تاثیر تکانه های داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایران

محمد رضا لطفعلی پور؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ محمد صادق ادیبیان؛ عماد کاظم زاده؛ امیرحسن اکبری خلیل آباد؛ فرزاد اصغری پور زرکامی

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-34