1. تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد (مطالعه موردی: کشورهای خاور میانه و جنوب شرق آسیا)

ابراهیم مرادی؛ علی رهنما؛ سمیرا حیدریان

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 151-182

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.22775.1679

چکیده
  از اصلی‌ترین واژه‌هایی که در دهه‌های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می‌باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند. ...  بیشتر