نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیت علمی

چکیده

در سال‌های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی فضایی و داده‌های پانل پویا می‌پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک‌های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impacts of Effective Economic Factors on Democracy in Developing Countries: A Spatial Econometric Approach

چکیده [English]

The relationship between democracy and economic variables in economics and political science has received considerable attention in recent years. In practice there is a strong relationship between economics and politics because the performance of the economy is one of the key political structure in all countries. This paper aims to study the impacts of effective economic factors on democracy in developing countries in 1990-2014 using spatial econometric approach and dynamic panel data. The results show that foreign trade and per capita have positive and significant effect on democracy. Also, the geographical proximity have positive and significant effects on democracy in this countries and And foreign aid has no significant effect on the level of democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: democracy
  • foreign trade
  • geographical praximity
  • spatial econometric

اکبری، نعمت‌الله و ناهید توسلی. (1387). تحلیل تأثیر عوارض شهرداری‌ها بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 5)1:(47-64. ##اکبری، نعمت‌الله و رزیتا مؤید فر. (1383). بررسی همگرایی درآمد سرانه بین استان‌های کشور (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 13: 1-13. ##بشیریه، حسین. (1380). درس­هایی از دموکراسی برای همه، تهران، نگاه معاصر:190 ـ 175. ##بیتام، دیوید. (1378). دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه­ی محمدتقی دلفروز، تهران، ‌طرح نو: 45. ##دیوید هلد. (1369). مدل­های دموکراسی، ترجمه: عباس مخبر، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران: 13. ##عبادی، جعفر، محمود متوسلی، علی نیکو نسبتی و نازنین خضرا. (1390). آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟ فصل نامه مدیریت و توسعه، 78 . ##عسگری، علی و نعمت‌الله اکبری. (1380). روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری و کاربرد، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 12:93-122. ##عسگری، محسن. (1389). تأثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتی و دموکراسی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13: 197-181. ##محمدزاده، پرویز، مسعود منصوری و بابک کوهی لیلان. (1391). تخمین قیمت هدانیک ساختمان­های مسکونی در شهر تبریز: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6 ( 2): 21-38. ##مکفرسون، سی بی. ( 1379). جهان واقعی دموکراسی، ترجمه­ی علی معنوی، تهران، آگه: 67. ##

