نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای عضو منطقه منا از لحاظ مناظر طبیعی، تاریخ، فرهنگ و مذهب، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا طی دوره ی 2012-1995 است. برای این منظور، از روش VAR در چارچوب داده های تابلویی و آزمون علّی دومیترسکو-هورلین استفاده شده است که از این لحاظ، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه رشد گردشگری با محوریت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا برقرار می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که ایران و سایر کشورها عضو این منطقه با سرمایه گذاری در صنایع پیشرو و توسعه زیرساخت ها، شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فرآهم آورند تا صنعت گردشگری این کشورها نیز منتفع گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Causal Link between Tourism and Economic Growth in the Member Countries of the MENA Region

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Kohansal 1
  • Amirhossein Tohidi 2

1 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Tourism market has high potential to generating foreign exchange earnings and increasing employment, and attention to this industry can play a crucial role in economic development of Iran and other member countries of the MENA region. Therefore, this question is proposed that: What is the relationship between tourism and economic growth? Considering the very specific and unique circumstances of Iran and the member countries of the MENA region in terms of natural scenery, history, culture and religion, the main objective of this study is to examine the causal relationship between tourism and economic growth in member countries of the MENA during the period 1995-2012. For this purpose, The VAR method in the context of panel data and the Dumitrescu-Hurlin causality test are used that from this point of view, they are distinguishing features of this study relative to previous studies. The results of the study showed that economic-driven tourism growth hypothesis is established in the member countries of the MENA region. Thus, it is suggested that Iran and other countries member of this region provide the necessary conditions for economic growth by investing in leading industries and infrastructure development, Thereby, this country's tourism industry also is benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Tourism
  • Causality Test