نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

ااین مطالعه می‌کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده‌های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال‌های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه‌ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می‌دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک‌تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه‌ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می‌دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال‌های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foreign Direct Investment and Economic Growth: Heterogeneous Causality in Panel Data

چکیده [English]

In this paper causality between foreign direct investment and economic growth analyzed by 86 countries data from 1980 to 2012. We applied panel data granger non-causality and compare heterogamous and homogenous method results. In homogenous causality test, there is no causality between economic growth and FDI but in heterogeneous causality test null hypothesis of no causality, rejected in both directions. This result indicates that there is causality relationship in subset of countries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causality
  • Panel data
  • Heterogeneity
  • FDI
  • Economic Growth