نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر وضع و اعمال مالیات سبز در اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) باز کوچک نیوکینزی است. بدین منظور، یک مدل DSGE با لحاظ بخش‌های عمده خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش خارجی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه‌سازی شده است. با توجه به پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، چهار سناریوی نیم درصد، یک درصد، یک و نیم درصد و دو درصد برای نرخ مالیات سبز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی مدل نشان می‌دهد، وضع مالیات سبز در قالب چهار سناریوی مطروحه بر رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی بسیار کمی می‌گذارد، همچنین نتایج نشان می‌دهد که اعمال مالیات سبز در قالب چهار سناریوی فوق‌الذکر تأثیر مثبت و اندکی بر روی رفاه می‌گذارد. در نظر گرفتن نتایج همزمان اثرات مالیات سبز بر روی رشد اقتصادی و رفاه مشخص می‌سازد که اگر رویکرد دولت، توجه به افزایش کیفیت محیط زیست، کاهش آلاینده‌ها و نتیجتاً توسعه پایدار و افزایش رفاه باشد بایستی کاهش تولید اقتصادی را پذیرا باشد. نتایج هر چهار سناریو نشان می‌دهد که کاهش تولید کل اقتصاد و افزایش رفاه بسیار اندک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Green Tax on Economic Growth and Welfare in Economy of Iran: a Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach (DSGE)

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Ahangari 1
  • Hassan Farazmand 1
  • Amir Hossein Montazer Hojjat 1
  • Reza Haft Lang 2

چکیده [English]

The purpose of this paper is investigating the impact green taxes on economic growth and welfare for Iran's economy using New Keynesian small open dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). For this purpose, a DSGE model with different sectors of households, firms, government and foreign sectors of the Iranian economy is calibrated and simulated. According to the draft of sixth five development plan, four scenarios (0.5%, 1%, 1.5% and 2%) are considered for green tax rate. The results of simulation and analysis of impulse response functions of the model show that applying green tax affects on economic growth in the short and long term and also increases welfare in economy of Iran. Assuming different results of impact green taxes on economic growth and welfare determine that If the government's approach is attending to increasing the quality of the environment, emission reduction and accordingly sustainable development and welfare increasing thus it should accept economic output reduction. The results of all four scenarios show that economic output reduction and welfare increasing are very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Tax
  • Sustainable Development
  • Pollution
  • Small Open Economy
  • DSGE Model
1. اسلاملوئیان، کریم. هراتی، جواد و علی حسین استادزاد. (1392). «بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه­ی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران». فصلنامه­ی اقتصاد انرژی ایران. سال دوم. شماره­ی 7: صص 171-197.## 2. پژویان، جمشید و بیتا تبریزیان. (1389). «بررسی رابطه­ی رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه­سازی پویا». پژوهشنامه­ی اقتصادی. شماره­ی 10. صص 203 – 175. ##3. پژویان، جمشید. (1391). اقتصاد بخش عمومی (مالیات­ها).  ویرایش اول. چاپ هشتم. انتشارات جنگل. ##4. ترنز، آر. پیرس، دی. باتمن، ای. مترجمان: دهقانیان، سیاوش، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری. (1388). اقتصاد محیط زیست. ویرایش اول. چاپ چهارم. دانشگاه فردوسی مشهد: 223-228. ##5. لشکری­زاده، مریم و جمشید پژویان. (1389). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی». فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی ایران. سال چهارم. شماره­ی 42: صص 169-188. ##6. مقیمی، مریم. ناصر شاهنوشی، شهناز دانش و بیت­الله اکبری مقدم. (1390). «بررسی آثار رفاهی و زیست­محیطی مالیات سبز و کاهش یارانه­ی سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه». فصلنامه­ی اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال نوزدهم. شماره­ی75. پاییز 1390: 108-79. ##7. منظور، داود و ایمان حقیقی. (1390). «آثار اصلاح قیمت­های انرژی بر انتشار
