نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده است. برای این منظور از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره 2013-2008 استفاده گردیده است. برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتبارات اعطایی به بخش بانکی و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی کشورهای گرو D8 در سالهای مورد بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey Relation between Economic Growth, Development of Banking Sector and Macroeconomic Variables with Panel-Var Method, Case Study D8 Countries

نویسنده [English]

  • sahar dashtban farooji

چکیده [English]

Economic growth is the most important symbol of government, so economists are trying to better and more accurate to understand dynamics and factors influencing changes in this indicator. Policymakers can help to improve it. In this study, the relationship between economic growth, development of the banking sector and some macroeconomic variables was investigated using Panel-VAR method. For this purpose panel data of D8 countries during period of 2008-2013 has been used. For development of banking sector indicators of money supply, rate of credit to private sector and credit to banking sector and macroeconomic variables are involved, foreign direct investment, trade openness, inflation and government spending.
The results of this paper indicate that amount of credit to the banking sector and credit to the private sector had negative effect on economic growth. The broad moneysupply, foreign direct investment and trade openness has a positive effect on economic growth and the effect of foreign direct investment is more than other variables in D8 countries in our period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Banking Sector Development Indicators
  • Economic Variables
  • Panel-Var
  • D8 countries
آرمن، سید عزیز، امین تبعه ایزدی و فاطمه حسین­پور. (1387). مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران،فصلنامه اقتصاد مقداری؛ 5 (3): 41-32.## جعفری صمیمی، احمد و صدیقه قلی­زاده کناری. (1386). بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید، نامه مفید، 13 (63) : 58-45. ##جعفری صمیمی، احمد، صفر فرهنگ، مهدی رستم زاده و مهدی محمدزاده. (1388). تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی؛ 4: 1-21. ##مهرآرا، محسن و حسین طلاکش نایینی. (1388). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده­های تلفیقی پویا (1979-2003)، مجله دانش و توسعه، 16 (26): 25-44. ##میرمطهری، سید احمد. (1386). آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران، پژوهشنامه اقتصادی؛ 7 (24): 103-116. ##نوفرستی، محمد. (1378). ریشه واحد و هم جمعی در اقتصادسنجی؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول. ##

Andersen, T. & F. Tarp. (2003). Financial Liberalization, Financial Development development and Economic Growth in LDCs,  Journal of International Development, 15(2): 189-209.## Arellano, M. & O. Bover. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics, 68(1): 29-52. ##Beck, T., R. Levine & N. Loayza. (2000). Finance and the Sources of Growth. Journal of Financial Economics, 58: 261-300. ##Bojanic) .2011(. The impact of Financial Development and Trade on the Economic Growth of Bolivia. Journal of Applied Economics, 1: 51-70. ##Chenery, H.B. & A.M. Strout. (1966). Foreign Assistance and Economic Review. New York: American Economic Association, 56(4): 179-273. ##Choong, C.K. & S.Y. Lam. (2011). Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth: Panel Data Analysis. The IUP Journal of Applied Economics, 8: 12-16. ##Chow, Y. & J. Zeng. (2001). Foreign Capital in a Neoclassical Model of Growth, APPlied Economics Letters,8: 613-15. ##De Gregorio, J. & P. Guidotti. (1995). Financial Development and Economic Growth, Journal of International Development, 23(4): 433-448. ##Diamond, D.W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review of Economic Studies, 51: 393-414. ##Favara, G. (2003). An Empirical Reassessment of the Relationship between Finance and Growth, IMF Working Paper, 03/123, European I Department. ##Fernandez D. & A. Galetovic. (1994). Schumpeter Might Be Right-But Why? Explaining the Relation between Finance, Development, and Growth, Johns Hopkins University SAIS Working Paper in International Economics N° 96-0I. ##Goldsmith R.W. (1969). Financial Structure and Economic Growth in Advanced Countries, National Bureau Committee for Economic Research, Capital Formation and Economic Growth, Princeton, University Press. ##Gurley, G. & S.E. Shaw. (1960). Money in a Theory of Finance. Washington, DC: Brookings Institution. ##Howells, P. & K. Bain. (2005). The Economics of Money, Banking and Finance, A European Text, Third Edition, P. 101. ##Kenani. (2012). A Dynamic Causal Linkage between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: Evidence from Malawi, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(5): 567-569. ##Langdon, S. (1981). Multinational Corporation in the Political Economy on Kenya, New York: St. Martins Press: 25. ##Lipsey, R. (2003). Home and Host Country Effects of Fdi, NBER Working Paper: 92-93. ##Love, I. & L. Zicchino. (2006). Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from Panel VAR. Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2): 190-210. ##McKinnon, R. (1973). Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington. ##Myint, Hla. (1977). Adam Smith’s theory of International Trade in the Perspective of Economic Development. Economica, 44(1755): 231-248. ##North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, New York. ##Ram R. (1999). Financial Development and Economic Growth: Additional Evidence, Journal of Development Studies, 9(1): 114-118. ##Rudra P. Pradhan, Mak B. Arvin, John H. Hall, Sahar Bahman. (2014). Causal Nexus Between Economic Growth, Banking Sector Development, Stock Market Development, and Other Macroeconomic Variables: Thecase of ASEAN countries, Review of Financial Economics, 6(5): 155–173. ##Schumpeter, J.A. (1932). The Theory of Economic Development, Trans. R. Opie, Harvard University Press, Cambridge, MA. ##Shaw E.S. (1973). Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York. ##Sidrauski, M. (1967). Inflation and economic growth. J. Political Econ., 75: 796-810. ##Stockman, Alan. (1981). Anticipated Inflation and Capital Stock in A Cash-in-Advance Economy. Journal of Monetary Economics, 8: 387-93. ##Taylor, L. (1994). Gap Models, Journal of Development Economics, 45: 17-34. ##Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. Econometrica, 33: 671-684.