نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانجشوی کارشناسی ارشد اقتصاد

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت‌ها ضرورت دارد. در‌این راستا، نقش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر‌کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره‌وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده‌های تابلویی می‌باشد. بهره‌وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه‌ شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنی‌دار و بهره‌وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی‌دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار بهره‌وری کل عوامل تولید این اتحادیه و ‌معنی‌دار نبودن تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Total Factor Productivity on bilateral export capacity of Iran and Eu countries

نویسندگان [English]

  • hengameh ahmadpour mobarake 1
  • hossain akbarifard 2

1 m.a.of economic

2 Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, In The process of economic globalization, it is necessary to consider the power and potential export capacities and effective factors on enhancing these capacities. In this regard, the role of total factor product as one of the determinants of growth and economic development and gain the competitive advantage in global scene is obvious. this study aims to investigate the effect of total factor productivity on mutual export capacity among Iran and Europe Union countries in 2000-2013, by using the gravity model and panel data method. The total factor productivity has been calculated by Tornquist index.The results of Iran export capacity model indicate that the total factor productivity of the country has positive and meaningful influence and productivity of Europe Union countries has a negative and meaningful influence on export capacity of country. Also the results of Europe Union export capacity model have been declared that the positive and meaningful influence of total factor productivity of this Union and insignificant influence of total factor productivity of Iran on the export capacity of Europeans union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total factor productivity
  • Export Capacity
  • Gravity Model
  • Europeans Union

اخوی، احمد و میرعبدالله حسینی. (1385). ارزیابی و برآورد ظرفیت­های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 55: 160-125.## سوری، امیررضا و احمد تشکینی. (1391). تجارت درون صنعتی ایران با بلوک­های منطقه­ای (مطالعه بخش صنعت). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 4(1): 216-193. ##شمس­الدینی، اسماعیل، رضا مقدسی و مهریار صدرالاشرافی. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر جریان­های تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا (مطالعه موردی بخش کشاورزی). مجله اقتصاد کشاورزی، 4(3): 40-17. ##عابدینی، جواد و ایمان مسگری. (1391). برآورد ظرفیت­های صادراتی دوجانبه در صنایع غیرنفتی سازمان همکاری­های اقتصادی – اکو -. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 7: 96-75. ##کمیجانی، اکبر و غلامعلی حاجی. (1391). نقش صادرات در بهره­وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 2(7): 34-11. ##لطفعلی­پور، محمدرضا، زهرا شاکری و فاطمه کبری بطا. (1390). بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه). فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3): 98-73. ##مبشری خوزانی، محمدرضا، حسین کریمی هسنیجه و کمیل طیبی. (1388). جهانی‌شدن و تأثیر تجارت الکترونیک بر جریانات تجاری کشورهای اسلامی OIC. اولین همایش­ ملی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی­شهر، 8-1. ##محمدی، تیمور و حسین اکبری­فرد. (1387). اثر شوک­های بهره­وری بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 10(35): 204-177. ##

Anderson, J. E. & E. van Wincoop. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, 91: 170-192.  ##Anderson, J. E. & E. Van Wincoop. (2004). Trade Costs. Journal of Economic Literature, 42(3): 691-751. ##Anderson, J. E. (1979). A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. The American Economic Review, 69(1): 106-116. ##Bergstrand, J. H. (1989). The Generalized Gravity Equation Monopolistic Competition, and the Factore- Proportions Theory International Trade. Review of Economic and Statistics, 71: 143-153. ##Helpman, E. & P. Krugman. (1985). Market Structure and Foreign Trade: In Creasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy. Combridge, Ma: MIT Press, 1-47. ##Kristjánsdóttir, H. (2005). A Gravity Model for Exports from Iceland. Center for Applied Microeconometrics (CAM), 14: 1-57. ##Marimoutou, V., D. Peguin & A. P. Feissolle. (2009). The Distance-varying Model in International Economics: is the Distance an Obstacle to Trade?. Economics Bulletin, 29(2): 1139-1155. ##Péridy, N. (2005). The New Trade Policy between the USA and MENA Countries: a Quantitative Assessment. International Trade and Finance Association, 14: 19-22. ##Röttgers, D., A. Faße & U. Grote. (2010). The Canola Oil Industry and EU Trade Integration: A Gravity Model Approach. Proceedings of the German Development Economics Conference, 32. ##Shelburne, R.C. (2002). Billateral Intra-Industry Trade in a Multi-Country Helpman-Krugman Model. International Economic Journal, 16(4): 53-73. ##Sheldon, I., S. Khadka Mishra, D. Pick & S Thomson. (2013). Exchange Rate Uncertainty and US Bilateral Fresh Fruit and Fresh Vegetable Trade: An Application of the Gravity Model. Applied Economics, 45(15): 2067-2082. ##Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, Newyork: The Twentieth Century Fund. ##Zarzoso, I. M. (2003). Gravity Model: An Application to Trade between Regional Blocs. AEJ, 31(2). ##