شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاری

ناهید چشمه قصابانی؛ سید سعید ملک الساداتی؛ علی اکبر ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33507.2248

بررسی اثرات غیرخطی ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه (رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پنل)

نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.30180.2141