نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه‏های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه‏های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه‏های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد که اول اینکه چرخه‏های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه‏های رونق نسبت به چرخه‏های رکود از شدت بیشتری برخوردار بوده‏اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است که چرخه‏های انباشت سرمایه، اشتغال و بهره‏وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو و همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بوده‏اند. نتایج آزمون علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخه بهره‏وری وجود دارد. لذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهای طرف عرضه در نوسانات تولید است و تاکیدی بر اهمیت این سه متغیر در مدیریت ادورا تجاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study real business cycles In Economy of Iran emphasize Production Gap

نویسنده [English]

  • Moslem Ansari Nasab 2

چکیده [English]

Proponents of real business cycles emphasize the roles played by employment and technological cycles in creation of these business cycles. This study attempts to examine the effects of these cycles on creation of business periods in Iran during 1959 – 2014 period. To this end, first target cycles were extracted via Hodrick–Prescott filter and then these cycles were analyzed by employing Markov switching multifractal model.The results revealed that business cycles in Iran were asymmetric in the studied period and booming cycles were stronger and longer compared to recession cycles. They also revealed that capital accumulation, employment and productivity cycles were dependent, leading and concurrent variables, all three favoring the business cycles.Hsiao's Granger causality test also showed that capital accumulation cycles and business cycles had mutual causality. However, business cycles had unilateral causal relationships with two other variables. Therefore, generally speaking, the research findings indicate the significance of supply side variables in production changes and highlight the importance of these three variables in managing business cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cycles of production Factors
  • real business cycles
  • Hodrick–Prescott filter
  • Markov Switching Model
  • Hsiao's Granger causality test
آرمن، سیدعزیز و فرزانه پیرو. (1392). بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری و نقش تکانه‏های نفتی در ایجاد آن. فصنامه اقتصاد مقداری، 10(4): 146-113.## درگاهی، حسن و احمد پرخیده. (1385). نقش و اهمیت شوک­های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیت­های مختلف صنعت ایران. مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27: 32-1. ##زارع مهرجردی، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ شیخ پور و سمیه نقوی. (1393). بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‏وری کل عامل‏های تولید بخش­های مختلف اقتصادی ایران. مجله اقتصاد کشاورزی، 8(4):41-25. ##صالحی سربیژن، مرتضی، غلامعلی رییسی اردلی و نادر شتاب بوشهری. (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. فصلنلمه مدلسازی اقتصادی، 23(3): 83-67. ##صیادزاده، علی و جمال دیکاله. (1387). بررسی ویژگی­های ادوار تجاری در ایران در دوره 1385-1338. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 46 :82-63. ##فخر حسینی، سیدفخرالدین. (1393). ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 11: 106-81. ##کازرونی، علیرضا، بهزاد سلمانی و مجید فشاری. (1391). بررسی تاثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(1): 192-169. ##گرجی، ابراهیم و شیما مدنی. (1384). سیر تحول در تجزیه و تحلیل­های تئوری کلان اقتصادی. تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی. ##مهرگان، نادر و روح اله رضایی. (1388). آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟. مجله تحقیقات اقتصادی، 86: 266-253. ##مولایی، محمد و ابوالقاسم گلخندان. (1393). سیکل‏های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 14(4): 253-229. ##هادیان، ابراهیم و محمدرضا هاشم‏پور. (1382). شناسایی چرخه‏های تجاری در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 15(5): 120-93. ##هوشمند، محمود، محمد علی فلاحی و سپیده توکلی قوچانی. (1387). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات. مجله دانش و توسعه، 15(22): 48-23. ##
Alkhareif, R.& N. Alsadoun. (2016). Estimating the Output Gap for Saudi Arabia. Saudi Arabian Monetary Agency, 165: 1-18. ##Caraiani, P. (2010). Forecasting Romanian GDP Using a BVAR Model. Journal for Economic Forecasting, 4: 76-87. ##Dornbush, S. & R. Startz. (1995). Macroeconomics. International Edition, Boston: Irwin Mc Graw Hill. ##Farzana, S., A. Haider, S. Jabeen & M. Husnain. (2015). Estimating Potential Output for Pakistan: A Production Function Approach. British Journal of Economics, Management & Trade, 9(4): 1-13. ##Fedderke, J.W. & D. Mengisteab. (2016). Estimating South Africa’s Output Gap And Potential Growth Rate. Economic Research Southern Africa, 122: 2-42. ##Giorgia, G. & L. Gambettif. (2015). Business cycle fluctuations and the distribution of consumption. Review of Economic Dynamics, 23: 19-41. ##Goldfeld, S. M. & R. E. Quandt. (1973). A Markov Model for Switching Regressions, Journal of Econometrics, 1(1): 3-15. ##Granger, C.W.J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3): 424–438. ##Hamilton, J.D. (1989). A New Approach To The Economic Analysis Of Non Stationarytime Series And The Business Cycle. Econometrica 57(2): 357–384. ##Hsiao, C. (1981). Autoregressive Modeling And Causal Ordering of Economic Variables. Journal of Economic Dynamics and Control 4: 243-259. ##Kydland, F.E. & E.C. Prescott. (1982). Time To Build And Aggregate Fluctuations. Econometrica, 50: 1345-1370. ##Long, J. B. & C, Plosser. (1983). Real Business Cycle, Journal of Political Economy, 91: 39-69. ##Lucas, R.E. (1997). Understanding Business Cycles. In K. Brunner and A. Meltzer (eds), Stabilization of the Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, 5: 7-29. ##Nelson, C. & C. Plosser. (1982). Trends and Random Walks ioMacroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications. Journal of Monetary Economics, 10: 139-162. ##Plosser, C. (1989). Understanding Real Business Cycles. Journal of Economic Perspectives, 3(3): 51-77. ##Quandt, R. E. (1972). A New Approach to Estimating Switching Regressions. Journal of the American Statistical Association, 67: 306-310. ##Romer, D. (2001). Advanced Macroeconomics. New York: McGraw Hill. ##Sulliran, A. & S, Sheffrin. (2006). Economics: Principles Inaction, California, Pearson Prentice Hall. ##