نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد / گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نسبت به تولید ناخالص اسمی داخلی در طول سال‌های نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد بیش از دو برابر شده و پس از آن این رشد متوقف شده است. در این مقاله برای توضیح این پدیده یک مدل کمی تعادل عمومی پویا معرفی می‌شود و مدل با توجه به داده‌های کلان ایران و داده‌های خرد به دست آمده از طرح دسترسی خانوار به خدمات مالی بانک مرکزی کالیبره می‌شود. از دیدگاه مدل، چرخه اعتباری بیشتر مرتبط با موضوعاتی است که قیمت مسکن را مستقیما تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان وثیقه‌گذاری مسکن را برای دریافت اعتبارات تحت تاثیر می‌گذارد. مدل به خوبی می‌تواند تحولات بازار اعتبار در ایران و بخش مهمی از تحولات بازار مسکن را توضیح دهد. ولی اثرات اقتصاد کلان نسبتا جزئی هستند، چرا که پاسخ قرض‌گیرندگان و قرض‌دهندگان در سطح هم‌افزون همدیگر را خنثی می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد انقباض اعتباری از سال ۱۳۸۶ به تنهایی قادر به توضیح رکود سال‌های اخیر نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Development and Decline in Iran: A Quantitative Dynamic General Equilibrium Model

نویسنده [English]

  • Majid Einian

PhD Candidate in Economics, Economics Department, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Private sectors' debt to the banking network to GDP ratio has more than doubled during the mid-1990s to the mid-2000s, after which growth has stopped. In this paper, a quantitative dynamic general equilibrium model is introduced to illustrate this phenomenon and calibrate the model based on the macro data of Iran and micro data that is derived from the central bank's survey on households' access to the financial services. From the perspective of the model, the credit cycle is more closely related to issues that directly affect housing prices and, as a result, affect the amount of housing collateral to receive credits. The model can well explain the developments in the credit market in Iran and a significant part of the developments in the housing market. But the macroeconomic effects are relatively small, as the borrowers' and lenders' responses are mutually suppressed at the same level. This indicates that the contraction of credit since 2007 alone is not able to explain the recession in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing prices
  • debt loans
  • borrowing constraints
  • credit cycle

ابراهیمیان، مهران و سیدعلی مدنی‌زاده (۱۳۹۴)، طراحی و کالیبراسیون مدل‌های تعادل عمومی پویا برای اقتصاد ایران، پژوهشکده­ی پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد نخبگان نیروهای مسلح. ##امینی، علیرضا و حاجی محمد نشاط (۱۳۸۴)، برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۱، مجله­ی برنامه و بودجه، 10(1): ۵۳-۸۶.##بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹)، نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۷، آبان ماه ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار. ##سرزعیم، علی (۱۳۹۶)، پوپولیسم ایرانی (تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی‌نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی)، تهران: کرگدن. ##شاهمرادی، اصغر و ایلناز ابراهیمی (۱۳۸۹)، ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی، پژوهش‌های پولی- بانکی (فصلنامه پول و اقتصاد سابق)، 2(3): ۳۱-۵۶.##صلوی‌تبار، شیرین و سیداحمدرضا جلالی نائینی (۱۳۹۳)، ارزیابی رژیم‌های مختلف ارزی در یک اقتصاد باز کوچک، برنامه‌ریزی و بودجه، 12(2): ۳-۲۳.##عزیزی‌راد، ماریه (۱۳۹۵)، وقایع‌نگاری اثر متقابل بخش مالی بر بخش حقیقی، در نقش بازارهای مالی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در آینده میان‌مدت، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. ##نیلی، فرهاد و علی حسن‌زاده (۱۳۸۹)، تحلیل تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تهران. ##الهی، ناصر، اسدالله فرزین‌وش، سیدضیاءالدین کیاءالحسینی، مانوش خطیبی، و مهدی صارم (۱۳۹۵)، نقش شوک‌های ساختاری و نوسان‌های ارزی بر پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(18): ۱۹۷-۲۱۹.##

