نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

2 بیکار

چکیده

بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش‌ها‌ می‌رسد. در اقتصاد مطابق طبقه‌بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می‌شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می‌کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش‌های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2004 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2005 استرالیا می‌پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت‌های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می‌د‌هد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش در الگوی تقاضا محور لئونتیف مربوط به کشورهای استرالیا و هند می‌باشد و به همین ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید در الگوی عرضه محورگُش مربوط به کشورهای آلمان و هند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Importance of Educational Services on Iran Economic Production and Selected Countries

چکیده [English]

Education sector in product cycle like other sectors needs productions which produced by other economic sectors for product services. On the other hand, the produced services of education sector consumed by other sectors. In economics, education is considered to be a sector in its own right and one way of looking at which is through the give and take model in order to determine the mutual impact of different sectors. The present research in one shot-term model education sector quantitatively and comparatively, Iran, India, Japan, Germany and Australia were investigated during, 1385, 2004, 2005, 2005 and 2005, respectively. Using this model, the importance of education on the production of economic activities is calculated through hypothetical extraction method to identify the function of education in each country on the production system. The results indicated that from the output or production value viewpoint, the maximum and minimum production loss resulting from the elimination of education service in Leontief demand model was related to Australia and India Similarly the maximum and minimum production loss in gosh supply model was related to Germany and Iran Countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Education
  • Input-output table
  • Hypothetical Extraction Method
  • Leontief Demand Model
  • Gosh Supply Model

اسفندیاری، علی اصغر و فاطمه رکنی نژاد. (1390). تأثیر بخش خدمات آموزشی بر فعالیت­های اقتصادی از نظر اشتغال با استفاده از جدول داده-ستانده در ایران، ماهنامه کار و جامعه، (133و132)، 83-69 .## انتظاری، یعقوب. (1388). ارائه الگویی برای هماهنگ سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (58)، 27-1. ##تیروال. ا.پ. (1378). رشدوتوسعه، ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ##جنتی مشکانی، ابوالفضل؛ سامتی، مرتضی؛ خوش اخلاق، رحمان؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛ عمادزاده، مصطفی(1390). تاثیر هزینه آموزش بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره پنج. ##جهانگرد، اسفندیار. (1390). بیمه و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، (59) 19، 80-53. ##جهانگرد، اسفندیار. (1393). تحلیل­های داده- ستانده، فناوری، برنامه ریزی و توسعه، تهران: انتشارات آماره. ##خاکیان، مهدی، محسن بارونی، نورالهدی فخرزاد، جواد سعدآباد، علیرضا خاکیان، زینب کارگز. (1392). تأثیر کمی گسترش آموزش بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران: با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (3)4، 28-20. ##دهقان ‌شورکند، حسین، فرشید سعادتی ‌میل‌آغاردان، علی‌اصغرپور،‌ حسین موزیرجی، مجتبی اسفندیاری‌ کلوکن، مرتضی پهلوانی. (1388). شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران. سومین کنفرانس ملی داده ـ ستانده و کاربرد‌های آن، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. ##عباس­پور، عباس، اسفندیار جهانگرد و الهه میثاقی­فر. (1394). بررسی تحلیل مخارج آموزشی بر تولید فعالیت­های اقتصادی، مطالعه موردی ایران، هند، ژاپن، آلمان و استرالیا، فصلنامه تعلیم و تربیت، (123) 31، 94-77. ##عطوان، مهدی. ( 1386). محاسبه پیوندهای پسین و پیشین فعالیت­های اقتصادی در ایران( بر اساس روش حذف فرضی)، فصلنامه حساب­های اقتصادی ایران، (2)2، 43-26. ##کلانتری، خلیل. (1380). برنامه ریزی و توسعه منطقه­ای (تئوری و تکنیک­ها)، تهران: انتشارات خوشبین و انوار دانش. ##گتاگ، سابراتا. (1369). اقتصاد توسعه، مترجم:زهرا افشاری، تهران: اتشارات جهاد دانشگاهی. ##