Acemoglu, D. & J.A. Robinson. (2005). Why Did the West Extend the Franchise? Growth, Inequality and Democracy in Historical Perspective, Quarterly Journal of Economics, 115: 1167-1199. ##Acemoglu, D., S. Johnson, A. Robinson, & P. Yared. (2007). Income and Democracy. American Economic Review, 98 (3): 808-842. ##Acemoglum, D., S. Naidu, M. Restrepo & Robinson. (2014). Democracy Does Cause Growth. Available at ⟨http://economics.mit.edu/files/9763(.##Alcala, F. & A. Ciccone. (2004), Trade and Productivity, Quarterly Journal of Economics, 119 (2): 612-645. ##Alcalá, F. & A. Ciccone. (2004). Trade and Productivity. The Quarterly Journal of Economics, 119 (2): 613-646. ##Alesina, A. & D. Dollar. (2000). Who Gives Aid to Whom and Why? Journal of Economic Growth, 5: 33–63. ##Almond, G. & S.Verba. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Countries. Princeton: Princeton University. ##Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer, Dordrecht. ##Berger, D., W. Easterly, N. Nunn & S. Satyanath. (2013). Commercial Imperialism? Political Influence and Trade During the Cold War, American Economic Review, 103 (2), 863-896. ##Bhagwati, J. (2004). In Defense of Trade and Democracy, New York: Oxford University Press. ##Bjella, B. (2012). The Political Economy of Growth: Democracy and Foreign aid, American Quarterly Journal of Economics, 47(2): 333-347. ##Boix, C. & S. Stokes. (2003). Endogenous Democratization. World Politics, 55 (4): 517-49. ##Bräutigam. . Deborah(1992) "Foreign Aid and the Politics of Participation in Economic Policy Reform," Public Administration and Development, 20:253-264. ##Bussmann, M. (2001). Examining Causality Among Conflict, Democracy, Openness and Economic Growth. Mimeo, University of Alabama. ##Caniels, M.C. & B. Verspagen. (1999). The Effects of Economic Integration on Regional Growth, An Evolutionary Model. ##Carothers, T. )1999(. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. ##Csordas, S. & M. Ludwig. (2011). An Empirical Investigation of The Determinants of Democracy: Trade, Aid and The Neighbor Effect, Economic Letters, 110: 235-237. ##Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, Connecticut: Yale University Press. ##Diebolt, C., T. Mishra, B. Ouattara, & M. Parhi. (2013). Democracy and Economic Growth in an Interdependent World, Review of International Economics, 21 (4): 601-824. ##Frankel, J. A. & D.Romer. (1999). Does Trade Cause Growth? American Economic Review, 379-399. ##Friedman, Milton. 1958. ‘Foreign economic aid: Means and objectives.’ Yale Review, 47 (4): 500- 516. ##Gerring, J.  P BondWilliam T. Barndt  and C Moreno (2005). Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective, World Politics Journal,  57 ( 3): 323-364. ##Gleditsch, K. S. & M.D. Ward. )2006(.Diffusion and the International Context of Democratization. International Organization 60(4): 911–33. ##Grossman, H.I. (1992) Foreign Aid and Insurrection. Defense Economics, 3: 275-288. ##Heo, J & H, Huhm (2015) Political Culture and Democratic Consolidation in South Korea Asian Survey, 54(5):918-940. ##Huntington, S.P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press. American Journal of Political Science, 47: 368-387. ##Kersting, E  and C Kilby (2014) Aid and democracy redux, European Economic Review, 67: 125-143. ##Knutsen, C.H.) 2013(. Democracy, State Capacity and Economic Growth.World Dev, 43: 1-18. ##Leeson, P., M. Andrea & W. Dean. (2009). The Democratic Domino Theory: An Empirical Investigation, American Journal of Political Science, 53(3): 533–551. ##Leeson, P., M. Andrea & W. Dean. (2012). The Democratic Domino Theory: An Empirical Investigation, American Journal of Political Science, 53(3): 533-551. ##Li, Q. & R. Reuveny. (2003). Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis. British Journal of Political Science, 33(1): 29-54. ##Lin, J.Y. & J.B. Nugent. (1995). Institutions and Economic Development. Handbook of Development Economics, 3: 2301-2370. ##Lipset, S. (1959). Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, NY: Anchor. ##López, C. & C.M. Meissner. (2006). The Impact of International Trade on Democracy: A Long-Run Perspective, World Politics, 2008- Cambridge Univ Press. ##Maren, M. (1997). The Road to Hell: The Ravaging Effects of Foreign Aid and International Charity.N ew York: Free Press. ##North, D.C. (1990) Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. ##O'Loughlin, J., D. Michael, Ward, Corey L. Lofdahl, Jordin S. Cohen, D. S. Brown, D. Reilly, Kristian, S. Gleditsch & M. Shin. (1998). The Diffusion of Democracy, 1946–1994, Annals of the Association of American Geographers, 88( 4): 545–771. ## O'Rourke, K, H. A, M. Taylor(2010), Democracy and Protectionism, National Bureau of Economic Research, 2006 - Democracy - 31 pages. ##Persson, T. & G. Tabellini. (2009). Democratic Capital: The Nexus of Political and Economic Change. American Economic Journal: Macroeconomics, 1 (2): 88–126. ##Petersen, N.F. (2013). Flora of Nebraska. Book on Demand Limited. ##Przeworski, A. & F. Limongi. (1977). Modernization: Theories and Facts, World Politics 49 (January). ##Rigobon,F and T,J, Rodrik (2004), Development Economics,  ‎National Bureau of Economic Research, (5). ##Svensson, J. (1999). Aid, Growth and Democracy, Economics and Politics, 11(3): 275–297. ##Sylwester, K. (2015). Does Democracy Increase Growth More in New Countries? Economics & Politics, 27(2): 266-289. ##Tilly C (2007), democracy book,Columbia University, New York. ##Yu, M. (2010). Trade, Democracy, and the Gravity Equation, Journal of Development Economics, 91: 289-300. ##