نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می‌شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده‌های واقعی با مقادیر شبیه‌سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه‌سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Oil Revenues on Iran᾽s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

چکیده [English]

In this research, with the help of multisector DSGE model, the effect of oil windfall revenues on Iran᾽s economy under one of the money policy scenarios will be analyzed. Our definition of money policy scenarios consist of full absorption of oil income in reserves and fiscal policy (full spending of oil income) in relation to tradeable and nontradeable commodities. Aim the appropriate transmission channel of the oil income shock for the structure of Iran᾽s economy has been founded. Comparing the real data moments with the simulated amounts shows the relative success of the presented model for simulating Irans economy during the period between 1978 to 2013. Moreover, the results show a temporary increase in demand and also increase in the value of real exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: DSGE Model
  • Oil Revenues
  • Iran᾽s Economy
  • Real Exchange rate
امیری، حسین. (1393). جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تأکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل­های DSGE (مورد ایران). رساله دکتری رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.## توکلیان، حسین. (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزین­های جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. تحقیقات اقتصادی، 47(100): 22-1. ##جعفری صمیمی، احمد، امیر منصور طهرانچیان، الناز ابراهیمی و روزبه بالونژاد نوری. (1393). اثر تکانه­های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی. 10: 32-1. ##رافعی، میثم، جاوید بهرامی و داوود دانش جعفری. (1393). ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی. فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 14 (54): 65-33. ##شاه حسینی، سمیه و جاوید بهرامی. (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 17 (53): 83-55. ##فخر حسینی، فخر الدین. (1391). ارزیابی اثرات سیاست­های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل ادوار تجاری پولی. فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، 6 (14): 133-111. ##فطرس، محمد حسن، حسین توکلیان و رضا معبودی. (1393). اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق): 21 (8): 29-1. ##موسوی نیک، سید هادی. (1391). بررسی آثار حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس. ##
Arslanalp, S., F. Bornhorst, S. Gupta, and E. Sze. (2010). Growth Differences Across Countries: Public Capital or Public Investment?. IMF Manuscript. ##Beaudreau, B.C. (2005). Engineering and economic growth, Structural Change and Economic Dynamics, 16 (2): 211–220. ##Berg, A., J. Gottschalk, R. Portillo & L.F. Zanna. (2010b). The Macroeconomics of Medium- Term Aid Scaling- up Scenarios. IMF Working Paper 10/160. ##Berg, A., T. Mirzoev, R. Portillo, and L.F. Zanna. (2010a). The Short- Run Macroeconomics of Aid Inflows: Understanding the Interaction of Fiscal and Reserve Policy. IMF Working Paper 10/65. ##Berg, A., R. Portillo & Z. Luis- Felipse. (2015). Policy Responses to Aid Surges in Countries with Limited International Capital Mobility: The Role of the Exchange Rate Regime. World Development, 69: 116-129. ##Bouakez, H., E. Cardia & F. Ruge- Murica. (2009). The Transmission of Monetary Policy in a Multi- Sector Economy. Internanational Economic Review, 50(4): 1243-1266. ##Brown, S., P.A. Yucel & K. Mine. (2002). Energy Prices and Aggregate Economic Activity: An Interpretative Survey, Quarterly Reviw of Economics and Finance,  42:193-208. ##Christiano, L., M. Eichenbaum & C. Evans. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Journal of Political Economy, 113(1): 1-45. ##Cologni, A. & M. Manera. (2013). Exogeneous Oil Shocks, Fiscal Policies and Sector Reallocations in Oil Producing Countries. Energy Economics ,35: 42-57. ##Horvath, M. (2000). Sectoral Shocks and Aggregate Fluctuations. Journal of Monetary Economics, 45(1): 60-106. ##Isgut, A. & A. Fernandes. (2007). Learning by Exporting Effects: Are They for Real?. Munich Personal RePEC Archive Paper,  No. 3121. ##Krugman, P. (1987). The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive Consequences of Mrs. Thatcher. Journal of Development Economics, 27: 41–55. ##Lama, R. & P. Medina. (2010). Is Exchange Rate Stabilization an Appropriate Cure for the Dutch Disease?. IMF Working Paper, WP/10/182. ##Matsuyama, K. (1992). Agricultural Productivity, Comparative Advantage and Economic Growth. Journal of Economic Theory, Vol. 58(2): 317-334. ##Mengistae, T. & C. Pattillo. (2004). Export Orientation and Productivity in Sub- Saharan Africa, IMF Staff Papers, 51(2): 327-353. ##Mork, K.A. (1994). Business cycles and the oil market. The Energy Journal, 15: 15–38. ##Nikbakht, L. (2009). Oil Prices and Exchange Rtes: The Case of Opec. Business Intelligence Journal, 83-92. ##Pierce, J.L. & J.J. Enzler. (1974). The effects of external inflationary shocks. Brookings Paper on Economic Activity, 1: 13–61. ##Rotemberg, J. (1982). Sticky Prices in the United States. Journal of Political Economy, Vol. 90(6), pp. 1187-1211. ##Sachs, J.D. & A.M. Warner. (1995). Natural resource abundance and economic growth. Working Paper 5398. ##Tang, W., L. Wu & Z.X. Zhang. (2009), Oil Price Shocks and Their Short- and Long- Term Effects on the Chinese Economy. East West Center Working Paper, No. 102. ##Tokarick, S. (2009). A Method for Calculating Export Supply and Import Demand Elasticities. IMF Manuscript. ##Walsh, C.E. (2003). Monetary Theory and Policy. The MIT Press. Second Edition, London. ##