1. توسعه و افول مالی در ایران: یک مدل کمی تعادل عمومی پویا

مجید عینیان

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 183-209

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23651.1734

چکیده
  مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نسبت به تولید ناخالص اسمی داخلی در طول سال‌های نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد بیش از دو برابر شده و پس از آن این رشد متوقف شده است. در این مقاله برای توضیح این پدیده یک مدل کمی تعادل عمومی پویا معرفی می‌شود و مدل با توجه به داده‌های کلان ایران و داده‌های خرد به دست آمده از طرح دسترسی خانوار به ...  بیشتر