نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگا چمران

3 دانشگاه چمران

چکیده

هدف از این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی خدمات استفاده‌ای تالاب شادگان بوده است. بطور کلی خدمات تالاب به دو گروه خدمات استفاده‌ای و غیراستفاده‌ای تقسیم می‌شوند که خدمات استفاده‌ای خود شامل خدمات استفاده‌ای مستقیم، غیرمستقیم و خدمات بالقوه است. در این راستا ارزش استفاده‌ای مستقیم تالاب با استفاده از روش بازاری و ارزش استفاده‌ای غیرمستقیم و خدمات بالقوه با استفاده از روش تجربه انتخاب مورد برآورد قرار گرفت. در این مطالعه ضمن برآورد ارزش خدمات استفاده‌ای غیرمستقیم و خدمات بالقوه به کمک الگوهای لاجیت مرکب با ضرایب تصادفی، تمایل به پرداخت (wtp) برای هریک از این خدمات نیز مورد برآورد قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، ارزش برآوردی سالیانه خدمات استفاده‌ای مستقیم، غیرمستقیم، و خدمات بالقوه تالاب شادگان به ترتیب برابر 37475491742330، 1347070080000 و 4755300998000 ریال بوده است؛ که با جمع این خدمات، ارزش اقتصادی کل خدمات استفاده‌ای تالاب شادگان بالغ بر 647712599542330 ریال بدست آمد. براساس یافته‌های تحقیق حاضر ارزش اقتصادی استفاده‌ای تالاب بین‌المللی شادگان بسیار قابل توجه بوده و ساکنان تالاب ضمن موافقت با برنامه‌های حمایتی دولت، تمایل به حفاظت از تالاب دارند. لذا بایستی نه تنها روند گذشته حفاظت از تالاب تصحیح شود، بلکه می‌بایست اقداماتی در جهت بهبود وضعیت کیفی ویژگی‌های تالاب صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use Value Valuation of Shadegan Wetland

نویسنده [English]

  • mojtaba ghorbannezhad 1

1 shahid chamran university of ahvaz

چکیده [English]

The aim of this study is evaluating use-value economic of Shadegan wetland. In general, the wetland values divided into two groups including use and non-use value. Use value includes direct, indirect and potential value. In this regard, direct use value, indirect use value and potential value were valuated using market method and choice experiment, respectively. In this study, mixed logit model with random coefficient were used to estimate willing to pay. The results showed that the estimated annual direct, indirect and potential value of Shadegan wetland is 37475491742330, 1347070080000 and 4755300998000 is Rial, respectively. Based on this findings, use economic value of international Shadegan wetland is remarkable. The residents of Shadegan agreed with the government support programs meanwhile, they tend to pay to protect their wetlands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadegan Wetland
  • Economic Valuation
  • Choice experiment
  • Mixed Logit

پژویان، جمشید و نعمت فلیحی. (1387). ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیستی (مورد تالاب انزلی. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 8، 147-171.

جعفری­نژاد، محسن، محمدد فرهنگی و فاطمه خانپور. (1391). ارزش­گذاری اقتصادی مواهب زیست محیطی تالاب بین­المللی گمیشان به روش مشروط برای تعیین کابردهای حفاظتی. مجله حفاظت و بهره­برداری از منابع طبیعی، جلد اول، شماره اول، ص 63-51.

خلیلیان، صادق، محمد خداوردی­زاده و محمد کاوسی کلاشمی. (1390). تعیین ارزش حفاظتی تالاب قوریگل و کاربرد رهیافت فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور تمایز ارزش‌های مصرفی و غیر مصرفی. مجله محیط شناسی، شماره 60، 34-23.

خوش­اخلاق، رحمان و مرتضی حسن­شاهی. (1381). تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل آلودگی هوا (سال 1381). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 61، ص 75-53.

زبردست، لعبت، وحید ماجد و غلامعلی شرزه­ای. (1389). برآوردی از ارزش‌های غیر استفاده­ایی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. فصلنامه محیط شناسی،شماره54، ص 43-50.

عابدی، زهرا، نگار خسروی، منا سادات نظیری و فرزانه ظفری. (1388). ارزش‌گذاری اقتصاد تالاب شادگان. مجموعه مقالات همایش طرح ملی ارزش اقتصادی منابع، ص 105-124.

کاوسی کلاشمی، محمد و فاطمه پاسبان. (1391). برآورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گلستان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره 80، ص 127-97.

مهندسین مشاور پندام. (1381). مدیریت اکوسیستمی تالاب شادگان در استان خوزستان.

Alpizar, F., F. Carlsson, & P.Martinsson, (2001.( Using Choice Experiments for Non-Market Valuation. Economic Issues, 8: 83-110.

