نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد و مدیریت - گروه اقتصاد - صندوق پستی: 165 9143466242

2 مربی

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود‌رگرسیون با وقفه‌های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه‌ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته‌اند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می‌کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004)، مطرح شد بدان معناست، که در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارند، اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reinvestigating the role of government in the Iranian economy: an application of the Bounds test approach

نویسنده [English]

  • Hassan Khodavaisi 1

چکیده [English]

Abstract
This paper studies the relationship between economic growth and government size using ARDL and Bounds test approach during 1346-1392. In contrast with other studies which have concentrated on accepting or rejecting the Army Curve (an inverted U shape or quadratic curve that relates government expenditure and GDP growth) in Iran, the results of this paper shows that GDP growth and government expenditure have cubic relationship. This functional form, which has been introduced by Anaman(2004) for the first time, shows that the relation between economic growth and government size are negative for low and high level of government size both in the short-run and long-run while the relationship between economic growth and government size are positive for medium level of government expenditure both in the short-run and long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: government size
  • Cubic Curve
  • Economic Growth
  • ARDL model