نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

   هدف از ارائه ­ی مقاله حاضر، شناسایی خوشه های صنعتی پیشرو در استان تهران است.  برای این منظور یک روش کمّی سه مرحله­ ای به کار گرفته شده است.  این سه مرحله بدین قرار است که ابتدا با استفاده از تکنیک ضریب سهم مکانی از میان 111 فعالیت صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای 4 رقمی ایسیک، 58 فعالیت صنعتی دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک شناسایی شده­ اند.  در مرحله­ ی دوم از میان 58 فعالیت­ های صنعتی منتخب، 17 فعالیت صنعتی که بر اساس تجزیه و تحلیل پیوندهای مستخرج از جدول داده- ستانده­ ی استان تهران و همچنین پیوندهای ضمنی شناسایی شده بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه­ ی خوشه­ های صنعتی (210 نمونه)، دارای پیوندهای قوی تری با سایر صنایع و همچنین خدمات پشتیبان بوده­ اند، به عنوان 17 خوشه­ ی صنعتی استان تهران شناسایی شده­ اند.  اطلاعات مستخرج از پرسشنامه­ ی تبیین کننده چهار مشخصه است که تعاملات ضمنی بین کارگاه­ های صنعتی استان تهران را مورد ارزیابی قرار می­ دهد.  این مشخصه­ ها عبارت از: برون سپاری، پیمانکاران فرعی، نحوه­ ی تأمین خدمات صنعتی جهت تعمیر اساسی اموال سرمایه­ ای و خرید و فروش محصولات و خدمات بین صنایع در گام سوم با ترسیم نمودارهای تارعنکبوتی بر اساس 15 متغیر عملکرد اقتصادی، خوشه­ ی صنعتی تولید وسایل نقلیه­ ی موتوری به عنوان خوشه­ ی صنعتی پیشروی استان تهران معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Industrial Clusters in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Behrooz Hady Zonooz 1
  • Afshin Barmaki 2

چکیده [English]

The main objective of this research is to identify the most propulsive industrial cluster in Tehran Province. For this purpose we have screened 111 industries in three steps. In the first step we have identified 58 industries which their location quotient is more than one. In the second step we have selected those industries which have strong links with the other sectors using input-output table and information which we have collected in our sample survey. At the end of this stage 17 industries were left. In the third step we have identified the propulsive cluster by drawing spider diagrams for 17 industries and measuring their surface. At this stage we have used 15 variables as indicators of industrial performance. At the end of third stage we have concluded that the auto industry and its supplier industries is a propulsive industrial cluster in Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial clusters
  • propulsive industrial clusters
  • Location Quotient
  • spider diagrams