نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار_(اقتصاد پولی _مالی)---یزد_صفائینه _دانشگاه یزد_گروه اقتصاد _مدیریت و حسابداری- تلفن: 820311- 09133187394- دورنگار:8210311- 0351 - 8210250

2 دانشگاه یزد

چکیده

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به ظاهر تطهیر می‌شود؛ فرآیندی که آثار جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت‌های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم‌افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول‌های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال‌های 89 – 1358 می‌باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد اگر چه در طی دوره‌ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان‌دهنده‌ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، در اقتصاد ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of money laundering and its impact on consumption in Iranian economy: Structural model approach using Amos graphics software

نویسنده [English]

  • Zahra Nasrolahi 1

چکیده [English]

Estimation of money laundering and its impact on consumption in Iranian economy:
Structural model approach using Amos graphics software
Money laundering, is a criminal activity in which the proceeds from the illegal activity will be cleaned and seemingly rightful. A process that has irreversible effects on the body of the political, economic, social and cultural of society. Given the global nature of the activities associated with money laundering, detailed studies in this area seems necessary. In this paper, for the first time using latent variable approach and the use of Amos Graphics software will estimate the ratio of dirty cash to liquidity and its impact on economic variables, in particular on consumption.
The results of research shows that although this variable has fluctuations within the study period of 1358 to 89, it has a decreasing trend, the results of the investigation also shows a positive impact of money laundering on consumption in the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money laundering
  • Latent variable
  • Amos Graphics Software، consumption
حبیب­زاده، محمدجعفر، سیده سپیده میرمجیدی هشجین. (1390). نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن، پژوهش­های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، 15(1): 23-42.## خواجوی، ملیحه، ابراهیم رضایی و حسن خداویسی. (1389). برآورد پول‌های کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه‌ها، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4): 99-81. ##رهبر، فرهاد و فضل­الله میرزاوند. (1387). پولشویی و روش­های مقابله با آن، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 26 – 1. ##صادقی، بهروز، احمد گوگردچیان و نجفعلی شهبازی. (1391). تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابراری درآمدی در ایران، پژوهش­های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی. 1(1): 117-97. ##عرب مازار یزدی، علی و خودکاری، لیلا. (1386). برآورد حجم پول‌های کثیف در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 27: 142-119. ##قاسمی، وحید. (1389). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد آموس گرافیک، تهران: جامعه شناسان. ##قضاوی، حسین. (1387). بررسی پیامدهای پول­شویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران، ویژه­نامه پولشویی، نشریه مجلس و پژوهش، تهران، ش 37، 1387. ##قضاوی، حسین و حسین کیانی­زاده. (1385). بررسی پیامدهای پولشویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران، مجله اقتصادی. سال ششم، مجله اقتصادی، 55 و 56 : 103-77. ##
Amedeo, A., M. Bagella & F. Busato. (2008). Money Laundering in a Two Sector Model: Using Theory for Measurement. ##Araujo, R. & T. Moreira. (2005). An Intertemporal Model of Dirty Money, Journal of Money Laundering and Control, 8(3):. 260-2. ##Bagella, M., F. Busato & A. Argentiero. (2009). Money Laundering in a Micro-founded Dynamic Model: Simulations for the US and the EU-15 Economies, Review of Law and Economics, 5: 879-902##Bartlett, B.L. (2002). The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development. Platypus Magazine, 77: 18-23. ##Chaikin, D. (2008). Commercial Corruption and Money Laundering: A Preliminary Analysis, Journal of Financial Crime, 15(3): 269-281. ##Farzanegan. M.R. (2009). Illegal Trade in the Iranian Economy: Evidence from Structural Equation Model; European Journal of Political Economy, 25(4): 489-507. ##Frunz H.Z., O. Normah & M.M. Abdul Hakim. (2015). When Property is the Criminal: Confiscating Proceeds of Money Laundering and Terrorist Financing in Malaysia Original Research Article, Procedia Economics and Finance, 31: 789-796. ##Frunza M.Ch. (2015).  Introduction to the Theories and Varieties of Modern Crime in Financial Markets, Volume null, Issue null, 223-226. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012215000117. ##Houston, J.F. (1990). Estimating the Size and Implications of the Underground Economy. Working Paper, 23. ##Meloen, J., R. Landman, H. de Miranda, J. van Eekelen & S. van Soest. (2003). Buit en Besteding, een Empirisch Onderzoek Naar de Omvang, de Kenmerken En De Besteding Van Misdaadgeld, Den Haag: Reed Business Information. ##Mugarura, N. (2016). Uncoupling the relationship between corruption and money laundering crimes, Journal of Financial Regulation and Compliance, 24(1): 74-89. ##Schneider, F. (2010). Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings. Economics of Security Working Paper 26,Berlin: Economics of Securit. ##Schneider, F. & Enste. (2000). Shadow Economie:S Sizes, Causes and Consequences. The Jornal of Economic Literature. 38(1): 77-114. ##Stack, Graham. (2015). Money Laundering in Ukraine: Tax Evasion, Embezzlement, Illicit International Flows and State Capture, Journal of Money Laundering Control, 18(3): 382-394. ##Tanzi, V. (1997). Macroeconomic Implications of Money Laundering, in: E.U. Savona, Responding to Money Laundering, International Perspectives, Amsterdam: Harwood Academic Publishers. ##Walker, J. (1995). Estimates of the Extent of Money Laundering in and throughout Australia, report for the Australian Financial Intelligence Unit AUSTRAC,Queanbeyan: John Walker Consulting Services. ##