نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می‏گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه‏ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و آهسته مواجه می‌گردد لذا در این مطالعه سعی شده است، ضمن برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران ، اثر این متغیر بر سرریزهای تکنولوژی طی دوره زمانی 2013- 1995 مورد بررسی قرار گیرد. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی با کمک مدل ادواردز از روش ARDL انجام شده ؛تا رفتار کوتاه‏مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی تعیین شود . نتایج تخمین نشان داد که اثر کنترل ارز بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی دارد. پس از برآورد نرخ ارز واقعی، اثر این متغیر به عنوان یکی از کانال‏های غیر مستقیم جذب ،بر سرریز تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد و پیش‏بینی این تخمین بر اساس روش ابتکاری الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت نرخ ارز واقعی، مخارج تحقیق و توسعه، واردات حامل دانش، شاخص توسعه‌انسانی و اثر منفی اندازه دولت بر اختراعات ثبت شده یا تولید دانش می‏باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying The Real Exchange Rate (Edwards' Model)on Spillovers of Technology in Iran

نویسنده [English]

  • fataneh mirzaee 1

چکیده [English]

Since the behavior of real exchange rate is affected by the macroeconomic variables of the country, identifying these variables is very important in each country’s economy. On the other hand, Overflow investigation in all developed and developing countries is important, because of economic growth and development faces with a slow process without attention to technology overflows. Hence, in this study, the estimation of the behavior model of real exchange rate in Iran is studied, in additions, the effect of this variable is also studied on the spillover of Technology in 1995-2013 .In Edwards’ model, The estimation of model is carried out by using of the ARDL method so that; we can determine the short and long-term behavior of real exchange rate. the results were obtained from estimating the real exchange rate pattern (Edwards’) show that exchange controls affect on the real exchange rate positively whereas the degree of openness affects on the real exchange rate negatively. After estimating the real exchange rate, The effect of this variable was studied as an indirect absorption channel on the overflows Technology. Estimation and anticipation this section was performed by ingenious method genetic algorithm. The results were obtained from this study showed, that the effect of real exchange rate, expenditure of research and development, Knowledge including imports, human development index are positive and the effect of Size of Government on patent or application of technology and knowledge is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Exchange rate
  • Technology spillovers
  • Overflow channels
ابریشمی، حمید و آزاده رحیمی. (1383). بررسیعواملکوتاهمدتوبلندمدتتعیینکنندهنرخارزدرچارچوبسه کالایی: مطالعه موردی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 30: 38-1.## احمدی،بهروز. (1383).بررسیعواملموثربرجذبسرمایه‏گذاریخارجیبا تأکیدبرامنیتاقتصادی.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشکدهاقتصاددانشگاهتهران. ##اکبری، نعمت‌اله و شکوفه فرهمند. (1384). همگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی و بررسی سرریزهای منطقه‌ای با تاکید بر نقش منتخبی از کشورهای حوزه خلیج فارس: مطالعه‌ای بر مبنای اقتصادسنجی فضایی. پژوهشنامه بازرگانی، 34:  1-32. ##اندرس، والتر. (1386). اقتصادسنجی سری‏های زمانی با رویکرد کاربردی. ترجمه‏ مهدی صادقی و سعید شوال‏پور. تهران. انتشارات دانشگاه امام صادق. چاپ اول. ##برانسون، ویلیام، اچ. (1390). تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری. چاپ شانزدهم. تهران: نشر نی. ##توکلی‏مقدم، رضا و فرضعلی حیدری ‏فیروزجایی. (1384). اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه. مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی. 253-262. ##جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید، حمیدرضا حری و فاطمه ایرانی کرمانی. (1385). برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 22:229-255. ##شجری،هوشنگو خدیجه  نصرالهی. (1381). نظریهبرابریقدرتخریدوساختاربازارارزدرایران. مجله پژوهشهایاقتصادی،پژوهشکدهاقتصاددانشگاهتربیتمدرس،2 (5-6): 208-169. ##طالقانی، فاطمه. (1392). بررسی سرریزهای تکنولوژی در بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعهبا تاکید بر اقتصاد ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان. فطرس، محمدحسن و ابوالفضل نجارزاده نوش‏آبادی. (1388). بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی. نشریه رشد فناوری. 24:39-46. ## مهرآرا، محسن. (1384). نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران مجله تحقیقات اقتصادی. 3: 117-.158. ##مؤذن جمشیدی، هما، مریم مقیمی و نعمت الله اکبری. (1390). تحلیل تأثیر اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای OIC.  طالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، 2 (8): 95-116. ##نوفرستی، محمد. (1391). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. چاپ اول. موسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ چهارم. تهران. ##
Calderon C. (2004). Trade Openness and Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence .Working Papers.No.294:4-43. ##Cincera, M .(2001). International R&D Spillovers: A Survey. Cahiers Economiques de Bruxelles, 169: 1-20. ##Cheung, K. & P. Lin. (2004). Spillover effects of FDI on innovation in China:Evidence from the provincial data. China economic Review, 15: 25– 44. ##Edwards S. (1991). Real Exchange Rate Devaluation and Adjustment :Exchange Rate Policy in Developing Countries. The IMF Press,Cambridge,England.No, 21 :8-26. ##Havranek, T & Z. Irsova. (2011). Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is?. Journal of International Economics, 85: 234– 244. ##Meijl, Hansvan & F. Tongeren. (1999). Endogenous International Technology Spillovers And Biased Technical Change In The GTAP Model. GTAP Technical Paper, No. 15:1-46. ##Lai, M., S. Peng & Q. Bao. (2006). Technology Spillovers, Absorptive Capacity and Economic Growth. Journal of China Economic Review, 17: 300– 320. ##Mussa IA. (1994). The Monetary Model of Exchange Rates Revisited .Applied Financial Economics.No. 26:279-287. ##Nilsson, K. (2002). Do Fundamentals Explain the Behavior of the Real Effective Exchange Rate? Working Paper .No. 78:4-34. ##Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98, No. 5:71-102. ##Ruxanda, G & A. Muraru. (2010). FDI and Economic Growth Evidence from Simultaneouse Equation Models, Romanian Journal of Economic Forecasting. 1:45-57. ##Stockman A. (1999). Monetary Shocks and Real Exchange Rates. Journal of International Economics, 49:17-29. ##Tian, X. (2010). Managing FDI Technology Spillovers: A Challenge to TNCs in Emerging Markets. Business papers:1- 31. ##Xu, T & Z. Zhao. (2012). What Determines the Intra-Industrial Technology Spillovers of Foreign Direct Investment?. Journal of Economics Letters, 116: 562–564. ##Wang, G.Z. & Wang, F. (2005). Study on Application of VaR in the Risk Management of Commercial Banks in China Market. China’s Circulation Economy, 19: 25-33. ##