نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برای کشورها تقویت رشد اقتصادی است؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیتی زیادی برخوردار است. به دلیل وجود بی‌ثباتی شدید در درآمدهای نفت در ایران، استفاده از سایر درآمدها مانند مالیات در تحقق هدف فوق مهم است. با توجه به وجود نوسان در سیاست‌های مالی ازجمله مالیات‌ها، شناخت اثر این نوسانات بر رشد می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت رشد کمک‌کننده باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر نوسان درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران برای دوره زمانی 92-1350 با استفاده از روش EGARCH-ARDL پرداخته است. نتایج نشان داد که اگرچه نوسان درآمدهای مالیاتی دارای ضریب منفی بوده و در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد اما درآمدهای مالیاتی در بلندمدت دارای اثرمعنی دار بر رشد و در کوتاه مدت فاقد این اثرگذاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Tax Revenues Fluctuations on Economic Growth in Iran (1971-2013)

نویسندگان [English]

  • abdullah shayan zeinvand 1
  • Abotaleb Kazemi 2
  • Davood Farhadi Sartangi 2
  • Mahsa Kalantarzadeh 3

2 Phd Student in Yazd Univercity

3 Phd Student, Islamic Azad University

چکیده [English]

Economic growth has been concerned as a main economic goal by countries; therefore, understanding the factors Affecting it are important. Because of the extreme volatility in oil revenues in Iran, using of other income such as taxes is important in achieving the above objective. Due to fluctuations in fiscal policy, including taxes, the effect of these fluctuations on growth can help to achieve development goals in long-term. So this study examined the effect of fluctuations in tax revenues on economic growth for the period 1970-2013 using EGARCH-ARDL's model. The results showed that the fluctuation of tax revenues, however, has a negative coefficient, but in the short and long term has no significant effect on economic growth. But Statistics shows the tax revenues in the short and long term has a significant effect on growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Revenues Fluctuations
  • Economic Growth
  • taxes
  • EGARCH-ARDL

Abdiweli, M. Ali. (2005). Fiscal Policy and Economic Growth: The Effect of Fiscal Volatility. Journal of Business & Economics Research. 5(3).##Abounoori, A. & S. zivari Massoud. (2014). The impact of taxes on economic growth and income distribution (Iran and selected OECD countries). Tax Bulletin, 72(24). ##Antonio, A. & J. Tovar, Jalles. (2012). Fiscal Volatility, Financial Crises and Growth. Applied Economics Letters, 19, 1821–1826. ##Arab Mazar, A.A. & f. Chalak. (2010). the Dynamic Analysis of The Effect of Government Spending on Economic Growth. Economic Research Journal, 2(45). ##Asghari, R. & S. J. Mohseni Zonouzi. (2013). The Effect of Taxes and government spending on economic growth in the Islamic countries of the region, MENA. Journal of Economic Development, No. XI, 22-1. ##Bakhtiari, S., H. Farazmand & Z. Nadi. (2011). Analysis of Government Spending and Economic Growth in The Province by Relying on Pattern Barrow. International Conference on Economic Jihad, Kerman, Kerman University. ##Corsetti, G. & N. Roubini. (1996). Optimal Government Spending and Taxation. NBER, Working Paper, No. 5851. ##Gaskari, R. & A.R. Iqbali. (2007). Government Expenditure and Economic Growth. Economic Research Journal, 4(42). ##Golmoradi, H. & S. Anjomshojah. (2015). Short and Long Term Effects of Government Spending and inflation on Economic Growth. Fiscal Policy and Economic Quarterly, Issue 10, 89-108. ##Hadian, E. & A. tahvili. (2014). The Impact of Fiscal Policy on Private Investment in Iran Fluctuations. Iran Applied Economics Studies, Issue 12. ##Hasset, K. & M. Gilbert. (1998). Investment with Uncertain Tax Policy: Does Random Tax Policy Discourage Investment? Economic Journal, 109 (457): 72-393. ##Jafari Samimi, A. & A.R. Hassanzadeh Jozdani. (2001). The Effect of Taxes on Economic Growth: A Review Of Theoretical and Empirical Analysis. Research Growth and Sustainable Development, (2), 67-41. ##Jahangard, E. (2007). Half A Century of Ups and Downs of Economic Growth. Society and The Economy, Issue Thirteen and Fourteen. ##Johansson, A., C. Heady, J.Arnold, B. Brys & L. Vartia. (2008). Tax and Economic Growth. Organization de Cooperation ET de Development Economies ECO/WKP, 28. ##Komijani, A., M. H. Sobhanian & S. Bayat. (2012). Neutral Testing and Anti-Money in The Long Term: Case Study of Iran. Economic Research, Issue 45. ##Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42. ##Majdzadeh Tabatabai, Sh. & F. Nematollahi. (2010). The Impact of Government Spending on Economic Growth in The Case of Iran. Journal of Economic Research and Policy, Issue 53. ##Mani, K., J. Pajvian & T. Mohammadi. (2011). the Effect of Taxes on the Relationship between Financial Markets and Economic Growth. ECONOMIC RESEARCH, the Eleventh Year, the Third Number. ##Pindyck, R. (1988). Irreversible Investment, Capacity Choice, and the Value of the Firm. American Economic Review, 78, 969-985. ##Rajabi, M., M. SadatIbn Ibrahim Khajouie & J. M.M. Sadeghi. (2011). Analysis of the Effect of Tax Rates on Economic Growth. International Conference on Economic Jihad, University of Kerman. ##Saadi, M.R., b. Oriani, M.H. Mousavi & M. Nematpour. (2010). Analysis of the Relationship between Government Spending and Economic Growth Within The Borough Growth Model, Economic Bulletin, Issue III. ##Saeedi Kia, A. & Z. Mousavi. (2015). The Evaluation of the Impact of Income Tax on Economic Growth and Development in The Islamic Republic of Iran During 1971-2006. WALIA journal 31(S4): 40-43. ##Samadi, A.h. & m. Pahlavani. (2009). Co-Integration and Structural Failure of The Economy. Printing, Publishing and Consumer Science, 253-260. ##Sameti, M., S.K. Tayebi & S. Heidari. (2008). The Growth of Government Revenues on Inflation and Economic Growth. Quarterly Financial Expertise, New Edition, Second Issue (Issue 50). Fall 2008. ##Shafi'i, A., Sh. Boroumand & A. Tashkini. (2006). Test the Effectiveness of Fiscal Policy on Economic Growth. Economic Bulletin No. 23. ##Souri A. (2012). Along With the Application of Econometric Eviews 7. Pub culture, Fifth Edition. ##Tanzi. (1986). Fiscal Policy Effects on Long Run Growth. Journal of A.E.R., 47(1). ##Tari, F. & R. Sattari. (2005). The Effect of Government Expenditure and Taxes on Economic Growth in OPEC Countries. Economic Bulletin, 16, 182-153. ##Tashkini, A. (2005). Applied Econometrics Help Microfit. Tehran Cultural-Artistic Institute Debugger, 160 -145. ##William G., A. Gale & A. Samwick. (2014). Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. Economic studies at Brokings. September. ##