نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

چکیده

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می‌ پردازد.  از میان روشهای مختلف، روش قیمت هدانیک برگزیده شد.  در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک، ویژگی‌ های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی‌ های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می‌ شود.  روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است، روش هدانیک پیشنهادی توسط رِید(Reid)  است.  در این روش علاوه بر موارد قبلی، ویژگی‌ های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می‌ شود.  بر اساس نتایج به دست آمده مدل رِید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است.  این مدل به تفکیک مالکان و مستأجران تخمین زده شده است.  یافته‌ های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیر بنا، تعداد اتاق، اسکلت فلزی و آجری، تعمیرات سالیانه، پکیج، آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison bettwen Traditional Hedonic Price Model and Reid Hedonic Price Model (Case Study of Urban Regionsof Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholizadeh 1
  • Davood Behbudi 2
  • Ehsan Shokarian 3

چکیده [English]

This study identify effective factors on housing price at urban regions of Hamedan Province. Between different models, Hedonic Model was used. In traditional model of hedonic price, structural characteristics of dwelling unit and also environmental and neighborhood characteristics for estimating of house price is spotted. Model of this study is Reid suggested model. This model also considers owners and buyers characteristics of dwelling units. On the basis of determination coefficient Reid Model is better in comparison with traditional hedonic model. Reid Model is estimated for owners and tenants separately. Results of this study shows that quality of housing services such as land area, number of rooms, kinds of skeleton (metal or brick), annual fixes, package and lift are effective and significant. Demographic variables such as age, sex, level of education and marriage position of owners are important too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reid hedonic price model
  • housing price
  • Hamedan Province