نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

انتخاب پایه مالیاتی مناسب از پرسش‌های محوری مالیه‌عمومی و سیاست‌گذاران می‌باشد. ساختار مالیاتی بدلیل اثرات آن بر رشد‌اقتصادی و پس‌انداز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله اصلاحات مالیاتی از منظر اثرات اقتصادکلان و رفاهی مورد بررسی قرار گرفته‌است. مدل مورد استفاده این مقاله، مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا و از نوع مدل‌های ‌نسل‌های تداخلی(OLG-CGE) بر اساس چارچوب اوئرباخ و کوتلیکف (1987) و راسموسین و روسرفورد (2001) و با توجه به ساختار اقتصاد ایران طراحی شده‌است. نتایج شبیه‌سازی مدل پویای پژوهش با توجه به سناریوهای تعریف‌شده نشان می‌دهد‌که در مجموع مالیات بر دستمزد و مالیات درآمدسرمایه بر متغیرهای رشداقتصادی و سرمایه‌گذاری اثر منفی داشته است. اثر مالیات بر دستمزد بر متغیرهای یادشده بیش از مالیات بر درآمد‌سرمایه می‌باشد. جهت ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از اصلاحات مالیاتی از شاخص تغییرات جبرانی CV هیکسی استفاده شده‌است. تحلیل رفاهی اثرات اصلاحات مالیاتی حاکی از اثر مثبت مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمدسرمایه بر رفاه خانوارها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of Growth and Welfare Effects of Taxation Reform in Iran:An OLG-CGE Analysis

نویسندگان [English]

  • hamid hooshmandi
  • majid sameti
  • Rozita Moayyadfar

چکیده [English]

One of the most fundamental questions of the public finance and policy makers is to select a proper tax basis. Great importance is thus attached to the tax structure due to its effects on the economic growth and saving. In this study, taxation reform has been taken into account from the macroeconomics and welfare perspectives. The proposed model in the present work is a dynamic overlapping generations computable general equilibrium (OLG-CGE) model, which has been designed based on the frameworks used by Auerbach & Kotlikoff (1987) and Rasmussen & Rutherford (2001). Besides, this model has been modified in terms of the Iranian economics framework. Simulation results of the dynamic research model with respect to our defined scenarios show that, wage tax and capital income tax generally have a negative effect on the economic growth and investment parameters. The wage tax exerts a larger effect than the capital income tax on the aforesaid parameters. For evaluation of the welfare effects of the tax reform, Hicks criterion for compensating variation (CV) has been used. Welfare analysis of the tax reform indicates the positive effects of the wage tax and capital income tax on the household welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General equilibrium model
  • overlapping dynamic model
  • taxation reform
  • Economic Growth
  • GAMS

ذالنور، حسین. (1382). الگوی تعادل عمومی کاربردی برای تحلیل اثر وضع مالیات­ها در ایران، تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی.

طیبی، سید­کمیل و شیرین مصری نژاد. (1385). روش­شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE)  تئوری و کاربرد. فصلنامه بررسی­های اقتصادی، 1: 132-103.

کریم­زاده، مصطفی، خدیجه نصرالهی، سعید صمدی، و رحیم دلالی اصفهانی. (1391). مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 12(4): 25-1.

Amir, H., J. Asafu-Adjaye & T. Ducpham. (2013). The Impact of the Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. Economic Modelling, 31: 492–501.

Atkinson. A. B. & J. E. Stiglitz. (1980). Lectures on Public Economics. McGRAW-Hill.

Auerbach, A. j. & L. Kotlikoff. (1987). Dynamic fiscal policy. Cambridge University Press.

Barro, R. J. & X. Sala-i-Martin.. (2004). Economic Growth. McGRAW-Hill.

Baylor. M. (2005). Ranking Tax Distortions in Dynamic General Equilibrium Models: A Survey. Department of Finance. Working Paper 2005-06.

Blanchard, O.J & S. Fisher. (1989). Lectures on Macroeconomics. The MIT Press.

Cass, D. (1965). Optimal Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. Review of Economic Studies 32: 233-240.

Freed. E. & B. dahlby. (2012). The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence from the Canadaian Provinces. National Tax Journal, 63: 563-595.

Harberger, A.C. (1962). The Incidence of Corporation Income Tax. Journal of Political Economy, 70: 215-40.

Hendricks. Lutz. (1996). Taxation and Long- Run Growth. Arizona State University.

Leldo. V.D. (2005). Tax Systems Under Fiscal Adjustment: A Dynamic CGE Analysis of the Brazilian Tax Reform. IMF Working Paper. WP/05/142

Lumbantobing. R. I. (2012). The Effects of Tax Structure on Economic Growth and Income Inequality. IdEC Discussion Paper. Hiroshima University.

Myles. G. D. (2009). Economic Growth and the Role of Taxation: Aggregate Data. OECD Economics Departmant. ECO/WKP(2009)55.

Ormaeche. S.A. & J. Yoo. (2012). Tax Compositionand Growth: A Broad Cross- Countery Perspective. IMF WORKING PAPER. WP/12/257.

Overlapping Generations in a Complementarity Format. Department of Economics, University of Colorado.

Ramsey. F.P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal, 38: 543-559.

Rasmussen, T. N. & Rutherford, T. F. (2001). Modeling Overlapping Generations in a Complementarity Format. Retrieved from wwwgamsworld.org/ mpsge/debreu/olgmcp/olgmcp.pdf.

Shoven, J.B. & J. Whalley. (1972). A General Equilibrium Calculation of the Effects of Differential Taxation of Income from Capital in the U.S. Journal of Public Economics, 1: 281-321.