منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/jqe.2017.19103.1463