اقتصاد خرد
1. ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی(شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران)

فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32698.2219

چکیده
  چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ...  بیشتر