Boucekkine, R. (1995). An Alternative Methodology for Solving Nonlinear Forward Looking Models, Journal of Economic Dynamics and Control, 19: 711-737. ##Calvo, G.A. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12(3): 383-398. ##Campbell, J.R. & Z. Hercowitz. (2009). Welfare Implications of The Transition to High Household Debt. Journal of Monetary Economics, 56 (1): 1-16. ##Christiano, L.J., M. Eichenbaum & C.L. Evans. (2005). Nominal Rigidities and The Dynamic Effects of A Shock to Monetary Policy. Journal of Political Economy, 113 (1): 1-45.‏ ##Cúrdia, V., A. Ferrero, G. Cee Ng & A. Tambalotti. (2011). Evaluating Interest Rate Rules in an Estimated DSGE Model (No. 510). Staff Report, Federal Reserve Bank of New York. ##Eggertsson, G.B. & P. Krugman. (2012). Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach. The Quarterly Journal of Economics, 127 (3): 1469-1513. ##Guerrieri, V. & G. Lorenzoni. (2017). Credit Crises, Precautionary Savings, and The Liquidity. The Quarterly Journal of Economics, Forthcoming. ##International Monetary Fund. (2012). World Economic Outlook. Chapter 3. ##Jalali-Naini, A. R. & M.A. Naderian. (2011). Inflation and Output in a Cash Constrained Economy. Journal of Money and Economy, 6 (1): 1-28. ##Judd, K.L., F. Kubler & K. Schmedders. (2003). Computational Methods for Dynamic Equilibria with Heterogeneous. In Dewatripont, M., Hansen, L.P., & Turnovsky, S.J. (Eds.). Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Eighth World Congress, Volume III. Cambridge University Press:‏ 243-290. ##Juillard, M. (1996). DYNARE: A Program for The Resolution and Simulation of Dynamic Models with Forward Variables Through The Use of a Relaxation Algorithm, CEPREMAP Working Paper No. 9602, Paris, France. ##Juillard, M., D. Laxto, P. McAdam & H. Pioro. (1998). An Algorithm Competition: First-Order Iterations versus Newton-Based Techniques, Journal of Economic Dynamics and Control, 22: 1291-1318. ##Justiniano, A., G.E. Primiceri & A. Tambalotti. (2015). Household Leveraging and Deleveraging. Review of Economic Dynamics, 18 (1): 3-20. ##Kiyotaki, N. & J. Moore. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105 (2): 211-248. ##Krusell, P. & A.A. Smith, Jr. (1998). Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy. Journal of Political Economy, 106 (5): 867-896. ##Laffargue, J-P. (1990). Résolution D’un Modèle Macroéconomique Avec Anticipations Rationnelles, Annales d’Economie et de Statistique, 17: 97-119. ##McKinsey Global Institute. (2011). Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and Its Economic Consequences (Updated Analysis). Available Online at: www.mckinsey.com. ##Mian, A. & A. Sufi. (2009). The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence From The US Mortgage Default Crisis. The Quarterly Journal of Economics, 124 (4): 1449-1496. ##Mian, A. & A. Sufi. (2011). House Prices, Home Equity-Based Borrowing, and the US Household Leverage Crisis. The American Economic Review, 101 (5): 2132-2156. ##Mian, A., K. Rao & A. Sufi. (2013). Household Balance Sheets, Consumption, and The Economic Slump. The Quarterly Journal of Economics, 128 (4): 1687-1726. ##Midrigan, V. & T. Philippon. (2016). Household Leverage and the Recession, CEPR Discussion Papers 11407, C.E.P.R. Discussion Papers. ##Pierse, R.G. (2002). Solving a Stochastic Growth Model Using The Stacked-Newton Method. Department of Economics, University of Surrey.‏ ##