نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام /مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد-دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته‌شده است. برای این منظور از مدل‌های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه‌ی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده وجود عدم تقارن در توزیع بازده‌ی میان دو بازار سهام و ارز را تأیید می‌کند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تلاطم و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آن‌ها به همدیگراست؛ بنابراین با انتقال شوک‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی، خروج سرمایه‌ها بین این بازارها صورت می‌پذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار سرمایه، سرمایه‌ها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود. همچنین آزمون‌های آماری انجام‌شده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده‌ی شاخص‌های بورس و نرخ ارز را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Of The Effects Of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran

نویسنده [English]

  • abdullah shayan zeinvand 1

1 Assistant Professor Of Economics, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

In This Research, Using Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) and Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average) ARFIMA (Models, Effects of Asymmetry and Long-Term Memory in Volatility Between the Exchange Rate and Stock Price Returns in the Stock Exchange Were Studied Within the Period of Spring 2008 To Spring 2013. According to the Results, the Existence of Asymmetry Was Approved in the Distribution of Returns between Stocks and Currency Market, Which Affects The Spreading Volatility, Long-Term Memory Among The Markets And Their Interactions, Withdrawal Of Funds Among The Markets And Domestic And Foreign Economic Policies. Therefore, It Causes a Higher Risk While Reducing the Efficiency in the Capital Market; Lead to Transferring Funds to the Foreign Exchange Market. Statistical Analysis Approved the Effects of Long Term Memory in the Time Series of Stock Index Returns and the Currency Rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long-Term Memory
  • Effects Of Asymmetry
  • Currency Rate
  • Stock Price Returns
ابراهیمی، احمد. (1372). بررسی پدیده تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز در ایران. تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.## اکبری روشن، رقیه و عباس شاکری. (1393). اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(53): 142-109. ##برزانی، محمد، واعظ و همکاران. (1386). ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایران در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه، پژوهشنامه اقتصادی، 10(1): 308-285. ##بروجردی، علیرضا. (1376). ارز و صادرات غیرنفتی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. ##پرهام، غلامعلی و پریسا مسجدی. (1392). تحلیل حافظه بلندمدت در تلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم‌یافته انباشته کسری و خطای وارون گاوسی، مجله علوم آماری، 7(2): 151-168. ##پیرائی، خسرو و محمدرضا شهسوار. (1387). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(1): 38-21. ##تمدن جهرمی، محمدحسن. (1364). مالیه بین‌الملل، روابط پولی و مالی بین‌المللی، انتشارات عصر جدید تهران. ##حلافی، حمید رضا و سیدناصر سعیدی. (1391). بررسی واکنش های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 9(1): 53-37. حیدری، حسن، سهیلا پروین، عباس شاکری و سلیمان فیضی ینگجه. (1389). نوسانات تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 43: 210-189. ##زارع، هاشم، زینب رضایی. (1385). تأثیر بازارهای ارز، سکه و مسکن بر رفتار شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران: یک الگوی تصحیح خطای برداری، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 21: 112-99. ##شمس، ناصر و سعید بهزادی. (1389). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران، فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت، 1(2): 97-89. ##صالحی، مهدی و سمانه زمانی مقدم و صادق نکوئی. (1394). بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده‌های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 14: 94-83. ##کشاورز حداد، غلامرضا و آرش بابایی. (1387). بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدل گارچ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد. ##کشاورز حداد، غلامرضا و سید حسن معنوی. (1387). تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تأکید بر تأثیر تکانه‌های نفتی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12 (37): 169-147. ##نیکو مرام، هاشم و علی سعیدی و مرجان عنبرستانی. (1390). بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9: 63-47. ##
Abdolaziz, M., G. Chortareas & A. Cipollin. (2008). Stock Prices, Exchange Rates Oil: Evidence From Middle East Oil-Exporting Countries. http://www.luc.edu/orgs/meea/volume 10/PDFS/Paper .15. ##Alagidede, P., T. Panagiotidis & X. Zhang. (2010). Causal Relationship Between Stock Price and Exchange Rates, Discussion Paper NO.1.ISSN 1791-3144. ##Boubaker, H. & N. Sghaier. (2013). Portfolio Optimization in The Presence of Dependent Financial Returns With Long Memory: A Copula Based Approach. Journal of Banking&finance:361- 377. ##Castillo. C. (2014). Inflation targeting and Exchange Rate Volatility Smoothing: A Two-Target, Two- Instrument Approach, Economic Modelling 43: 330–345. ##Chung, S. & A. Tai. (1998). On Dynamic Relation Between Stock Price and Exchange Rates, Journal of Financial Research , 19: 193-207. ##Dimitrios S. & N. Tsounis. (2014). Does Exchange Rate Variation Effect African Trade Flows? Procedia Economics and Finance 14  565 – 574. ##Grau-Carles, P. (2000). Empirical Evidence of Long-Range Correlations in Stock Returns . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 396-404. ##Hu. X. & J.G. Motwani. (2014).Minimizing Downside Risks For Global Sourcing Under Price-Sensitive Stochastic Demand, Exchange Rate Uncertainties, and Supplier Capacity Constraints, Int. J. Production Economics 147:398–409. ##Lo, A. (1991). Long Term Memory in Stock Market Prices. Econometrica, 1279-1313. ##Morley, B. & E .J. Pentecost. (2000). Common Trendsand Cycles in G7 Countries Exchange rates and stock prices ",Applied Economic  Letters, 7: 7-10. ##Morley, B. (2009). Exchange rates and Stock in the Long Run and Short Run, Working Paper . NO5/09. ##Salifu, Z., K. Osei, & K.D. Adjasi Charles. (2007). Foreign Exchang Risk Expousure of Listed Companies in Ghana. The Journal of Risk Finance, 8(4): 380-393. ##Tse, Y. (1998). The Conditional Heteroscedasticity of The Yen-Dollar Exchange Rate. Journal of Apllied Econometrics, 13: 49-55. ##