تخمین تحرک سرمایه با تمرکز روی تورش درونی مبتنی بر نقش مقایسه ای درجه بازبودن تجاری و شاخص کوف در منتخبی از کشورهای صادر کننده نفت

مریم مهرآراء؛ امیر غلامی؛ سید محمد مهدی احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.38617.2416