نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

2 استاد تمام اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

3 عضو-هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه به ‌شمار ‌می‌آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر‌مسری و افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از این بیماری‌ها، نظام‌های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به ‌خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، ‌برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر‌" آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می‌باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می‌شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده‌ از تکنیک هم‌جمعی داده‌های تابلویی برآورد می‌گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت،‌ با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند‌مدت و ‌روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می‌شود. نتایج حاصل از برآور‌د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، ‌از نهاده‌ها در تولید سلامت بهتر استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

long-term Relationship Between Health ,Education and Estimate The Technical Efficiency Of Health production function (The Case Study:Selected OIC counterise)

نویسندگان [English]

  • narges samadpoor 1
  • Mostafa emadzade 2
  • Firoozeh azizi 3
  • Homayan rangbar 4

چکیده [English]

Health is considered nowadays as one of the most important factor in Human Development Index. Increase in mortality rate due to non-communicable diseases and increase in health care costs, caused by these diseases has challenged the health systems in most nations, particularly the developing countries which are faced severe resource shortage. This has led the policy makers to focus on “education”, as an effective instrument to improve the public health efficiency. The main objective of our study is to investigate the long-term relationship between health and education among selected OIC countries during the period (1998- 2013). In this regard, based on the Grossman (1972) model, a health production function is defined. Using a co-integration panel data technique, we estimated the model. Subsequently, using the estimated coefficients of the long-run relationship and the random effect model, for selected countries, the technical efficiency of health production was calculated. The results shows that there is a long-term equilibrium relationship between health and education. the results of the calculation of technical efficiency, in various countries, showed that those countries with higher literacy rates, used efficiently the inputs in health production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • health
  • Co-integration panel data technique
  • Technical Efficiency
  • OIC Countries

رزمی، محمدجواد و الناز حاجبی (1395)، تأثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک، فصلنامه­ی تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(24): 200- 175.## عمادزاده، مصطفی و سمیرا پاک نژاد (1392)، تأثیر آموزش بر سلامت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، مجله­ی تعلیم تربیت، 115: 50-33. ##عمادزاده، مصطفی، نرگس صمدپور، همایون رنجبر و فیروزه عزیزی (1393)، تأثیر آموزش بر سلامت در ایران«فصلنامه­ی تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 15: 178- 147. ##فقیه نصیری، مرجان، بهاره عریانی، امیررضا سوری و علیرضا گرشاسبی (1389)،
مقایسه­ی کارایی سرپرستی­های پست بانک ایران با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری، پژوهشنامه‌ی علوم اقتصادی، 10(2): 174-152. ##کریمی، سعید، مرضیه‌ جوادی و فاطمه جعفرزاده (1390)، بار اقتصادی و هزینه­های سلامت ناشی از بیمار‌ی­های مزمن در ایران و جهان، مدیریت اطلاعات سلامت، 8(7): 996-984. ##مهر آرا، محسن و سیما نصب پرست (1392)، رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی برای تعیین عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی کاربردی، 1(2): 28- 1. ##

Aigner, D. j., C.A. Lovell & K. Schmidtc. (1977). Formulation AndEstimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics,.6: 21-37. ##Albert, C & M. Davia. (2007 ). Understanding The Effect of Education on Health Across European Countries. WWW.if.es/documntos. ##André, A.R., I.A. Guerra-Turrubiates & R. Montes.(2005). Empirical Evidence of the Impact of Health on Economic Growth .Political Economy, Vol. 14. ##Barro, R. (1996). Health and Economic Growth.Paper prepared for the Pan American Health Organization, under Contract CSA-116-96. ##Brunello, G., M. Fort & N Schneeweis. (2016). The Causal Effect OfEducation On Health: What Is The RoleOf Health Behaviors?.Health Economics, 25 (3): 314–336. ##Cowell, A. (2006). The Relationship Between Education And Healt Behavior Some Empirical Evidence.Health Economics. 15:124-14. ##Cutler, D. & A. Lleras-Muney. (2011). Education and Health Evaluating Theories and Avidence. IZA. DP. NO. 5944. ##Deaton, A. (2006). Global Patterns of Income and Health: Facts, Interpretations and Policies. WIDER Annual Lecture 0, Helsinki, Finland, UNU-WIDER (2007). ##Fayissa, B. & A. Traian. (2011). Estimation of Health Production Function: Evidence From East-European Countries. Department of Economics and Finance Working Paper Series. 1362. ##Fuchs, V.R. (2004). Reflections on the Socio-Economic Correlates of Health.Journal of Health Economics, 23: 653-661. ##Grignon, M. (2008). The Role of Education in Health Syste Performance. Economics of Education Review, 27: 299-307. ##Grossman, M. (1972). On the Concept of Health Capital and The Demand for Health. Journal of Political Economy, 223-255. ##Grossman, M. (2005). Education and Non-Market Outcomes. NBE Working Paper 11582, Cambridge, MA. ##Huang, W. (2016). Understanding the Effects of Education on Health: Evidence from China, IZA. Discussion Paper No. 9225. ##Pesaran, MH., Y. Shin & R.J. Smith. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogenous Panels. J Am Stat Assoc, 94: 621-634. ##Richards, & D.M. Cutler. (2008). The Gap Gets Bigger: Changes in Mortality and Life Expectancy by Education, 1981-2000. Health Affairs, 27(2): 350-360. ##Rosenweig, M. (1995). Why Are There Returns To Schooling?. American economice review, 85: 153 – 158. ##Smith, J., J. Strauss & Y.I. Zhao. (2014). Healthy Ageing in China. The Journal of the Economics of Ageing, forthcoming 4: 37-43. ##Thornton, J. (2002). Estimating a Health Production Function for the U.S: Some New Evidence. Applied Economics, 34: 59-62. ##WDI. World Development Indicators.Washington, DC: 2011-2013. ##Weinstein, M.C. & J.A. Skinner. (2010). Comparative Effectiveness and Health Care Spending-Implications for Reform, New England Journal of Medicine 362)5(: 460-465. ##Worl Bank Development Indicators (www.Worldbank.org): World Health Organization.World Health Statistic 2011-2012 -2013. ##