نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی دوره دکترای دانشگاه شهید چمران

چکیده

در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389-1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in The Iran: A Band ARDL and Toda-Yamamoto Test Approch

نویسندگان [English]

  • hasan farazmand 1
  • Saeede kamranpour 1
  • mojtaba ghorbannezhad 2

چکیده [English]

This paper examines the relationship between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in the Iran. in different articles, for this review, is used various indicators. in this study, we try to investigate various indicators of financial development fully and investigate effects of them on energy consumption by using BAND ARDL, Based on unrestricted error correction model (UECM), (Pesaran, shin and Smith, 2001) and TODA-YAMAMOTO test (1995) over the period of 1976-2010. the findings show that various indicators such as the ratio of credits allocated to the private sector to GDP, M2, the ratio of stocks traded to the trading volume of stocks markets, with economic growth, had a long run relationship with energy consumption. Also, the findings are confirming of unilateral causality from financial development and economic growth to energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy consumption
  • financial development
  • Economic Growth
  • Band ARDL test
  • TODA-YAMAMOTO test