آلاینده­های زیست محیطی در ایران؛ مدل­سازی تعادل عمومی محاسبه­پذیر». فصلنامه محیط­شناسی، سال سی و هفتم، شماره­ی 60. زمستان 90: صص 1-12. ##8. هادیان، ابراهیم و علی حسین استادزاد. (1392). «برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران». فصلنامه­ی علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه­ی اقتصادی. سال سوم. شماره­ی دوازدهم: صص 57-74. ##9. هراتی، جواد، کریم اسلاملوئیان و محمدعلی قطمیری. (1391). «تعیین مالیات زیست­محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم­یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط زیست: نمونه­ی اقتصاد ایران». فصلنامه­ی تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره­ی 7: صص 97-126. ##
1. Abler, D., J. Shortle, A. Rose & G. Oladosu. (2000). Characterizing Regional Economic Impacts and Responses to Climate Change. Global and Planetary Change 25: 67-81. ##2. Adolfson, M., S. Laseen, J. Likde & M. Villani. (2007). Bayesian Estimation of an Open Economy Model with Incomplete Pass-Through. Journal of International Economics. Vol. 22. ##3. Bergstrom, T. (2011). Lecture Notes on Elasticity of Substituion. UCSB: 11-12. ##4. Bjertnas, G.H. & T. Fahn. (2008). Energy Taxation in a Small, Open Economy: Social Efficiency Gains Versus Industrial Concerns. Energy Economics. 30: 2050:2071. ##5. Bosca, J., A. Diaz, R. Domenech, J. Ferri, E. Perez & L. Puch. (2010). A Rational Expectations Model for Simulation and Policy Evaluation of the Spanish Economy. SERIEs. 1(1). ##6. Bureau, B. (2011). Distibutional Effects of a Carbon Tax on Car Fuels in France. Energy Economics. 33: 121-130. ##7. Calvo, G. (1983). Stragged Prices in a Utility-Maximizing Framework Journal of Monetary Economics. 12: 383-398. ##8. Canova, F. (2007). Methods for Applied Macroeconomics Research. Princeton University Press. ##9. Chari, VV., P. Kohoe & E.R. McGrattan. (2007). Business Cycle Accounting. Econometrica 75:781836. ##10. Christoffel, K. & K. Kuester. (2008). Resuscitating the Wage Channel in Models with Unemployment Fluctuations. Journal of Monetary Economics. 55:865887. ##11. Christoffel, K., K. Kuester & T. Likzert. (2009). The Role of Labor Markets for Euro area Monetary Policy. European Economic Review. 53:908936. ##12. Clarida, R., J. Gali & M. Gertler. (2002). A Simple Framework for International Monetary Policy Analysis. Journal of Monetary Economics. 49:879904. ##13. Coenen, G. & R. Straub. (2004). Non-Ricardian Households and Fiscal Policy in an Estimated DSGE Modelo to the Euro Area. Mimeo. ##14. Colciago, A., V. A. Muscatelli, T. Ropele & P. Tirelli. (2006). The Role of Fiscal Policy in a Monetary Union: Are National Automatic Stablizers Effective?. ECONSTOR. Working Paper. 1682. ##15. Dallari, P. (2012). Testing Rule-of-Thumb Using IRFs Matching. Deparamento de Economia Aplicada – Universidade de Vigo. ##16. Diaz, S. O. (2012). A Model of Rule-of-Thumb Consumers with Nominal Price & Wage Rigidities. Bando de La Republica – Colombia. Borradores de Economia. 707. ##17. Dissou, Y. & T. Eyland. (2011). Carbon Control Policies. Competitiveness. and Border Tax Adjustments. Energy Economics. 33: 556-564. ##18. Dixit, A. K. & J.E. Stiglitz. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. The American Economic Review. 67: 297-308. ##19. Forno, L., L. Monteforte & L. Sessa. (2009). The General Equilibrium Effects of Fiscal Policy: Estimates for the Euro Area. Journal of Public Economics. 93:559-585. ##20. Furlanetto, F. & M. Seneca. (2007). Rule-of-Thumb Consumers. Productivity and Hours. Norges Bank. Working Paper: 5. ##21. Gali, J. & T. Monacelli. (2005). Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy. Review of Economic Studies. 72:707734. ##22. Gali, J. (2008). Monetary Policy, Inflaction, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework. New Jersey: Princeton University Press: 203. ##23. Gali, J., J. D. Lopez-Salido & J. Valles. (2007). Understanding the Effects of Government Spending on Consumption. Journal of the European Economic Association. 