1. رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان

رحمان سعادت؛ مجید مداح؛ پیام نادری

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 73-102

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26577.1912

چکیده
  در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان‌های سرمایه آسیب‌پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از ...  بیشتر

2. تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا

تیمور محمدی؛ معصومه میرابی زاده

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-74

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.20255.1524

چکیده
  چکیده در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می‌شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران ...  بیشتر

3. بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران

عبداله شایان زینیوند؛ راضیه کاردگر؛ ابوطالب کاظمی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 23-55

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.11882

چکیده
  در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته‌شده است. برای این منظور از مدل‌های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه‌ی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده وجود عدم تقارن ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 41-67

چکیده
  از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می‏گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه‏ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و ...  بیشتر