (2001). The Relative Forecasting Performance of the Divisia & Simple Sum Monetary Aggregates. Journal of Money, Credit & Banking, 33: 272 – 83. ##Serletis, A. & M. King. (1993). The Role of Money in Canada. Journal of Macroeconomics, 15: 91-107. ##