تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی( مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک)

هادی یاسر لفته العایدی؛ محمود هوشمند؛ مهدی بهنامه؛ محمد جواد گرجی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.43747.2556

ارزیابی نقش‌آفرینی نظام بانکی در حیطه مسئولیت اجتماعی کاهش بیکاری در ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در محاسبه اثرات همزمان، بلندمدت و پویا

مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی؛ سیروس چرخ

دوره 14، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 93-121

https://doi.org/10.22055/jqe.2018.21688.1614