نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به‌هنگام بروز تکانه نفتی می‌تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به‌گونه‌ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می‌گردد. مسئولین پولی می‌توانند به‌صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن‌ها سیاست انقباضی پولی به‌کارمی‌گیرند، که این سیاست پولی می‌تواند پیش‌بینی‌شده و یا پیش‌بینی‌نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش‌های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به‌عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده ‌است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می‌باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش‌های خارجی و داخلی اقتصاد می‌پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می‌دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش‌بینی به‌دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می‌باشد. علاوه ‌براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می‌گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش‌بینی بیشتر می‌باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی‌داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Endogenous Reaction of Monetary Authorities to an Oil Shock on Internal and External Sectors in an Oil Exporting Country: The Case of Iran

چکیده [English]

The way monetary authorities conduct policy has important implication for reducing the adverse effect of oil shocks on internal and external sectors of an oil exporting country. The change in money supply resulted from an oil shock, requires an endogenous reaction of monetary authorities. In other words, monetary authorities can conduct an active or passive policy in response to oil price changes. In the case of active policy, they should conduct a contractionary monetary policy when there is positive increase in oil price. This active policy can be either unanticipated or anticipated. The main goal of this paper is to develop and solve a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model for an open economy in order to study the effect of monetary authorities’ reaction to oil shock on external and internal sectors of Iran as an oil exporting country. The calibration results show that the effect of a positive oil shock on inflation is higher in the case of anticipated monetary policy compared with the case when the monetary policy is unanticipated. However, we find out that the effect of oil shock on output and investment is independent of way the monetary policy is conducted. Moreover, positive oil shock decreases the ratio of non-oil trade balanced to GDP but increases the ratio of trade balanced to GDP. These effects are intensified when monetary policy is anticipated. This shows that the way that monetary authority reacts to an oil shock affects inflation and the ratio of trade balance to GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endogenous Reaction of Monetary Authorities
  • Oil Shock
  • dynamic stochastic general equilibrium model
  • Iran

امینی، علیرضا و حاجی محمد نشاط. (۱۳۸۴). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۳۸ – ۱۳۸۱. برنامه ریزی و بودجه،۹۰: ۸۶-۵۳.##توکلیان، حسین. (۱۳۹۱). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران . تحقیقات اقتصادی، ۱۰۰: ۲۲-۱.##داوودی، پرویز و زهرا زارع‌پور. (۱۳۸۵). نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۲۹: ۱-۲۵.##دمیری، فاطمه و کریم اسلاملوییان و ابراهیم هادیان و رضا اکبریان. (۱۳۹۶). تاثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ۲۳: ۶۰-۸۵.##سهیلی، کیومرث. (۱۳۹۱). برآورد کشش­های قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، ۷۸: ۱۹۶-۱۷۱.##طائی، حسن. (۱۳۸۵). تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده های خرد. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، ۲۹: ۱۱۲-۹۳.##فطرس، محمد حسن و حسین توکلیان و رضا معبودی. (۱۳۹۳). اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، ۸: ۱-۲۹. ##فطرس، محمد حسن و حسین توکلیان و رضا معبودی. (۱۳۹۴). تاثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی-رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید ۱۳۴۰-۱۳۹۱. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،۱۹: ۷۳-۹۴.##کمیجانی، اکبر و حسین توکلیان. (۱۳۹۱). سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات الگو سازی اقتصاد، ۸: ۱۱۸-۸۶.##

Akpan, E.O. (2009). Oil Price Shocks and Nigeria’s Macroeconomy. Oxford, Conference of Economic development in Africa. ##Backus, D. & M. Crucini. (2000). Oil Prices and the Terms of Trade. Journal of International Economics, 50: 185–213. ##Bernanke, B.S., M. Gertler & M. Watson. (1997). Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks. Brookings Papers on Economic Activity, 1: 91–142. ##Bodenstein, M., C.J. Erceg & L. Guerrieri. (2011). Oil Shocks and External Adjustment. Journal of International Economics, 83(2): 168-184. ##Bohi, D.R. (1991). On the Macroeconomic Effects of Energy Price Shocks, Resources and Energy, 13: 145-162. ##Carlstrom, C.T. & T.S. Fuerst. (2006). Oil Prices, Monetary Policy, and Counterfactual Experiments, Journal of Money Credit, and Banking, 38: 1945-1958. ##Forni, L.A., M. Gerali & M. Pisani. (2015). Euro Area, Oil and Global Shocks: An Empirical Model-Based Analysis. Journal of Macroeconomics, 46: 295-314. ##Galí, J. (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework. Oxford: Princeton University Press. ##Kia, A. & A.F. Darrat. (2007). Modeling Money Demand Under the Profit-Sharing Banking Scheme: Some Evidence on Policy Invariance and Long-run Stability. Global Finance Journal, 18: 104–123. ##Leduc, S. & K. Sill. (2004). A Quantitative Analysis of Oil-Price Shocks, Systematic Monetary Policy, and Economic Downturns. Journal of Monetary Economics, 51: 781–808. ##Maravalle, A. (2013). Oil Shocks and the US Terms of Trade: Gauging the Role of the Trade Channel. Applied Economics Letters, 20: 152-156. ##Marion, N.P. & L.E.O. Svensson. (1984). World Equilibrium with Oil Price Increases: An Intertemporal Analysis. Oxford Economic Papers, 36(1): 86-102. ##Marion, N.P. (1984). Nontraded Goods, Oil Price Increases and the Current Account. Journal of International Economics, 16: 29-44. ##Rabanal, P. (2007). Does Inflation Increase After a Monetary Policy Tightening? Answers Based on an Estimated DSGE Model. Journal of Economic Dynamics & Control, 31: 906-937. ##Sanchez, M. (2011). Welfare Effects of Rising Oil Prices in Oil-Importing Developing Countries. The Developing Economies, 49 (3): 321-346. ##Sims, C.A. & T. Zha. (1996). Does Monetary Policy Generate Recessions?. Working Paper GA 30309-4470. Federal Reserve Bank of Atlanta. ##Svensson, L.E.O. (1984). Oil Prices, Welfare, and the Trade Balance. Quarterly Journal of Economics, 99 (4): 649–672. ##Walsh, C.E. (2010). Monetary Theory and Policy. Cambridge: The MIT Press. ##