اندازه‌گیری شاخص‌های‌ فقر چندبعدی در استان خوزستان با استفاده از تعدیل روش آلکایر - فوستر و با در نظر گرفتن ابعاد اشتغال و مسکن

یعقوب اندایش؛ سید مرتضی افقه؛ فروزان حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.37099.2358

شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تأکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران

سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ حسین آقایی جنت مکان؛ شیوا شریف زاده اهوازی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.37537.2376