نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران

3 استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اهمیت شفافیت در سیاست‎های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک‏های مرکزی به‏ منظور دستیابی به اهداف خود سیاست‏های پولی را به‏ گونه ‏ای اعمال می‏ نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست‏های پولی شده که به نوبه خود می‏تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست‏های پولی مورد بررسی قرار می‏گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده ‏های فصلی مربوط به سال‏های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست‏های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‏دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست‏های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Uncertainty in Monetary Policy and its Economic Impacts: a combination of VAR and GARCH

نویسندگان [English]

  • Kazem Yavari 1
  • Bahram Sahabi 2
  • Lotfali Agheli 3
  • Saeed Shafiei 4

چکیده [English]

Various studies emphasize the importance of transparency of the central bank. However, since the central banks has the main task of stabilizing inflation and unemployment rate in normal level, so they have some of their policies in such a way that remain hidden from view of economic agents. This increases the uncertainty in monetary policy, which in turn can affect economic growth, inflation and unemployment. In this study, using quarterly data for the years 1372-90, the economic effects of uncertainty in monetary policy will be studied on economic growth, inflation and unemployment rates in Iran. The results suggest that the increase of uncertainty in monetary policy will be followed by increasing volatility in economic variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Monetary policy
  • GARCH Model
  • VAR

پیرایی، خسرو و بهاره دادور. (1390). تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی، پژوهش‏های اقتصادی،‌ دوره 11، شماره 1، صفحات 80-67.## حیدری، حسن، سهیلا پروین، عباس شاکری و سلیمان فیضی ینگجه. (1389). اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‏های GARCH، پژوهش‏های اقتصادی ایران، سال چهاردهم، شماره ۴۳، صفحات 210-189. ##دمودار گجراتی. (1394). اقتصادسنجی کاربردی، ترجمه دکتر نادر مهرگان و دکتر لطفعلی عاقلی، تهران، انتشارات نور علم. ##دهمرده، نظر، مهدی صفدری و فرشید پورشهابی. (1388). مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی،‌ دوره 17، شماره 50، صفحات 92-77. ##عباسیان، عزت‏اله، مهدی مرادپور اولادی و نادر مهرگان. (1391). تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 1، صفحات 169-153. ##فرزین‏وش، اسدا... و موسی عباسی. (1385). بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340)، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 41، شماره 3، صفحات 55-25. ##کاظمی، مجتبی، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی و حسین اکبری‌فرد. (1393). بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی، پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی،‌ دوره 4، شماره 15، صفحات 40-25. ##محمدی، تیمور و رضا طالبلو. (1389). پویایی‏های تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 10، شماره اول،‌ صفحات 170-137. ##

Aisen, A. & F. Veiga. (2013). How does Political Instability Affect Economic Growth?, European Journal of Political Economy, Volume 29, Pages 151–167. ##Aghion, P. & P. Howitt. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, Volume 60, Pages 323-351. ##Baker, S., N. Bloom & S. Davis. (2012). Has Economic Policy Uncertainty Hampered the Recovery?, Initiative on Global Markets, Working Paper No. 70, The University of Chicago. ##Barro, R.J. & J.W. Lee. (1994). Sources of economic growth. In Carnegie-Rochester conference series on public policy, Volume 40, Pages 1-46. ##Bernanke, B.S. (2007). Speech: Cato Institute 25th Annual Monetary Conference, Washington, D.C. ##Bernanke, B.S. & F.S. Mishkin. (1997). Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy? Journal of Economic Perspectives, Volume 11, Pages 97-116. ##Brogaard, J. & A. Detzel. (2015). The asset-pricing implications of government economic policy uncertainty, Management Science, Volume 61, No. 1, Pages 3-18. ##Cecchetti, S. G., & M. Ehrmann. (1999). Does inflation targeting increase output volatility? An international comparison of policymakers' preferences and outcomes, No. w7426. National bureau of economic research. ##Cecchetti, S.G. & S. Krause. (2002). Central bank Structure, Policy Efficiency, and Macroeconomic Performance: Exploring Empirical Relationships, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, pages 47-60. ##Cecchetti, S.G., A. Flores-Langunes & S. Kruase. (2006). Has Monetary Policy Become More Efficient? A Cross-Country Analysis, The Economic Journal, Volume 116, Pages 408-433. ##Chang, B.Y. & B. Feunou. (2013), Measuring uncertainty in Monetary Policy using Implied Volatility and Realized Volatility, (No. 2013-37). Bank of Canada Working Paper. ##Cukierman, A. & A.H. Meltzer. (1986). A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation Under Discretion and Asymmetric Information, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Volume 1, Pages 1099-1128. ##Deveraux, M. (1989). A Positive Theory of Inflation and Inflation Variance, Economic Inquiry, Volume 27, Pages 105–116. ##Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, Journal of Political Economy, Volume 85, Pages 451–472. ##Grier, K. & M. Perry. (1998). On Inflation and Inflation Uncertainty in the G7 Countries, Journal of International Money and Finance, Volume 17, Pages 671–689. ##Grüner, H.P., B. Hayo & C. Hefeker. (2005). Unions, Wage Setting and Monetary Policy Uncertainty, No. 490. European Central Bank. ##Herro, N. & J. Murray. (2013). Dynamics of Monetary Policy Uncertainty and the Impact on the Macroeconomy, Economics Bulletin, Volume 33, No.1, Pages 257-270. ##Hopenhayn, H., E. Maria & M.Muniagurría. (1993). Policy Variability and Economic Growth, Economics Working Papers 30, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra. ##Jetter, M., A. Nikolsko-Rzhevskyy & W.T. Smith. (2013). The Effects of Wage Volatility on Growth, Journal of Macroeconomics, Volume 37, Pages 93-109. ##Schumpeter, J.A. & R. Fels. (1939). Business cycles, Cambridge Univ Press, Volume 1, Pages 161-174. ##Sum, V. (2012). Economic Policy Uncertainty and Stock Market Performance: Evidence from the European Union, Croatia, Norway, Russia, Switzerland, Turkey and Ukraine, Journal of Money, Investment and Banking, Volume 25, pages 99-104. ##