اندازه‌گیری شاخص‌های‌ فقر چندبعدی در استان خوزستان با استفاده از تعدیل روش آلکایر - فوستر و با در نظر گرفتن ابعاد اشتغال و مسکن

یعقوب اندایش؛ سید مرتضی افقه؛ فروزان حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.37099.2358

بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های بازار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

افسر عارم؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ علی اکبر خسروی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.40257.2480

اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی استان اصفهان از منظر اهمیت منابع آب و با لحاظ اهداف سه‌گانه اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی توسعه‌پایدار

زهرا نصراللهی؛ الهام اپرا جونقانی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 107-137

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.42445.2528

ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه-های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه (کاربردی از رهیافت هم‌انباشتگی پنل)

ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 35-77

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36604.2339

ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 125-153

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.32814.2225

شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تأکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران

سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ حسین آقایی جنت مکان؛ شیوا شریف زاده اهوازی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.37537.2376