واکنش اقتصاد ایران نسبت به سیاست های پولی و ارزی با تکیه بربخش خارجی و رویکرد تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی

یوسف الباجی؛ کریم آذزبایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33852.2255