1. نقش تغییرات رشد بهره‌وری در تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه حاصل از مسأله رمزی

حمید رضا ایزدی؛ حسین مرزبان

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 37-71

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26016.1885

چکیده
  این مقاله با تغیر رشد بهره‌وری سالانه به تبیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می‌پردازد. خروجی‌های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می‌شود. وضع مالیات ...  بیشتر