آزمون اثر تقاطعی رژیم‌های مثبت و منفی پولی بر درجه عبور ناقص و نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت: رهیافت مدل مارکوف سوئیچینگ و NARDL

پرستو مرادی؛ ابراهیم انواری؛ سید عزیز آرمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36717.2351

بررسی اثرات نامتقارن شاخص‌های عمده اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سهام در کشورهای اصلی طرف تجاری ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

سید رحیم موسوی؛ ابراهیم نگهداری؛ احمدعلی اسدپور؛ مهدی کمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.42705.2534

واکنش اقتصاد ایران نسبت به سیاست های پولی و ارزی با تکیه بربخش خارجی و رویکرد تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی

یوسف الباجی؛ کریم آذزبایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33852.2255

اثر حجم نقدینگی بر تورم در ایران با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر

سید قربان علی زاده کلاگر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ محمد رضا پورقربان؛ محمدحسین احسان فر

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.35882.2297