ارزیابی نقش‌آفرینی نظام بانکی در حیطه مسئولیت اجتماعی کاهش بیکاری در ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در محاسبه اثرات همزمان، بلندمدت و پویا

مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی؛ سیروس چرخ

دوره 14، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 93-121

https://doi.org/10.22055/jqe.2018.21688.1614