Barbier, E. B. (1989). The Economic Value of Ecosystems:1 –Tropical Wetlands. LEEC Gatekeeper Series 89-02. London Environmental Economics Centre, London.

Barbier, E. B. (1993). Valuing Tropical Wetland Benefits: Economic Methodologies and Applications. Geographical Journal. Part 1, 59: 22-32.

Barbier, E. B. (1994). Valuing Environmental Functions: Tropical Wetlands. Land Economics. 70 (2): 155-73.

Bateman, I. J. & A. P. Jones, (2003). Contrasting Conventional with Multi-Level Modeling Approaches to Meta-Analysis: Expectation Consistency in U.K. Woodland Recreation Values”. Land Economics, University of Wisconsin Press, 79(2): 235-258.

Ben-Akvia, M, D. Bolduc, & M. Bradley. (1993). Estimation of Travel Choice Models with Randomly Distributed Values of Time, TransportationResearch Record 1413, 88-97.

Birol, E & K, Karousakis & P. Koundouri. (2006). Using a choice experiment to account for preference heterogeneity in wetland attributes: The case of Cheimaditida wetland in Greece. Ecological Economics, 60(1): 145-156.

Bockstael, N. E., K. E. McConnell & I. E. Strand. (1991). A Random Utility Model for Sportfishing: Some Result for Florida, Mar. Resour, Econ., 6: 245-260.

Boxall, P. C., W. L. Adamowicz, J. Swait, M. Williams & J. Louviere. (1996). A Comparison of Stated Preference Methods for Environmental Valuation. Ecological Economics 18: 243–253.

Boyd, J. H. & R. E. Mellman, (1980). The Effect of Fuel Economy Standards on the U.S. Automotive Market: An Hedonic Demand Analysis, Transp. Res., Part A, 14: 367-368.

Cardell, N. S. & F. C. Dunbar, (1980). Measuring the societal impacts of automobile downsizing. TransportationResearch, 14: 423-434.

Carlsson F, P. Frykblom, C. Liljenstolpe, (2003). Valuing wetland attributes: anapplication of choice experiments. Ecol Econ 2003; 47:95-103.

Hanley, N., J. Shogren, & B. White, (2001). Introduction to EnvironmentalEconomics, Oxford University Press.

Jenkins, W. A., B. C. Murray, R. A. Kramer & S. P. Faulkner. (2010). Valuing ecosystem services from wetlands restoration in the Mississippi Alluvial Valley. Ecological Economics 69: 1051–1061.

Kaffashi, S., M.N. Shamsudin, A., Radam, A.Kh., Rahim, M.Y. Rusli, & Yazid, M. (2011). Economic valuation of Shadegan International Wetland Iran; notes forconservation. Regional Environmental Change 11(4): 925- 934.

Layton, D. F & G. Brown, (2000). Heterogeneous Preferences Regarding Global Climate Change. The Review of Economics and Statistics.  Vol. 82 (4): 616-624.

Louviere, J.J., D.A. Hensher, (1983). Using discrete choice models with experimental design data to forecast consumer demand for a unique cultural event. Journal of Consumer Research 10 (3): 348-361.

Manski, C., (1977). The structure of random utility models”. Theory and Decision 8: 229-254.

McFadden, D. & K. Train, (2000). Mixed MNL models for discrete responseJournal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 15(5): 447-470.

Mitchell, R.C. & R.T. Carson, (1989). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method, Resource for the Future, Washington, DC.

Othman, A., T.M. Hassan, & C.L. Pasquire, (2004). Drivers for dynamic brief development in construction. Engineering. Construction and Architectural Management, 11(4): 248-258.

Rolfe, J., J. Bennett, & J. Louviere, (2000). Choice modellng and its potential applicationto tropical rainforest preservation. Ecological Economics 35 (2): 289-302.

Thurstone, L. (1927). A law of comparative judgment, Psychological Review 34: 273- 286.

Tietenberg, T & L. Lewis, (2012). Environmetal and natural resource economics, Prentice Hall.

Tong, C., J. Feagin, X. Lu, X. Zhang, W. Zhua & W. Wanga. (2007). Ecosystem service values and restoration in the urban Sanyangwetland of Wenzhou, China. Ecological Engineering 29: 249-258.

Train, K.E., D.L. McFadden & M. Ben-Akiva. (1987). The Demand for Local Telephone Service: A Fully Discrete Model of Residential Calling Patterns and Service Choices. Rand Journal ofEconomics 18, 109-123.

Tuan, T. H., M. V. Xuan, D. Namb & S. Navrud. (2009). Valuing direct use values of wetlands: A case study of Tam Giang–CauHai lagoon wetland in Vietnam. Ocean and Coastal Management, 52: 102-112.