نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی.پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برآورد جداول داده- ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش‌های غیرآماری استفاده می‌نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ،جدول استان خوزستان برآورد می‌شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می‌دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص‌های پیشین و پسین کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند.حال آن که، در روش AFLQ،بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین،پیشرو هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare the results of input-output table of : Khuzestan province, estimated two methods: CHARM and AFLQ

چکیده [English]

Estimations the Survey-based regional input-output table is costly. Consequently, Researches use non-survey based methods. In this Article, By using two non-survey based Methods, CHARM and AFLQ, input-output table of Khuzestan province is estimated. The CHARM method provides the possibility of estimation of export, cross-hauling and degree of heterogeneity, while AFLQ method considers Adjusted of regional size and specialized sector. The results indicate that according backward and forward indicators, ranking sectors is completely different. In CHARM method, according backward linkage, basic metals and according forward linkage other mines are leading .Whereas, in AFLQ method, in order, rubber and plastic and electricity are leading according backward and forward linkages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-output table
  • CHARM method
  • AFLQ method
  • Cross-hauling
  • Khuzestan Province

آزادی نژاد، علی، اسفندیار جهانگرد، عباس عصاری و علیرضا ناصری. (1393). برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت­های اقتصادی منطقه­ای از طریق روش AFLQ و روش تعدیل شده آن. فصلنامه پژوهش ها و سیاست­های اقتصادی، 1 (69):82-65.## آزادی نژاد، علی، عباس عصاری آرانی، اسفندیار جهانگرد و علیرضا ناصری. (1391). تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ (مطالعه موردی استان تهران). فصلنامه مدلسازی اقتصادی،1 (17):23-1. ##بانویی، علی اصغر و علیرضا ویسی. (1393). بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده-ستانده. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1 (85): 35-1. ##بانویی، علی اصغر، فاطمه بزازان، سهیلا پروین، مهدی کرمی و ایمان آزاد. (1387). آزمون رابطه بین اندازه نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه موردی 28 استان کشور. فصلنامه بررسی­های اقتصادی، 1 (20): 25-1. ##شاهنوشی، ناصر، فاطمه حیات غیبی و محمود دانشور. (1391). بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش­های اقتصاد استان خراسان. اقتصاد و توسعه منطقه­ای، 4 (2): 24-1. ##کرباسی، علی و هادی رفیعی دارانی. (1393). بررسی تأثیرات اجزای تقاضای نهایی بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1 (85): 63-37. ##مرکز آمار ایران. (1394). حساب­های منطقه­ای سال1390، http://www.sci.org. ##مرکز پژوهش­های مجلس. (1394). پایه­های آماری بهنگام سازی جدول داده-ستانده برای سال1390 (ویرایش دوم). گزارش شماره مسلسل 13989، معاونت پژوهش­های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی. ##منتظری، محمدرضا. (1390). برآورد ضرائب اندازه نسبی منطقه در محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه­ای (ده منطقه کشور). رساله دکترا به راهنمایی دکتر علی اصغربانویی. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. ##

Court, D. & R. Jockson. (2015). Toward Consistent Cross- Hauling Estimation for Input-Output Regionalization. University of West Virginia: Regional Resrarch Institute.Working Paper, 2015-01. ##Flegg, A,Y. & T. Tohmo. (2014). Cross-Hauling and Regional Input- Output Tables: the Case of the Province of Hubei, China. University of the West of England: Faculty of Business and law. ##Flegg, A. & T. Tohmo. (2013). Acomment on Tobias Kronenbergs, Construction of Regional Input-Output Tables Using Non-Survey Methods: the Role of Cross-Hauling. International Regional Science Review, 36: 235-257. ##Kronenberg, T. (2009). Construction of Regional Input-Output Tables Using Nonsurvey Methods: The Role of Cross-Hauling. International Regional Science Review, 32:40-67. ##Miller, R. & P.D. Blair. (2009). Input- Output Analysis: Foundations and Extensions (2rd ed). New Jersey:Prentice-Hall. ##