Cella, G. (1984). The Input-Output Measurement of Interindustry Linkages. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Vol 46. No 1. ##Clements, B. & J. Rossi. (1991). Interindustry Linkages and Economic Development: The Case of Brazil Reconsidered. ­Developing Economics. Vol. 29, No 2. ##Clements, B. (1990). On the Decomposition and Normalisation of Interindustry Linkages, Economics Letters. Vol. 33, No.4. ##Dietzenbacher, E. & J. Van Der Linden. (1997). Sectoral and Spatial Linkages in the EC Production Structure. Journal of Regional Science. Vol 37. No 2.  ##Dietzenbacher, E., J. Van Der Linden & A. Steenge. (1993). The Regional Extraction Method: EC Input-Output Comparisons. Economic Systems Research. Vol. 5, No. 2. ##Goo, K. & L. Nanchul. (1998). Input-Output Analysis of The Effect of Education and Research on The Korean Economic Structure. Journal Of Applied Business Research, Volume14, Number2. ##Gylason, T. & G. Zoega. (2003). Education, Social Equality and Economic Growth: A View of the Landscape, CESifo Economic Studies, 49 (4): 557-579. ##Hirschman, A.O. (1958). The strategy of Economic Development, Yale University Press, New Havan. ##Hosseinzadeh, R. & N.M. Yaghoubi. (2016). The Effect of Structural Changes in Higher Education Sector on Regional Output (Case study: Sistan and Baluchestan Province), Iran. Econ. Rev. Vol. 20, No.1, 2016. pp. 21-31. ##Kureski,R. & C. Rolem. (2012). Employment and Incom in The State of Parana by Years of Studies: Input-Output Matrix Approach. Revista Economia e Desenvolvimento, vol. 24, n. 2. ##Miller, R. & M. Lahr. (2001). A Taxonomy of Extractions. M.L. Lahr (eds.). Regional Science Perspective in Economic Analysis: A Festschrift in Memory of Benjamin A.Stevens. Amsterdam: Elsvier Science. ##Miller, R. & P. Blair. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extension, Second Edition. New York. Cambridge University Press. ##Nurkse, R. (1959). Notes on Unbalanced Growth. Oxford Economic Papers 11(3), 295 97. ##Peng,O.O., O.W. Leng & C.H. Chiang. (2011). Higher Education as a Source of Economic Growth: Input-Output Analysis, National Higher Education Research Institute. ##Peng,O.O., O.W. Leng & C.H. Chiang. (2011). Higher Education as a Source of Economic Growth: Input-Output Analysis, National Higher Education Research Institute. ##Rawat, D. & S.S.S. Chauhan. (2007). The Relationship Between Public Expenditure and Status of Education in India: An Input-Output Approach, At Istanbul Technical University, Istanbul (Turkey). ##Rosenstein, R. (1943). Problems of industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe, Economic Journal, 53 (210/211), 202-211. ##Schultz, S. (1977). Approaches to Identifying Key Sectors Empirically by Means of Input-output Analysis, Journal of Development Studies 14(1): 77-96. ##Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital , American Economic Review, 51, 1-17. ##Smith, A. (1776). The Wealth of Nation. Middlesex, Penguim Books. ##Sonis, M., J. Guilhoto, G. Hewings & E. Martins. (1995). Linkages, Key Sectors and Structural Change: Some New Perspectives, The Developing Economies. Vol. 33, No. 3. ##Zhang, H. & X. Chen. (2008). An Extended Input-Output Model on Education and The Shortfall of Human Capital in China, Economic Systems Research, Vol. 20, NO. 2, 205-221. ##Zhang, Q., C. Larkin & M. Lucey .(2015). The Economic Epmact of Higher Education Institution in Ireland: Evidence from Disaggregated Input- Output Tables, Studies in Higher Education