1. اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقه ای: رهیافت پانل فضایی

معصومه قرنجیک؛ رمضان حسین زاده؛ امیر دادرس مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31664.2175

چکیده
  یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها ...  بیشتر

2. بررسی محرک‌های توسعه منطقه‌ای در ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

جواد براتی؛ زهرا کریمی موغاری؛ نادر مهرگان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 201-224

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.21821.1619

چکیده
  همسویی توسعه صنعتی و تفاوت‌ها در توسعه منطقه‌ای، بر اهمیت بررسی ابعاد فضایی توسعه منطقه‌ای و محرک‌های اصلی آن که عاملی است در جهت گسترش نابرابری‌ها در سطح مناطق هر کشور، افزوده است. این تحقیق با هدف سنجش عوامل مؤثر بر توسعه منطقه‌ای و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی، نگاهی تحلیلی به مساله توسعه منطقه‌ای در سطح استان‌های ...  بیشتر

3. تأثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانة کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی

حشمت اله عسگری؛ رضا عالی؛ عزیز مراسلی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 31-66

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.12946

چکیده
  با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به‌عنوان یکی از نتایج مدل‌های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه‌های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر ...  بیشتر

4. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال ضادقی؛ محسن پورعباداللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 119-142

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.20454.1537

چکیده
  در سال‌های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره ...  بیشتر