5(1): 227-270. ##24. Gertler, M. & P. Karadi. (2011). A Model of Uncoventional Monetary Policy. Journal of Monetary Economics. 58. 1734. ##25. Glomm. G., D. Kawaguchi & F. Sepulveda. (2008). Green Taxes and Double Dividends in a Dynamic Economy. Journal of Policy Modeling. Volume 30: 19-32. ##26. Gradus, R. & S. Smulders. (1993). The Trade-off between Environmental Care and Long-term Growth: Pollution in Three Prototype Growth Models. J. Econ. 58: 25-51. ##27. Gradus, R. & S. Smulders. (1996). Pollution abatement and Long Term Growth Eur. J. Polit. Econ. 12: 505-532. J. Econ. 58: 25-51. ##28. Hall, R. (1997). Macroeconomic Fluctuations and the Allocation of Time. J Labor Econ 15(1):223250. ##29. Hettich, F. (1998). Growth Effects of a Revenue-Neutral Environmental Tax Reform. Journal of Economics. 20. 1-26. ##30. Hwan Bae, S. (2005). The Welfare Consequences of Green Tax Reform in Small Open Economies. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology the Pennsylvania State University. ##31. IEA, OPEC & OECD. (2010). Analysis of the Scope of Energy Subsidies and Suggestions for the G-20 Initiative, IEA, OPEC, OECD, World Back Joint Report Prepared for Submission to the G-20 Summit Meeting. Toronto. Canada. 26-27 June. ##32. Itawa, Y. (2009). Fiscal Policy in an Estimated DSGE Model of the Japanese Economy: Do Non-Ricardian Households Explain All? ESEI Discussion Paper Series. 216. ##33. Liang, Q.M., Y. Fan & Y.M. Wei. (2007). Carbon Taxation Policy in China: How to Protect Energy and Trad-Intensive Sectors? Journal of Policy Modeling. 29. pp. 311-333. ##34. Lighthart, J.E. & F. van der Ploeg. (1994). Pollution, the Cost of Public Funds and Endogenous Growth. Econ. Lett. 46: 339-349. ##35. Lim, G. C. & P.D. McNelis. (2008). Computional Macroeconomics for The Open Economy. Cambridge: the MIT Press. P. 213.aylor Principle. University of Milan – Bicocca. Working Paper Series. 194. ##36. Mayer, E. & N. Stahler. (2009). Simple Fiscal Policy Rules: Two Cheers for a Debt Brake!. XVI Encuentro de Economia Publica. ##37. Mayer, E., Moyen, S. & N. Stahler. (2010). Fiscal Expenditures and Unemployment: A DSGE Perspective. ECONSTOR. Working Paper. E6 – V3. ##38. OECD (2001). Environmentally Related Taxes in OECD Countries; Issues and Strategies. Head of Publications Service. OECD Publications Services. ##39. Oueslati, W. (2013). Short and Long-term Effects of Environmental Tax Reform. Working Papers. 2013.09. Fondazione Eni Enrico Mattei. ##40. Oueslati, W. (2015). Growth and welfare effects of environmental tax reform and public spending policy, Economic Modelling. 2015. 45: 1-13. ##41. Palma, C. R., A. F. Lopes & T.N. Sequeira. (2010). Analysis Externality in an Endogenous Growth Model with Social and Ntural Capital, Ecological Economics. Vol. 69. pp. 603-612. ##42. Primiceri, G.E., E. Schaumburg & A. Tambalooti. (2006). Intertemporal Disturbances. NBER Working Paper No. 12243. ##43. Ravenna F. & C.E. Walsh. (2006). Optimal Monetary Policy with the Cost Channel. Journal of Monetary Economics. 53(2):199216. ##44. Romer, D. & N. G. Mankiw. (1991). New Keynesian Economics – Vol. 1: Imperfect Competition and Sticky Prices, MIT Press Books. the MIT Press. Edition 1. Volume 1. Number 0262631334. ##45. Stahler, N. & C. Thomas. (2011). Fimod a DSGE Model for Fiscal Policy Simulations. Banco de Espana. Documentos de Trabajo. 1110. ##46. Swarbrick, J. (2012). Optimal Fiscal Policy in a DSGE Model with Heterogeneous Agents. Master Thesis. School of Economics. University of Surrey. ##47. Wissema, W. & R. Dellink. (2007). AGE Analysis of the impact of a Carbon Energy Tax on the Irish Economy. Ecological Economics. 61: 671-683. ##48. World Resources Institute. (2016). Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 2.0. World Resources Institute, Washington DC. ##